Жамауат

«Заманнга» жазылыргъа унутмагъыз

Хурметли жамауат!

Татымлы ашарыкъла – Интернет тюкенледе

Къабарты-Малкъарда эл мюлк кооперация эм фермерлеге билеклик этиу ара жерчилик бёлюмде уруннган биригиуле продукцияларын жерчилик жаны бла кенг белгили интернет тюкенледе сатаргъа онг къурагъандыла.

Ырысхыны аяр мурат бла

Бир ненча жыл мындан алгъа РФ-ни Къоруулау министерствосу аскерни бла флотну бийик чынлы офицерлерини мухар бёркле кийгенлерин дурус кёрмегенди эмда аны Россейни Президентине билдиргенди. Боз эмда къара мухар бёрклени генералла бла полковникле эмда адмиралла бла 1-чи ранглы капитанла  жюрютгендиле. Энди ала «бобрикден» - Рекс къумалы къоянны терисинден – бёркле кийсинле, аллай къоянны терисини тюгю къалынды, къысхады эмда тауусула билмейди, аны кюе да ашамайды, бояргъа да тынчды: жаяу аскерлеге – жашилге, тенгизчилеге – къарагъа эмда десантчылагъа – кёкге, деген оюмгъа келгендиле.

Усталыгъы бла хурметге тийишли

Жамауатдан жаланда кеслерини билимлерин угъай, жюрек халаллыкъларын, заманларын, къолдан келген не амалны да аямай болушлукъ этген врачларыбызны барлыкълары бизни не заманда да кёллендиргенлей турады. РФ-ни Саулукъ сакълаууну отличниги, республикалы  клиника больницаны ОРИТ №1 реанимация бёлюмюню таматасы, врач-анестезиолог-реаниматолог Къулийланы Аминат да аллайларыбыздан бириди.

 

«Къайсы тишинги кетеребиз?»

Иги кесек замандан бери тишим  аурургъа хазырлана, сууукъ, исси тийсе да, белги бере башлады.  Алай эте да, сынтыл бола, мен да: да охо,  ауругъаны тохтады, деп врачха бармай иги кесек заманны  мычыдым. Бир жол  а ишде тишим ауруду. Тёзер акъыл этдим, алай ол онгуму ала башлады. Коллегаларымы бирлери анальгин сал, дедиле, башхалары кетерип къояргъа  чакъырдыла, ючюнчюлери уа одеколон иги болушханын билдирдиле. Мен, ала айтханларын этдим. Алай тишни ауругъаны уа селеймеди. Ол заманда эсиме тиш салыучу танышым, Азамат тюшдю.

Аны кючю-къарыуу, жигитлиги да айырмалы эдиле

Жыйырманчы ёмюрню биринчи жарымында халкъыбызны жигит жашларындан бири Холамханланы Жашарбек эди. Ол 1882 жылда Бызынгыда туугъанды. Эки-ючжыллыгъында анасы сабий таба туруп ёледи.  Атасы, сабийлериме иги боллукъ тюйюлдю деп, экинчи кере къатын алмай кёп тургъанды. Алай  жууугъу, ахлусу жыйылып, къоймай къатын алдырадыла. Ол заманда Жашарбек 10-12-жыллыкъ жашчыкъ эди.

Иги кесек жерге от тюшгенди

Россейни МЧС-ни регионда бёлюмюнден билдиргенлерича, 2023 жылны аллындан башлап от тюшгени бла байламлы 400 болум эсепленнгенди. Аланы 52-си адамла жашагъан жерледиле, иги кесеги уа къургъакъ кырдык кюйдюрюлгени ючюн болгъандыла. Бир адам къутхарылгъанды, 50 адам къоркъуулу жерледен чыгъарылгъандыла, 19 инсан жаралы болгъандыла, тёртеулен да ёлгендиле. 72 миллион сом багъасына мюлк сакъланнганды. 

Къумалы атла бегирек да сейирли кёрюннгендиле

Алгъаракъда билдиргенибизча, къумалы къойланы бла эчкилени кезиулю битеуроссей кёрмючю кёп болмай Дагъыстанда Каспийск шахарда ётгенди. Анга Россейде отузгъа жууукъ региондан, сора талай тыш къыралладан предприятияла эмда мюлкле къатышхандыла. Дагъыда къырал къуллукъчула, илму биригиулени эмда билим бериу учрежденияланы, ол санда Къабарты-Малкъарны аграр университетини келечилери да болгъандыла анда, деп билдиргендиле вузну пресс-арасындан.

Энтта да бир гуманитар болушлукъ

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Бирлик хорламны жууукълашдырлыкъды

Россейни Сауутланнган кючлери  Донецк бла Луганск халкъ республикалада бардыргъан энчи аскер операцияны башлагъанлы бир жыл бла юч айдан атлагъанды. Бюгюнлюкде аскерчилерибиз къырал башчыбыз алагъа салгъан борчну белгиленнгенича  толтурадыла. Жарсыугъа, бардырылгъан энчи операцияны магъанасын, ол не ючюн башланнганын ангыламагъанла бардыла.  Аланы араларында белгили жырчыла бла артистле эм башхала да тюбейдиле. Болсада, ол тизмеде алгъын Къырал Думаны депутаты болуп тургъан белгили журналист чыкъса уа, бютюнда бек чамланаса.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат