Жамауат

Жигитни жоллары

Империалист къыралла, адам къоранчлагъа да къарамай, бир бирлерини жерлерин сыйырыргъа къаты кюрешгендиле. 1904 жылда аллай уруш Россейни бла Японияны араларында башланады. Къанлы сермешледе эки жанындан да кёп адам къорайды.

Солургъа, саулукъну кючлерге да – аслам онг

Къабарты-Малкъарны курортла эм туризм министрини орунбасары Асланби Шхагапсоев ТАСС-да видеокоференция халда болгъан келир къыш солуу кезиу башланнганына аталгъан жыйылыугъа къатышханды. Анда ол республикабызны адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтханды.

Къыралыбызны игилигине деп республиканы къошумчулулугъуну юсюнден сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди.

Сууукъ желле апчыталмагъан эдиле аланы

Огъары Малкъарда Муртазланы Зухура кючлю устазладан бири болгъанды. Жаннетли болсун, аны жаш тёлюге салгъан къыйыны бек уллуду. Фахмулу устаз сёзге да бек уста эди: хапарлары, эсгериулери малкъар адабиятны байыкъландыргъандыла. Баллиланы Бекмурзаны жашы Ибрагимни юсюнден хапары да хар окъуучуну жюрегине жетерчады.

Аш-азыкъны сатыуда эсгертиуле

Социал магъаналы продуктланы жыйышдыргъанда ГОСТ-лагъа тюзетиуле кийирилгендиле. Алагъа кёре производительле энди бир орунда 9 гаккы неда 920 эм 985 миллилитр сют сатаргъа эркин тюйюлдюле, деп билдиредиле Генпрокуратураны пресс-службасында.

Жамауат келечиле тындырылгъан ишлени кёз туурада тутадыла

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Адамлыгъы, ахшы ишлери да унутулмайдыла

Ёмюрледен бери да бола келгендиле, бюгюнлюкде да бардыла, мындан арысында да табыллыкъдыла халкъыны жашауун ангылап, ол не къадар иги жашар ючюн кёп къыйын салып келген адамла. Кеслерини ийменчекликлери бла этген ишлерин кёргюзтюрге сюймегенле, аны ючюн сый-даража излемегенле. Аллайладан бири Цораланы Мырзаны жашы Магомет эди.

Битеу регионланы жетишимлерин бирикдирген кёрмюч

«Россей» Халкъла аралы кёрмюч-форумда къыралыбызны регионлары кеслерини жетишимлерин кёргюзтедиле. Бу деменгили проект Москвада ВДНХ-ны тийресинде Президентибиз Владимир Владимирович Путинни оноуу бла бардырылады. 

Кеслери иш къурагъанлагъа ахшы онгла

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда VK платформаны бизнесге себеплик этиу онгларын  энди кеслери иш къурап къармашханла да хайырланыргъа боллукъдула. 

Белгили жерлешибиз бла тюбешгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди. Аны право, экономики эм финансла институт бла жаш тёлю политика эм юйретиу ишни бардырыу управление къурагъандыла.  

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат