Жамауат

Урушда, мамыр жашауда да хар заманда ал сатырда эди

Ахшы ишлери, ариу къылыкълары бла кёпге дери халкъны эсинде къаллыкъ адамларыбызны сагъынсакъ, ол тизмеде биринчи сатырда сюелгенлени араларында Башийланы Огъурлуну жашы Магомет да боллукъду. Ол кёп жылланы Къабарты-Малкъарны Халкъны жашау жумушларын жалчытхан министерствогъа башчылыкъ этгенди.

Уста уучу, батыр къаячы

Аналаны Къазийни юсюнден манга аны келини, белгили альпинист тиширыу, спортну устасы Холамханланы Сахайны къызы Тамара айтхан эди. Ол Беш да Тау элге аты айтылгъан уучу болгъанды.

Суу бойнунда жаяу жолла, кёпюрле, сабий майданла

Быйылгъы  жыл  Къабарты - Малкъарны тарыхында бек уллу тюрлениулени жылыча къаллыкъды. Республиканы жюзжыллыгъына аталып бардырылгъан ишлени араларында энчи жерни паркны айбатландырыу алады.  «100- жыллыкъны суу боюну»  деген проектге кёре  анда юч жыяу жол тапланнганды: «Бирликни жолу» - ол Осетинская орамдан башланып, Кешоковагъа жетеди, «Мамырлыкъны жолу»  Идаровадан орамдан Осетинскаягъа  барады, «Келишиулюкню жолу» уа Кешоковада башланып  Канукоевада бошалады.

Терек бахчада кюзде да кёпдю этер иш

Жемишлени жыйыу бошалып, ызы бла тереклени да чапыракълары тюшюп тебирегени бла  бахчада башха жумушланы кезиую башланады.

Адетлерибизни заманнга кёре бардырыргъа кюрешейик

Бюгюнлюкде таулу тойланы бардырылыуларыны, жашларыбыз  бла къызларыбыз къалай юйленнгенлерини юсюнден кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле. Эрттеден бери газет бла байламлыкъ жюрютген Улбашланы Саниятны айтханын басмалайбыз.  

«Долина Нарзанов» санаторийге – 50 жыл

«Долина Нарзанов» санаторий ишлеп башлагъанлы бу кюнледе элли жыл толгъанды. КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев анда уруннганланы КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну атындан алгъышлагъанды. Санаторийни коллективи жарым ёмюрню ичинде халкъны саулукъландырыу жаны бла бек уллу иш тындыргъанын чертгенди ол. «Курорт бёлюм тюрлениуле сынагъан кезиуледе санаторий сакъланып, бюгюнлюкде бек тап ишлейди.

Пациентни сейирлери – биринчи жерде

 Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу жаны бла регион программа къалай толтурулгъанын сюзгендиле.

Магъаналы эсгертиуле

Прохладна районну школларында от тюшюуден сакълау жаны бла законодательство къалай толтурулгъанын тинтгендиле.

Эрттен азыкъ – Минги тауда

Элбрус районда Терс–Къол элни «Рахат» атлы къонакъ юйюнде миллет аш-азыкъны «Элбрусда – эрттен аш» деген фестиваль ётгенди. Бу ишге республикадан шеф-поварла къатышхандыла. Конкурсну эсеплерине кёре, биринчи жерге жюри Черек районда орналгъан «Салам» кафеде ишлеген Башийланы Мурадинни тийишли кёргенди.  

Адамлыкъ ышанлары бла кесин сюйдюрген

Элибизде Лежинка атлы тиширыула кёп болмагъанлары, огъесе юйюбюзде бу юйюрге хурмет-намыс да болгъаны ючюнмю,  билмейме, Жекеланы Махмутну бла Башийланы Лежинканы юйюрю бизге къалай эсе да энчи кёрюннгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат