Жамауат

«Сайлауума сокъуранмайма, ыразыма»

Фармацевт усталыкъ магъаналы болгъанына сёз да жокъду. Къайсы бирибиз тюбемегенбиз анга. Аптекагъа кирмеген, дарман сатып алмагъан, алагъа аны игисин, табын сормагъан хазна адам болмаз. Бюгюннгю ушакъ нёгерибиз жууаплы, низамлы фармацевт Кючмезланы Фатимады. Ол Нальчикде аптекаладан биринде ишлейди.

 

Къачан да ал сатырда эди

Гитлерчи фашистле Ата журтубузгъа чапханда, ала бла сермешге кёп таулу жашла кетген эдиле. Ала жанларын-къанларын аямай уруш этгендиле. Кёплери да ызларына къайтмай къалгъандыла. Келгенлени да жашаулары тынчлыкълы тюйюл эди, урушда оюлгъан, чачылгъан эллени, шахарланы, мюлклени жангыртыргъа керек эди.

Жигит аппам

Уллу Ата журт урушда жигитлиги бла аты айтылгъан таулу жашны – Къудайланы Гергъокъну жашы Шамшудинни – юсюнден биз жаза-жаза тургъанбыз. 

Кадетлени антлары

Элбрус районну В.Г.Кузнецов атлы 6-чы номерли школу патриот юйретиуню билим бериу программаны эм магъаналы кесегине сайлагъанды. Окъуу жылны ичинде тохтаусуз патриот низамгъа жораланнган ишле бардырыладыла. Мектепни кесинде бир ненча кадет классы болгъаны да анга шагъатлыкъ этеди. 

 

Огъурлу ыз къойгъанды

Мызыланы Жарахматны жашы Адрай Уллу Ата журт урушха къатышхан аскерчилерибизден бири болгъанды. Ол 1910 жылда Думалада туугъанды. Анда башланнган школну бошагъандан сора, билимин андан ары Ленинчи окъуу шахарчыкъда ёсдюргенди. Андан а устаз болургъа сюйген жашны Пятигорск шахарда ачылгъан экижыллыкъ устаз курслагъа жибергендиле. Ол, аланы бошап, туугъан элине къайтып, школда устаз болуп ишлеп башлагъанды. Бир кесекден таматала ишин сюйген устазны директор этгендиле.

«Чыгъармачылыкъ адамны солутхан этеди»

Сурат ишлей билген бир энчи  фахмуду. Ол усталыкъгъа   сабийлени юйретсенг,  ол аланы дуниягъа  къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерликге юйретген къызыбыз Бабаланы Индирады. Ол кеси къол устады, хунерли инсанды, КъМКъУ-да дизайн колледжде окъугъан кезиуюнде да аны ариу къол ызы болгъанын педагогла энчи чертип, ишлерин  белгилеп   тургъандыла. Бюгюнлюкде ол бизни ушакъ нёгерибизди. 
 

Тюзню терсге киши да буралмазча

КъМР-ни Маданият фондунда 1941-1945 жыллада болгъан Уллу Ата журт урушда Хорламгъа жоралап «тёгерек стол» болгъанды. Аны  Къабарты-Малкъар Республиканы  Миллетлени ишлени эмда жамауат  проектле жаны бла  министерствосу къурагъанды. 

Ата журтха сюймекликлери неден да багъалы болгъанды

Сиз кёрген суратдагъы эсгертме къанга редакцияда тагъылады. Бу тизмедеги адамла уа миллет журналистиканы мурдорун салгъанладыла деп таукел айтыргъа боллукъбуз. Жыл санлары отузгъа окъуна жетмеген жашла бла къызла жау бла сермешге таукел чыкъгъан эдиле. Къаламларын ушкоклагъа алышдырып, къыралны къыйын кюнюнде башхаладан артха къалмай, немислиле бла бетден-бетге тюберге къоркъмагъандыла.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Хорламны кюню бла  алгъышлауу

Тизгиннге аладан жаланда 200-сю къайтханды

Алгъаракълада каналладан биринде «Подольские курсанты» киногъа къарагъанма. Анда 18-20-жыллыкъ жаш адамла, шёндюгю кёз бла  къарагъанда, алагъа сабийле дерге да боллукъду, душманны Москвагъа къоймаз ючюн этген жигитликле, ала сынагъан къыйынлыкъла, урушну кюйсюзлюгю ачыкъ кёргюзтюлгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат