Жамауат

Алмаланы ёсдюредиле эм сатаргъа жарашдырадыла

Урван районда  терек бахчалыкъла  ёсдюрген предприятияланы биринде алманы сатардан алгъа тийишли халда жарашдырырча  мадар да  этилгенди. Белгилисича, алычу продукциягъа эс бурурча аны товар сыфаты болургъа керекди. Ол себепден алманы да уллусу бла гитчесинден айырыргъа борчлуду. Бусагъатда ол магъаналы  жумушну тамамлагъан  цехле  ишлейдиле.

Кеси аллына иш къурагъаннга пособие берилемиди?

Быллай адам ишсизге саналмайды, аны себепли тийишли къырал  арада эсепге туруп, анда болушлукъ алыр амалы жокъду. Пособие алыргъа сюе эсе уа, НПД («профессионал доход») деген налогну тёлеуню тыйып, налог службада эсепден чыгъаргъа керекди.

Ырысхы реабилитация жумушлагъа къоратыллыкъды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин медицина  биригиулени шёндюгюлю реабилитация оборудование бла жалчытыуну юсюнден бегимге къол салгъанды.

Ачыкъ сёзлю, керти тенг

Иги адамны ёмюрю къысха болады десек, сауланы кёллерине тиербизми экен. Неда жалгьан сёз айтмагьы эдик, Аллахны чамландырырча. Аны айтханым, кёп ахшы тенгибиз дуниядан замансыз кетгендиле да, аны ючюндю.

Жоллада иш къазауат барады

Экинчи Чегем – Булуннгу жолну Хушто-Сыртны ичи бла баргъан кесегинде жангыртыу ишле барадыла. Саулай айтханда, быйыл Тёбен Чегемден бу элге дери участкасында мадар этилликди.

«Элни адамлары игидиле, жууашдыла, иш кёллюдюле»

Атталаны Жамалны жашы Алий Къыргъызстанда туууп, бери къагъанакълай тюшюп, Урванда ёсген биринчи тёлюденди. Аны жашаугъа, урунуугъа  къарамларыны юсюнден бардыргъанбыз ушагъыбызны.

Садакъаны сууаплылыгъы уллуду

Муслийманла исламда эки уллу байрамладан бирин - Оразаны белгилерге хазырланадыла.  Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип, дууала тутуп, жандауурлукъ ишле толтуруп тургъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле. Аны юсюнден  «Мамырлыкъ» фондну башчысы Ахматланы Назир хажи айтады:

Жигер ана, огъурлу тиширыу

Аналаны юслеринден назмула, поэмала, жырла, китапла жазылыр, спектакльле салыныр ючюн да къалмагъанды. Болсада бизге дери, бизден сора да, аланы юслеринден не кёп сагъынылып, не уллу махтау берилип турса да, ол жаланда азлыкъ этерикди.

Озгъан жылда Жамауат палата къалай ишлегенин сюзгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны таматасы Хазратали Бердов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

«Кесин ашдан-суудан тыйып, алай, адамланы сёзлерин этгенни оразасы харамды»

Рамазан ай бошалып, муслийманла бу кюнледе  уллу байрамладан бирине тюбейдиле -Оразагъа.  Гъайыт намазны, фитир садакъаны магъанасыны, аны къачан тёлерге кереклисини юслеринден  Хасания элни иймамы Мисирланы Тимур айтады: 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат