Жамауат

Эл айнытыуну жолу бла барады

1957   жылда туугъан жерлерине къайтыргъа  эркинлик берилгенде,  ташлы талачыла да  кеслерини эллерине келедиле. Андан   эл  айнып,  аягъы  юсюне  тура  башлайды.  Ол жылдан окъуна     школ   ишленип башлайды. 1960 жылда  уа Маданият юй орналады.  Тынч-тынч элге суу, чыракъ, газ да тартылады.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Пасха байрам бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны православный христианларын сыйлы байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 Пасха  дин ахлулагъа жангырыуну къууанчын сездирген, игиликге ийнандыргъан, огъурлу ишлеге кёллендирген сыйлы байрамды.

«Бу дуниягъа жарыкълыкъ, игилик келтире эсем, кесими насыплыгъа санайма»

Тиширыу – анады, эгечди, юйню от жагъасын сакълаучусуду. Бу дуниягъа ол ахшылыкъ, жылыулукъ, ышаннгылылыкъ, жарыкълыкъ, чомартлыкъ келтирир ючюн жаратылгъанды. Аллай ариу ниетли бир ненча тиширыу бирикселе уа, не  къыйын, жууаплы ишни да тамамлаяллыкъдыла. 
 

Билимин, жюрек жылыуун да аямагъанды эллилеринден

Наршауланы Абдулкеримни жашы Хажимуса къыркъ жылгъа жууукъ   заманны Тёбен Чегемни больницасында врач-невропатолог  болуп ишлегенди. Ол кезиуде районда аны танымагъан, хурмет этмеген хазна адам болмагъанды. Анга бир тюрлю уллу къырал саугъа берилмеген эсе да, ол аллына жарсыуу бла келгеннге къарауу бла, жюрек жылыуун бериую бла кесин хар заманда да бийик профессионалча кёргюзтгенди. Эллиле, башха жерледен келген саусузла да анга чынтты халкъ врач дегендиле. Ол жашаууну ахыр кюнлерине дери адамлагъа болушханлай, Гиппократны антына кертичилей къалгъанды. 

АТЫ ИГИЛЕНИ ТИЗГИНЛЕРИНДЕ АЙТЫЛАДЫ

Кёп жылланы ичинде Къабарты-Малкъар къырал университетде ингирде эм заочно окъугъанла жаны бла проректор болуп тургъан, Халкъланы шуёхлукъларыны орденине тийишли кёрюлген Чегембайланы Маржан, Исмайылны къызы, туугъанлы бу кюнледе 90 жыл болады. 

 

Кючюню нюрюн кенгнге жая

Жыл сайын 3 майда къарачай халкъ Жангырыууну кюнюн белгилейди. Ол байрам КъЧР-ни Башчысыны Указы бла 1997 жылда тохташдырылгъанды. Ма ол кюн 1957 жылда биринчи къарачай юйюрле  Ата журтларына къайтхандыла. 14 жылны киши жеринде жашап, законсузлукъгъа, азаплыкъгъа да чыдап, къыйынлыкълагъа хорлатмай, халкъ туугъан жерине, миллетлигин, тилин, адет-тёрелерин тас этмей, къайтханды эмда жангырыуну жолу бла алгъа баргъанды. Аны айныууна жигер да, фахмулу да, намыслы да адамлары себеплик этгендиле эмда этедиле. Батчаланы Анзорну жашы Борис аладан бириди. Бюгюн аны юсюнден Лепшокъланы Хусейинни очеркин басмалайбыз.

Эсепле чыгъарылгъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону КъМР-де Управлениясыны таматасы Шумахо Утижев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Анда ведомствону 2023 жылда эмда быйылны биринчи кварталында толтургъан ишлерин сюзгендиле, ол санда налог тюшюу жаны бла да.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла алгъышлауу

Къарачай-Черкесни Башчысы Темрезланы Борисбийни жашы Рашитни эмда къарындаш республиканы жамауатын саулай да Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма.

Республиканы ариу жерлерине жолоучулукъ

«Кавказ GranTurizmo» турист проектни чегинде республиканы туризм жаны бла толтуруучу власть органларыны себепликлери бла Къабарты-Малкъарда къонакъда эм уллу федерал турист операторланы – «Пегас туристик», «Невские сезоны», «ТТ – тревел», «Магазин путешествий», «Транссервис», «Алеан» эм башхаланы – келечилери болгъандыла.

Алгъын жашларыбыз эртте юйюр къурагъандыла

Суратдагъы жашла барысы да таулуладыла. Биринден къалгъанла Огъары Малкъардандыла. Кёчгюнчюлюкню  кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областында жашагъандыла, эл мюлкде уруннгандыла. Онсегиз-онтогъуз жылларында юйдегили болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат