Жамауат

Россейни Жигитлери студентле бла тюбешгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни Жигитлери Владимир Терехов, Владимир Алимов эм Валерий  Куков бла тюбешиу болгъанды.  

Республикагъа келген жолоучуланы саны ёсгенди

Къабарты-Малкъаргъа июль -август айлада келген жолоучуланы саны 60 процентге ёсгенди, деп билдиреди РФ-ни Туризм жаны бла федерал агентствосу. Ал этилген тергеулеге кёре, республикагъа 488,2 адам келгенди. Тёреде болуучусуча сагъынылгъан заман туристлени аслам келген кезиулери болуучуду.

Къабарты-Малкъарны къурулушчулары Херсон областьда мектепни жангыртадыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну буюрууу бла Херсон областьны Каланчак шахарыны биринчи номерли битеулю билим береген школунда республиканы къурулушчулары ремонт бардырадыла. Битеу ишле болушлукъ халда этиледиле.

Уллу эм жангы излемлеге келишген мектеп

Келир жылны ахырына «Билим бериу» миллет проектге кёре Нальчикде къыстау къурулушу баргъан  «Восточный» микрорайонда   1,5 минг окъуучугъа  жангы мардалагъа келишген мектеп ишленирикди.

Аны жюрегини излеми къатындагъылагъа къайгъырыуду

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди.

Газны хакъсыз тартыргъа ким эркинди

Россейде жашау журтланы газ ызлагъа хакъсыз къошуу жангы бла программа толтурулады. Анга къалай къатышыргъа боллугъун ангылатыргъа сюебиз.

Жолда жюрюуню жорукъларына къаллай тюрлениуле кийирилгендиле?

Быйыл сентябрьде жолда жюрюуню бир-бир жорукъларына тюзетиуле кийирилгендиле.

Сууланы юслеринден жалгъан эм керти шартла

Шёндю специалистлени оюмларына кёре, ичерге да, аш биширирге да шешалада болгъан сууну хайырланса игиди, деген оюм барды. Аллай орунлада болгъан суу хар жаны бла да бирча хайырлыды деп айтыргъа уа къыйынды - къайдан алыннганы, игилиги-аманлыгъы, къалай тазаланнганы бла да. Келигиз, сууну юсюнден бир бёлек билдириуню тинтейик.    

ДУНИЯДА КЪАЛЛЫКЪ – СЁЗню огъурлу кючю

Мамайланы Цофанны жашы Мухтарны аты малкъар тилде газет, журнал окъугъанлагъа белгилиди.

Адамланы солууларын тынгылы къураугъа – энчи эс

Сентябрьде къыралда туризм бёлюмде  жангы жорукъла ишлеп башлагъандыла, ала адамланы солууларын игилендирир муратда кийирилгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат