Жамауат

Къырал статистика жаны бла болумну сюзгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Шимал -Кавказ федерал округну Къырал статистика управлениясыны федерал службасыны таматасыны орунбасары  Аурика  Гаштова бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Нальчикде общежитиялада жашагъанланы кёчюрюу программа башланады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, асламлы информация органланы келечилерини сорууларына жууапла бере, былай айтханды:  «Быйылгъы жылда республиканы общежитияларында жашагъанланы кёчюрюу программа башланырыкъды».

Дарманла бла жалчытыу къалайды?

Жашау этиу жаны бла эм магъаналы дарманланы (патент излемлери болмагъан) 77 проценти Россейде чыгъарылады. Башха тюрлю дарманланы уа экиден бири.

Сыйлы Китап адам улуну жашау жоругъуду

- Сыйлы Китап Мухаммад файгъамбаргъа, Аллахны саламы анга болсун, Рамазан айда берилип башлагъанды. Ол хар муслийманнга да жашау жорукъду.

Помидорла, нашала да тышындан келгенледен игидиле

                             Жомакъгъа тюшюу

Алгъаракълада жумуш бла Бахсан районда чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Агро-Ком» обществону теплицаларына  баргъанма. Аланы кёрген адам кесин  жомакъгъа  тюшген сунарыкъды. Топуракъ жокъ, помидорла уа, жокку-жокку  болуп, тагъылып турадыла. «Тахта кёгетлени гидропан амалла бла ёсдюрюу ма буду,-дейди  предприятияны генеральный директору Игорь Ерижоков, бизге мюлкню кёргюзте.

Бахчачылыкъ биригиуледе соруулагъа толу жууапла

«Единая Россия» политика партияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде гражданлагъа деп бир ыйыкъны ичинде приём бардырылгъанды. Бу ишге Росреестрни республикада Управлениясыны кадастр инженерлери да къатышхандыла

Москвадан – душман бийлеп тургъан Гомельге

 Ахкёбекланы Аликошну жашы Исхакъ  60-чы жыллада «Коммунизмге жол» («Заман») газетни энчи корреспонденти болуп ишлегенди.  Аны Уллу Ата журт урушда кишилик, батырлыкъ да этгенини юсюнден а артда, кеч билгенбиз – Къулбайланы Алийни хайырындан.

Не жаны бла да себеплик этер муратда

Бу кюнледе  Нальчикде ючюнчю номерли интернат школну мурдорунда  «# ЛЮДИ КАК ЛЮДИ» деген ат бла Битеуроссей  инклюзиялы фестиваль озгъанды.

Наркоман адамлыкъ ышанларын, энчилигин, ич дуниясын да тас этеди

Наркотикле, ичги, адамны башын хайран этген башха затла да битеу аманлыкъланы, кир, къужур ишлени башламчыларыдыла. Жарсыугъа, бу уу бизни миллетге да жетип, жаш адамларыбызны бузгъанды, алагъа миллетде, халкъда бир заманда да болмагъан сылыкъ  ишлени  этдиргенди.

Не тюрлю чурумла да, къутхарыучуланы ачыгъаннга болушуудан тыймайдыла

  Адамланы къутхарыу, кесинги жанынга къоркъуу болгъанына къарамай, кюн сайын къыйын болумлагъа тюшгенлеге болушлукъ этиу Россейни МЧС-ини Элбрус бийик тау-къутхарыу отрядыны ишчилерини жашау жорукъларыды

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат