Жамауат

Юч жаш – юч жол

Хамит бла Айшат юйюр къурагъанларында, таматаладан бири: «Туугъанла да жаш болсунла, элибизге да баш болсунла!»- деп, алгъыш этген эди. Биринчи жашлары  Аслан болду, экинчилери - Осман, ючюнчюлери – Хасан.

Келишим этерге унутмагъыз

Юй неда фатар къоллу болгъан инсан ток бла жалчытыучу компания бла да келишим этерге керекди. Ол борчну иеликге тохташхандан сора отуз кюнню ичинде тамамларгъа тийишлиди, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компанияны пресс-службасындан.

Улоуну мияласын жууучу

Жыл сайын къыш жууукълашып башлагъанлай бла автомашиналары болгъанла, бютюнда эсли водительле, анга хазырланып башлаучудула. Ала техниканы чархларын алышындырыргъа керекдиле, башха затларына да эс бурургъа борчлудула. Дагъыда машинаны мияласын жуугъан сууну тёгюп, аны орунуна бузламаучу тюрлюсюн къуяргъа тийишлиди. Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери аны къалай сайларгъа кереклисин, къайда алыргъа жарагъанын да ангылатхандыла.

Тарыхны билиу – шуёхлукъ байламлыкълагъа себеплик

«Социо-маданият проектлеге болушлукъ этиу эм айнытыу «Мирт» ара» коммерциялы болмагъан организацияны башламчылыгъы бла Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында, 115-чи атлары дивизияны тарыхына жораланып, кишиликни регионла аралы дерси къуралгъанды. Анга «Биринчилени къымылдауларыны» Къабарты-Малкъарда бла Ростов областьны Мартыновский районунда бёлюмлерини келечилери чакъырылгъандыла, дерс онлайн халда ётгенди.

 

БИЙИК ДАРАЖАЛЫ КЪОНАКЪБАЙЛЫКЪ

Бу жол а мени жолгъа атландыргъан къарындашымы жашы Ибрагим эди. Ол юй бийчеси, юч къызы бла да бара, мени да биргелерине чакъыргъанды.

Жашаууну асламысын илмуну айнытыргъа жоралагъанды

Тюрколог, къарачай-малкъар тил билимни   айнытыугъа уллу къыйын салгъан алим, филология илмуланы  доктору, профессор Гузеланы Магомедни жашы Жамалгъа 82 жыл  толады. Аны бла байламлы   филология илмуланы доктору, профессор Кетенчиланы Мусса бла филология илмуланы кандидаты, доцент  Апполаны Алим хазырлагъан материалны басмаларгъа тийишли   кё-ребиз.

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, белгили адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Кесигизни алдатдырып къоймагъыз

Коммунал службадан келгенме деген хар кимге да эшикни ачаргъа ашыкъмагъыз. Ол адам хыйлачы болургъа боллукъду.

Хыйлачылагъа алданмагъыз

«Кесинг артха сёлеш» онлайн-проектни чеклеринде «Жалгъан лотереяла эмда оюнла: хыйлачылыкъны къалай ачыкъларгъа эмда кесинги алдатмазгъа» деген вебинар ётерикди. Анда информациялы технологияланы департаментини, МВД-ны, «Роскачествону» эмда битеуроссей къырал лотереяладан бирини келечилери бу ишде энчиликлени эмда хыйлачыла къаллай амалланы хайырланнганларыны юсюнден хапарларыкъдыла.

Череклени жагъаларын тазаларыкъдыла

Запад-Каспий суу управленияны кезиулю кенгеши кёп болмай Нальчикде ётгенди. Ары келгенлеге республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров салам берип, ал сёзюн айтханды. Жыйылыугъа федерал, регион эмда жер-жерли власть органланы, илму-излем учрежденияланы, жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат