Жамауат

Россейде эм биринчи болуп къуралгъан затла

Къадар адам хайырланнган кёп затланы, сёз ючюн, радиоприёмникни, чыракъны, паровой машинаны бизни жерлешлерибиз къурагъанларыны юсюнден кёпле биледиле. Дагъыда бу тизмеге самолётну, вертолётну, телевизорну да къошуучудула.

Урушну оту кюйдюргенле

Газаланы Таусолтан бла Къудайланы Жалдуз Чегем ауузунда Эл-Тюбюнде тынч, ырахат жашагъандыла. Аланы беш жашлары бла эки къызлары бар эди. Жашла Къайсын, Абдулкерим, Алий, Сагъыт, Омар ариу къылыкълыла, ишни сюйгенле, санлары-чархлары да адам кёзю жетерча тапла болуп ёседиле. Чегем жайлыкълада аталары бла бирге мал тутадыла, аны хайырындан ырысхылы да боладыла. Къызланы да хаталары жокъду. Чырайлыладыла. Аналарыны кьолларын жетдирмей, юй жумушну этедиле.

Уста сёзлю, уста къоллу Исса

Миллетибизде кёп устала бардыла: темирчиле, хуначыла эм башхала. Аланы ишлерине къарай, сейир этебиз, къууанабыз, махтанабыз, ёхтемленебиз. Араларында бек айырмалыла да бардыла. Аладан бири Быллым элден Къудайланы Иссады.

Къолу – уста, жюреги – халал

Жюрек сайлауларына кертичилей къалгъанларындан сора да, жашауда бардыргъан жумушларын бошдан айырмагъанларын, ол ызда кеслери да не къадар айный, бирсилеге да болушлукъ этерге талпыннганла аз тюйюлдюле. Баям, къайсы усталыкъны мурдору, ёзеги да аллай профессионалладан къурала болур. Айхай да, ишини эбин билгени бла бирге кесини адамлыкъ ышанларын, таза ниетин ачыкълаялгъан инсанлагъа жамауат намыс-сый бере, аланы хурметлей, бирсилеге юлгю орунуна тута да келгенди.

Сууларыны тазалыгъы кёзню къаматады

Тёрт жыл мындан алгъа Аттасауланы Ахматны жашы Тахирни башламчылыгъы бла «Къара-суу» деген табийгъат заказникни жеринде «Бабугент T» сатыу маркасы болгъан минерал буз сууну шешалагъа къуйгъан завод ачылгъанды. Сууну келген жери  Шимал Кавказны эм уллу чыранларындан бири Мижирги чырандан башланады, кеси да  жерни башына чыкъан шаудан болмагъанлай, суу къаяны ичинде табийгъат кеси этген ыз бла келеди.

Къарыу - бюртюкледеди

Бусагъатда тюкенледе бюртюкледен этилген ётмек сатадыла, бюртюкле къошулгъан ашла кёпден - кёп болуп барадыла. 

«Следователь законну жакъчысыды»

Шунгарланы Хасанны жашы Мурат Россейни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясында  ишлегенли 15 жылдан атлагъанды. 

Миллетин, элин да сюйген Науруз

Кёп болмай Яникой элни айныууна кёп къыйын салгъанладан бири Таппасханланы Мыртаны жашы Науруз, тукъум тамата, дуниясын алышханды.

Тахта кёгетчиликни айнытыргъа алланып

Быйыл биринчи  январьдан башлап къыралны эл мюлкде уруннганларына   картоф бла башха  тахта кёгетлени  ёсдюрюрге  болушлукъ  берирча   федерал проект ишлеп башлагъанды. 

Ипотекагъа алгъан фатар ючюн тынгылы ремонт этиу тёлеуню берирге керекмиди?

Россей Федерацияны Жашау журт кодексини 153-чю статьясыны биринчи кесегине тийишлиликде, жашау журтла эмда коммунал жумушла ючюн гражданла бла организацияла заманында эмда толусунлай тёлеп турургъа борчлудула, дейдиле КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат