Жамауат

Жашил байлыкъларыбызны сакъларгъа эмда кёбейтирге

«Агъачланы сакълау» деген федерал проект адамларыбызгъа таплыкъгъа, игиликге деп бардырылады, миллет агъачларыбызны сакълау бла байламлыды. Аны магъанасы бирди – агъачланы жангыртыу. Бу борч а эки кесекден къуралады: терек къоранчланы азайтыу эмда ала къуругъан жерледе жангыларын орнатыу.

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  

Тиширыуларыбызны сыфатларын не затла бузадыла?

Бирде тиширыула бютюн ариу кёрюнебиз деп сыфатларын, кеслерини юсюнден бирсилени оюмларын да осал жанына айландырадыла.  Аны юслеринден косметолог Эдикаланы Анжела бла ушакъ этгенбиз. 

Агъачланы сакълау

«Агъачланы сакълау» федерал проектни чеклеринде аслам тюрлю агротехника жумуш тамамланады. Ала аны эм магъаналы кесегинден биридиле. Къабарты-Малкъарда мюлкледе агъачланы айнытыу эмда заранлы битимле ёсмезча этиу хыйсап бла аланы жыл сайын бардырадыла.

Тыш къыраллы люстра

Болгъан иш

Къауум заман мындан алгъа болгъан ишди. Хасан бла Хусей деп элде эки туугъан къарындаш жашайдыла. Туугъан къарындашла да эгизле. Санлары, сыфатлары бир бирге асыры ушагъандан, устазлары, биргелерине окъугъан жашла, къызла окъуна ажашдырып болгъандыла. Бютюнда бирча кийинип келселе.

Ток ючюн тёлемегенле жууапха тартыладыла

 «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню Нальчикде бёлюмюню келечилери токну эркинликсиз хайырланнганланы тинтир ючюн терк-терк рейдле бардырадыла. Алай  бла быйыл беш айгъа токну эркинликсиз хайырланнганлары бла байламлы 93 шарт ачыкъланнганды. Ала кёп фатарлы эм энчи арбазлада жашагъанладыла. Бюгюнлюкде аланы компаниягъа 861 минг сом берликлери барды.

Почтагъа барыргъа ашыгъыгъыз!

Багъалы шуёхла!

Узакъ ёмюрлюкню жашырынлыкълары

Кёп жашауну амаллары

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Люаза окъургъа итиннгенди. Жетижыллыкъ школну ахшы бошагъанды, аны биргесине халкъыбызны белгили адамлары Зумакъулланы Борис, Ахматланы Мусса окъугъандыла. Алай Люазагъа андан ары билим алыргъа эркин этмегендиле. Эгечлери бла къарындашы бахчада уруннгандыла, алай бла аналарына болушхандыла. Люаза да, алыкъа гитче болгъанлыкъгъа, фермада ийнеклени саууп башлагъанды.

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Къалай сейирдиле адамланы къадарлары, бирде насыплы, жарыкъ, бирде уа ачылыкълары бла къанны сууута. Ата-бабаларыбызны жашауларына къарай, ала бла ушакъ эте, инсан кёп затха чыдаяллыгъын, алда мураты болгъан, итиниулюгюн тас этмесе, анга жеталлыгъына тюшюнесе. Мен бу материалымда Хаджиланы Люазаны бла Ахматланы Мусосну юслеринден билдирирге сюеме, аланы къадарлары кёп жаш адамгъа илхам, кюч берирлерине ышанама.

 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат