Жамауат

КъМР-де саулукъ сакълауну биринчи звеносу жангыртылынады

Озгъан жылда республикада саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу бла байламлы уллу программа ишлеп башлагъанды. Жарашдырылгъан программагъа кёре, 2021-2025 жыллада Къабарты-Малкъарда битеу шахар поликлиникалагъа, район больницаланы поликлиника бёлюмлерине тынгылы ремонт этилликди.

«Ата-анала, жамауат да тири къатышханлары къууандырады»

«Единая Россия» партияны бла РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну программасыны чеклеринде быйыл 1 сентябрьде къыралны регионларында тынгылы жангыртыудан сора мингден аслам школ сабийлеге эшиклерин ачхандыла. Битеу да бирге программагъа 75 регион къошулгъанды.

«Жандауурлукъ бизни ишибизни магъаналы кесегиди»

Тиширыуланы Нальчик шахар совети  къуралгъанлы жыйырма жылдан атлагъанды. Аллай бир заманны ичинде  ала кёп  магъаналы жумушла тындыргъандыла, жандауурлукъ ишни да дайым  бардыргъанлай турадыла. Бу кюнледе  аны таматасы Лидия Хазизовна Дигешева бла тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Тарыхны эсде тутар ючюн

Къабарты-Малкъарда «Хорламны диктанты»  60 жерде жазылгъанды. Бу жумуш «Единая Россия» политика партияны «Тарыхны эсде тутуу» проектини чеклеринде  бардырылгъанын эсгертирчады.

Къарыусуз сабийни жашауун сакълау-айныгъан жамауатны белгиси

Илму айный баргъаны сайын, саулукълары осал болуп,сабий табалмагъан тиширыулагъа болушургъа жангы онгла чыгъадыла.  

Тахта кёгетледен бла чеплеуден - бай тирлик

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкълагъа бёлюннген жерлени уллулугъу 281,8 минг гектаргъа жетгенди. Былтыр бла тенглешдиргенде,  ол  0,7 процентге кёпдю. 

Жаш тёлю кесини кёз къарамын билдиргенди

Орта кюн КъМКъУ-ну аллында, шёндюгюлю излемлеге кёре тапландырылгъан скверде, Нальчик шахарны администрациясы бла вуз къурап, Украинада бардырылгъан энчи операциягъа болушлукъгъа деп, жаш тёлюню къатышыуу бла митинг ётгенди.

Тамблагъы мамыр жашауубуз ючюн унутургъа эркин тюйюлбюз

2004 жылны сентябрь айы Шимал Осетияны бир гитче шахарыны, аны къой, саулай Россейни да жашауун тюрлендиргенди.

Къалам сынаула

Бу кюнледе  Нальчикни ара библиотекасыны Къулий Къайсын орамдагъы бёлюмюнде Кавказны жазыучуларыны  клубуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю жыйылыу къуралгъанды. Бу жол анда къабартылы жазыучу, назмучу Марианна Марушеваны чыгъармаларыны юсюнден баргъанды сёз.

«Единая Россия» халкъ программагъа тюзетиуле хазырлагъанды

«Единая Россия» партияны халкъ программасына  80 жангычылыкъ хазырланнганды. Ала билим бериу, саулукъ сакълау, къурулуш, ЖКХ  эмда Донбассны республикаларына эмда азатланнган тийрелеге болушлукъ этиу бла байламлыдыла.  Аланы «Единая Россияны» халкъ программасына тюзетиуле хазырлау жаны бла ишчи къауумну жыйылыуунда сюзгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат