Жамауат

Халал къыйынны жашауну ёзегине санай

Къарты бар юйню берекети, турмушу да башхаракъ болгъанын абаданларыбыз ёсе келген тёлюге айта, эсгерте тургъанлары бошдан болмаз.

Ол Украинаны азатлагъанладан бири эди

Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Украинаны азатлар ючюн къазауатда кёп жашларыбыз къанларын тёкгенлерин, жанларын бергенлерин эсибизге тюшсе, бюгюнлюкде ол къыралны Россейге арт буруп тохтагъаны, анга къажау сюелгени, башхаланы юсгюрюп кюрешгени бек ачыу тиеди. 

«Жюн чындайла - аякъларын, бюсюреу сёзле уа жюреклерин жылытырла»

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет бла Шимал-Кавказда «Си-Мед» жаякъ-бет, пластика хирургия эмда стоматология  илму-практика ара   биригип,  республиканы Башчысы  Казбек Коковну буйругъуна тийишлиликде  Херсон областьны Скадовский муниципал  округда къуллукъ этген аскерчилеге   гуманитар  болушлукъ жыйышдыргъандыла. 

Бизни къаллай тюрлениуле сакълайдыла

Жангы жыл келгени бла бизни талай тюрлениуле сакълайдыла. 

Сёз нёгеригиз болур, иги хапарла бла къууандыргъанлай турур деп ышанама

2023 жылны биринчи жарымына газетге жазылыу бошалды. Ол жумуш редакцияда ишлегенлени жууаплы кезиулеринден бириди. Бу жол тиражыбыз, озгъан кезиу бла тенглешдиргенде, 190 экземпляргъа ёсгенди. Битеу да  келир жылны биринчи жарымына 1641 адам жазылгъанды газетге. Бирси изданияла -«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» - бла тенглешдиргенде,  аладан  эсе алгъа чыкъгъанбыз.     

Биринчилени санында

Озгъан ыйыкъда Дондагъы Ростовда «Россейни 100 жетишимли адамлары» федерал саугъаны бериу ётгенди.  Аны «Айныу» битеуроссей организация бла PRO  журнал жыл сайын  бардырадыла. Быйыл хорлагъанланы къауумунда уа «Жылны бек иги сабий проекти»  номинацияда хорлагъанланы арасында  фуд-блогер, бир ненча проектни автору Мокъаланы Гульнара да барды. 

Анасыны ызы бла

Почтада асламында тиширыула ишлегенлерин ким да эслеген болур. 

Насийхат сёзлери бизге багъалыдыла

Жабелланы Масхут огъурлу, эллилени араларында сыйы жюрюген  адамладан бириди.  

Насыпны мурдору – сюймеклик эм кертичилик

Хасанияда  юлгюлюге саналады Ксаналаны Алимни бла Любаны юйюрлери. 

«Бары да маданиятны иги биледиле – ол аланы дунияларыды»

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа иги хапар келгенди: Россейни Президенти Владимир Путин битеу да уллу къыралыбызда «Жигит ана» деген атха тийишли кёрген жети тиширыуну араларында Бедик элден Ахматланы Анджела да барды. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат