Жамауат

Оразаны болжалдан алгъа ачханны азабы

Мухаммад файгъамбарны, Аллахны саламы анга болсун, сахабасы Абу Умам аль-Бахили былай билдиргенди: «Мухаммад (АСБ) былай айтханын эшитгенме: «Бир жол тюшюмде экеулен келип, инбашларымдан тутуп, адам чыгъалмазлыкъ тик къаяны къатына келтирип, ёрле, дегендиле.

Келгенлени жарсыуларына тынгылагъанды,тийишли буйрукъла бергенди.

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы инсанларыны къаууму бла тюбешгенди эмда аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды. Аланы талайы къыйын ауругъан сабийлеге багъыу эмда реабилитация этиу бла байламлы эдиле

«Ёнкючню алырдан алгъа артха уа къайтаралырмамы деп сагъыш этигиз»

Шёндю заман къыйынды, бирде къытлыкъ сынаргъа да тюшеди. Керекли  жумушлагъа ахчанг жетмей,   башхаладан болушлукъ излерге, ёнкючлеге кирирге да. Хау, биреуну ахчасын алып, муратларынгы толтурсанг, бек хычыуун кёрюнеди.

Къадар элтген къыйын жолла

 Суратдагьы тизгинли улан Огъары Малкъардан Алибекланы Мустафады. Аны атасы Алий саудюгерчи эди. Узакъ жерлеге барып, къумачла, патеген чыракъла эм адамланы жашауларында керек боллукъ кёп башха затланы келтирип, сатып тургьанды

Жанхотланы Азнауур батыр

Жанхотланы Ийбакъны жашы Азнауур жигитледен эди, пелиуан, хар ким къарыууна сукъланнган, кючлю жаш. Ол, бийлигине да къарамай, жарлыла бла байламлыкъ жюрютгенди. Атасыны байлыгъындан, анга да билдирмей, къарыусузлагъа юлюш чыгъарып тургъанды.

Физкультурачыланы парадына къошулгъанды

Кёнделенде жашай эди Диналаны Исса уллу юйюрю бла. Алты жашы, бир къызы бар эдиле аны. Малы, мюлкю, иги къолайы. Алай  байлыгъынг башынга жау болады дегенлей, 1935 жылда аны кулакгъа чыгъарадыла. Малын, мюлкюн сыйырадыла, юйюрюнден-журтундан  къыстап, узакъ Узбекистаннга ашырадыла. Анда Ташкент областьда мамукъ ёсдюрген совхозгъа тюшедиле, къамишли, ургъуйлу, жашау этерге бек къыйын жер.

Жолу жарыкъды, жетишимлери ёхтемленирчадыла

Россейни сыйлы тренери, Къабарты-Малкъарны физкультурасыны эм спортуну сыйлы къуллукъчусу Маккаланы Махти  50-жыллыкъ юбилейин белгилейди. Ол, кёп жетишимли гёжефлени хазырлай, Элбрус районда, республикада, саулай къыралда да ауур атлетиканы айнытыугъа уллу къыйын салгъанды.

Жууукълукъну, тенгликни, шуёхлукъну юзмезге юйретген ай

Быйыл Рамазан ай апрельни ал кюнлеринде башланырыкъды. Болсада республиканы Муслийманларыны дин управлениясында раис-иймамлары кенгешип, аны энтта шарт тохташдырлыкъдыла. Бу сыйлы айда муслийманла кеслерин къалай жюрютюрге кереклисини, ораза кимге тийишли болгъаныны эмда аны тутханла къаллай сууаплыкъ аллыкъларыны юслеринден «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.

Терекле салыу къыстау барады

  Къабарты-Малкъарда «Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре   жууукъ заманда 114 гектарда тийишли ишле башланырыкъдыла. Аны чеклеринде  эмен, чинар, акъагъач, кюйрюч дегенча  бизни жерлеге тёрели тереклени орнатырыкъдыла.

Отха сакъ болугъуз!

Къабарты-Малкъарда от тюшюу бла байламлы къоркъуулу кезиу быйыл биринчи апрельде башланнганды. Агъачлада ёртенлени, къаураны къабыннганыны сылтауу асламысында адамдан чыгъады, аланы  уллу кёллюлюклеринден  неда жууапсызлыкъларындан

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат