Жамауат

Сангырау къулакъ эл бузар

Сейирди жашау дегенинг, билмей, сунмай тургъанлай аз тюрлю затха тюбеп къалмайса. Бу хапарымда кесим шагъат болгъан бир ишни юсюнден айтайым.

Санланы тыйгъычсыз ишлетирге жарагъан амалла

Белгили россейли врачланы айтханларына кёре, адам бир кюннге тёрт минг атлам этерге керекди неда эки юч километрни  айланса игиди. Ол амалла адамны санларын  къурушмазгъа, чархын, ичин тап ишлетирге иги себеплик бередиле. Жарсыугъа, ала бла хар инсан да бирча хайырланмайды…

Туризмни айнытыргъа билимли адамла керекдиле

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында регионда туризм къалай айныгъанын сюзгендиле. Жыйылыугъа курортла эм туризм министрни орунбасары Шауаланы Ислам, «Кавказ.РФ» обществону генеральный директоруну орунбасары Беккаланы Хыйса, Элбрус районну администрациясыны башчысыны орунбасары Марат Салихов, «Бызынгы» альпинист лагерьни директору Аналаны Алий къатышхандыла.

 

ЖКХ жумушла - бир приложенияда

Кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа таплыкъгъа деп «Госуслуги.Дом» сервис жарашдырылгъанды. Аны хайыры бла коммунал жумушла ючюн бир приложенияда тёлерге боллукъду

Жерлени категориялары: къайсын къалай хайырланыргъа жарайды

Бизни къыралда жерлени бары да талай категориялагъа бёлюнедиле. Жер кодексни 7 статьясына тийишлиликде ала ма быладыла:

АЛГЪЫН ЗАМАНЛАДА ТАУЛУЛА НЕ КИЙГЕНДИЛЕ?

Бизни ата-бабаларыбыз эртте заманлада эирши кийиннген сунадыла кёпле. Ала уа ариулукъну бизден эсе бек да, тюз да ангылагъандыла. Ол затны биз эски суратлада кёрюрге боллукъбуз. Эслеймисиз, къаллай омакъ адамла, къаллай ариу бетле къарайдыла бизге аладан?

Узакъ ёмюр жашауну бир амалы

Белгили россейли врачланы айтханларына кёре, адам кюлгенде, «насыпны гормонлары» уянадыла, шаугютлерини сексен тюрлюсю ишлеп башлайдыла, къаныны жюрюгени игиленеди, жюрегин бийлеп тургъан къайгъы кетеди. 

Жолчула къышха сакъдыла

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» управление къыш сууукълада къалай ишлеригин Къарачай-Черкесде юйретиуле барып туура этгенди. Аны эмда подряд организацияланы келечилери жолгъа чыгъып, аны къардан бла буздан техника бла къалай тазаларыкъларын, бузкъаудан болмазча не зат этериклерин да кёргюзтгендиле.

Сабийле токну аяргъа юйреннгендиле

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери, школчулагъа деп Маданият айнытыу арада дерс бардыргъандыла.

Уллайгъанлагъа – кёбейтилген пенсия

80 жыллары толгъан адамлагъа къыралны жанындан болушлукъ талай жаны бла этиледи, ол санда аланы пенсияларыны страховой кесеклери кёбейтилип тёленеди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат