Жамауат

Иги кесек пособие тохташдырылгъанды

2023 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну республикада бёлюмю 78 мингден аслам сабийни ата-анасына бир пособияны тёлегенди, аны ючюн 4,5 миллиард сом бёлюннгенди эм баладан ауурлулукълары болгъан 3769 тиширыугъа пособиялагъа 250 миллион берилгенди. 

Хобустаны къуртладан сакълауну амаллары

Арт заманда кеслерини бахчаларында хобуста ёсдюрюу бла кюрешгенлени саны иги да кёбейгенди. Адамла бу битимни асламында сатаргъа аслам ёсдюредиле. Алай, тийишлисича къаралмаса, уллу акъ гебенекле, гитче кюе гебенекчикле да хобуста бахчалагъа къаллай заран салгъанларын иеле иги биледиле

Жууаплы усталыкъ

Жыл сайын 19 майда Россейде фармацевтни кюню белгиленеди. Ол РФ-ни Правительствосуну 736-чы номерли бегими бла 2021 жылда 15 майда къуралгъанды. Аны башламчылыгъы уа Битеуроссей халкъ фронтдан чыкъгъанды.

Хурметли жамауат!

Багъалы шуёхла!

Шахар айбатлы болурча

Бу кюнледе Нальчикде табийгъат тийрелеге къарагъан «Горзеленхоз» предприятияда  баш къусхан  гюллени  гитче орунладан  теплицалагъа кёчюредиле. Ызы бла аланы шахарланы орамларында, майданларында, скверлеринде эм паркларында  орнатырыкъдыла.   

Солугъанланы саны ёсе барады

Республикада къышда солугъанланы саны аздан-аз ёсе барады. Аны юсюнден республиканы Курортла эм туризм министерствосуну жамауат бла байламлыкъла жюрютюу эм маркетинг жаны бла бёлюмюню башчысы Ольга Погребняк билдиргенди.
 

Борчларын жабаргъа ашыкъмайдыла

Быйыл, жыл башланнганлы, «Россети Северный Кавказ» биригиу   Къабарты-Малкъарны сюдлерини себеплиги  бла ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан 2 259 абонентден 326 миллон сом даулагъанды. Алай бла  1363 иск бла  байламлы 143 миллион сом чакълы  тёленнгенди. Аланы арасында былтырдан бери борч этгенле да бардыла.  Саулай алып айтханда, тёрт айны эсеплерине кёре, энергокюч бла жалчытхан биригиу сюдлеге  459 миллион сом  багъасына иск бергенди. 

«Тилибизге жамауат бирден сакъ болургъа тийишлиди»

Аппайланы Мурадин былтыр  республикабызны башчысы Казбек Коков «КъМР-ни сыйлы устазы» деген даража бла саугъалагъанланы арасындады. Андан тышында да, ол «РФ-ни битеулю билим бериуюню сыйлы ишчиси» атны (2007 ж.) жюрютеди. «Зольск районну аллында къыйыны ючюн» майдал бла саугъаланнганды. 2015 жылда «Ана тилим – жаным-тиним» республикалы фестивальны «Ана тилни эм ахшы устазы» бёлюмюнде хорламгъа тийишли болгъанды.

Ызына къайтхан къадар

Биз Мажит бла бир юйюрлю болуп жашагъанлы юч жыл бола эди. Къайынларым да бек ариу кёре эдиле. Болсада ала бла биз алай кёп жашамагъанбыз. Мажит шахарда жууаплы къуллукъда ишлегени себепли, тоюбуздан сора бир айдан шахарда фатар алып, ары кёчебиз. Ал кезиуде эрим менден аламат адам болмагъанча, аллай эс бура эди манга.

Окъуучула Басхан ГЭС-ни кёргендиле

РусГидро компанияны республикада бёлюмю энергетика объектледен бирине кезиулю экскурсия къурагъанды. Бу жолгъу къонакъла Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетинден келгендиле. Аны механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини окъуучуларына Басхан ГЭС-ни ичинде экскурсия бардырылгъанды. Станция къалай ишлегенини, анда не затла болгъаныны юсюнден Аслан Хацуков билдиргенди. Ол аны тарыхындан башлап, энчиликлерине, къаллай бёлюмлери болгъанына дери хар нени да жик-жиги бла хапарлагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат