Жамауат

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла алгъышлауу

 Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Сизни Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 

Ёмюрлеге эсде къалырча

Бу кюнледе «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилери Къабарты-Малкъарда битеу да къыркъ «Ёмюрлюк от» эсгертмеде ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этиу бла кюрешедиле.

«Ызыбыздан келгенлени кёллендирирге, сахнаны жашырынлыкъларына тюшюндюрюрге кюрешебиз»

 Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёру, КъМР-ни сыйлы артисти Бичиланы Мажмудинни жашы Хаждауутха 60 жыл болады. Ол Огъары Малкъарда туугъанды. Уллу юйюрде, хар бир таулу сабийча, гитчелигинден къарыуу жетген жумушну эте, Туура-Хабла элде оюн зауукълугъуна бата ёсгенди. Ол тийреде жашагъан он тукъумну санагъанын эшитсенг, огъурлу къартларыбызны дерслери бошуна кетмегенин ангылайса.

Ахшы тёрелеге кертичилик

Къабарты - Малкъар гуманитар-техника колледжде «Абилимпикс» чемпионатны сегизинчи регион кезиую ачылгъанды. Бу чемпионат Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла ачылгъан «Россей – онгланы къыралы» деген платформаны кесегиди. 

«Окъутуу, юйретиу ишни тамам жалчытыр ючюн хар затыбыз да барды»

Кёнделенни Энейланы Тимур атлы 4-чю номерли школуну Элбрус районда, саулайда республикада даражасы бийикди. Бу окъуу жылны ичинде ала болдургъан жетишимлени юсюнден школну директору Атмырзаланы Мухтар бла ушакъ этгенбиз. 

Онг тапдырыр орунуна...

Арт заманда кёп эшитеме жаш тёлюбюз юйюр къураргъа итинмейди деп. Аны бла байламлы  мен да кесими жашаууму хапарын айтырыгъа сюеме.

Аскерчи, актёр, ата...

Бюгюннгю ушакъ нёгерим къашхатаучу Чеченланы Борисни жашы Эльдарды. Таулу жашны юсюнден биринчи кере мен ол 2012 жылда «Бригада. Наследник» деген фильмде Саша Белыйни ойнагъан Сергей Безруковну бир кезиуге алышханы бла байламлы эшитген эдим. Дагъыда ол «Склифосовский», «Кухня», «Ольга» деген россейли сериаллада ойнагъанды.

Таркъаймазлыкъ насып

Этезланы Зарифни юйюрю  Булунгуда жашайды. Ол кеси да бу элде уллу юйюрде ёсгенди, беш жаш бла эки къыз болгъандыла.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Россейли парламентаризмни кюню бла алгъышлауу

Хурметли сенаторла бла депутатла!
Сизни Россейли парламентаризмни кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 

«Сабийле кеслери араларында байламлы, бир бирге къаршыракъ болурларын сюеме»

Хурметли окъуучуларыбызны Элбрус районну Тырныаууз шахарында жашагъан бир юйюр бла шагъырей этерге сюеме. Юйюрню таматасы Тебаланы Муслим бла танышханымда, жаш болса да, башды деген оюмгъа келгенме. Жыйырма жылны бир бирге хурмет эте, беш сабий ёсдюрген бек жууаплы жумушду. Аны тынч бла къыйын болгъаныны, чынтты насыпны не болгъаныны юсюнден сёлешгенбиз Муслимни юй бийчеси Валентина бла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат