Маданият

Жыры барны жолу бар

Алгъаракълада Нальчикде Музыка театрда жаш жырчыбыз Жуболаны Жамалны жашы Жамбулатны «Насып юлюш» деген аты бла биринчи энчи концерти болгъанды.

Фразеология сёзлюк

Къарачай-малкъар тилни лексика байлыгъын хайырланып, бизни ата-бабаларыбыз кёп фразеология айланчла къурагъандыла. Ала, нарт сёзлеча, бизни жашауубузгъа терен киргендиле. Филология илмуланы кандидаты Жарашыуланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, аланы бирге жыйып, ангылатма сёзлюк жарашдыргъанды. Сизни аны бу аламат къыйыны бла шагъырей эте барыргъа сюебиз.

 

«Тышындан культура аламатды, бизники уа къалыубаладан къалгъан эскиди демей, хар ахшы адетибизни жууукъда тутаргъа кюрешейик»

Къабарты-Малкъар къырал университетде Отарланы Керим атлы малкъар маданият ара кесини къуралгъан кюнюнден башлап бюгюнлюкге дери таулуланы культураларын айнытыугъа уллу эс бурады. Араны баш борчу жаш тёлюню арсында адет-тёрелерибизни, ата-бабаларыбыздан къалгъан къыйматланы  сакълауду.

Кюн биринчи бийикле бла тюбешеди

 

Мисирланы Зубейни эсгере

Хапарынгы эшитип, сейир этдим: дуния къазауатда – урушда, мамыр жашауда да – кесин бошламай, ийнеча чанчхан эсин хорлагъанладан бири болуп, сени кёрдюм.

Къаядан тюшген желле ийнакълаучу эрттеги тёрели элинге кёп кере баргъанма. Анда жашагъанланы, андан чыкъгъанланы адамлыкъларын, халаллыкъларын, иш хунерликлерин, керек кюнде жан аурута, къадама бола билгенлерин сынагъанма.

Тюз тепсеуню жаратылыууну тамырлары, бюгюннгю сахна сураты

Тюз тепсеу (чакъырыуну неда танышыуну тепсеую) битеу байрамлада да бардырылгъанды. Буруннгу заманлада адет-тёреле бла байламлы жыйылыулада толтурулса, анга аслам адам къатышханды, ол тохташдырылгъан низамладан, жорукъладан таймазгъа керек болгъанды.  Аны суратыны тюзлюгюн бузгъан инсан тёгерекден чыгъып кетерге керек эди.  Бу тепсеуде да жашла бла къызла экеу-экеу баргъандыла.

«Сахнагъа оркестр бла бирге чыгъар муратлыма»

Кичибалыкъчы къыз Габуланы Зухураны бирсилеге ушамагъан ауазын кёпле жаратадыла. Ол Нальчикде Музыка театрны хоруна келгенли алай кёп болмай эсе да, кесини хунерин ачыкъларгъа жетишгенди. Коллектив жангыдан къуралгъаны бла байламлы кёргюзтген концертинде солосу бла къараучуну эсинде къалгъанды. Биз, фахмулу къызгъа тюбеп, сахнагъа жолуну эм башха затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз.

Къудурет берген фахмугъа уллу кёллю болмай

Акъайланы Бийбертни жашы Тахирни аты республикалы телевидение эм  радио бла да байламлыды. Аны алайлыгъын кёпле биледиле. Тахирни дагъыда, кертиси бла да, адам сукъланырча бир хунери да болгъанды. Ол а неди десегиз, жазыу ишде къудурет берген фахму.

Кёкге ай къалай чыкъгъанды?

Австралияны жомакъларындан

Бек бурун заманлада жерни башын суу басып болгъанды. Аз-аздан суу  кете башлагъанды, сора бир-бир жерледе айрыкамла чыкъгъандыла. Суу кеталмай къалгъан жерле уа богъазла болгъандыла. Иги кесек заман озгъандан сора уа айрыкамлада кырдык да, терекле да ёсгендиле. Тенгизден жаныуарла чыкъгъандыла да, къургъакъда жашаргъа юйренип башлагъандыла.

Нарт эпосдан тепсеуге кёчген сейир сыфат

Материалда Алмостуну, анга аталгъан тепсеуню юсюнден хапар бардырыллыкъды. Этнограф, хореограф  Къудайланы Мухтар да жазгъанды аны юсюнден кесини китапларында, аны оюмлары бек сейирдиле. Алайды да бурун заманладан бери Алмостуну юсюнден халкъда кёп таурухла жюрюйдюле.

Эришиуню регион урумуна къатышырыкъдыла

Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде жаш назму окъуучуланы «Живая классика» Битеуроссей эришиулерини район уруму къуралгъанды.  Школ кесекде хорлагъан онеки жашчыкъ бла къызчыкъ регион бёлюмде къарыуларын сынар ючюн хунерликлерин аямагъанлай кёргюзтгендиле. Ала тынгылагъанлагъа автор чыгъармагъа сыйындыргъан  оюмун жетдирирге, сыфатха келиширге, шатык окъуу къолайлыкъны хайырланыргъа, суратлау сыфатны толу баямларгъа керек болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият