Календарь событий

12 мая 2024

Къачан да ал сатырда эди

Гитлерчи фашистле Ата журтубузгъа чапханда, ала бла сермешге кёп таулу жашла кетген эдиле. Ала жанларын-къанларын аямай уруш этгендиле. Кёплери да ызларына къайтмай къалгъандыла. Келгенлени да жашаулары тынчлыкълы тюйюл эди, урушда оюлгъан, чачылгъан эллени, шахарланы, мюлклени жангыртыргъа керек эди.