Календарь событий

13 мая 2024

Болжаллагъа тюрлениуле кийирилгендиле

Быйыл мектеплени бошагъанла сайлау халда берлик Бир къырал экзаменледен къайсы болса да бирин жангыдан  жазаргъа онг табарыкъларыны юсюнден къыралыбызны Президенти Владимир Путин кесини жыл сайын Федерал Жыйылыугъа этген Посланиясында айтхан эди. Ол а сынауланы бардырыуну бла къурауну системасын игилендире бардырыугъа себеплик этериги да чертилгенди.

Ахчала!..

Колхозну бухгалтери Жууашны сауулгъан ийнегинден сора да ючлю бугъасы бар эди. Иеси аны бузоу заманындан бери халжардан чыгъармай бакъгъанлай тургъанды. Мал алай семиреди, тюз да жумуртхача, тёп-тёгерек. Энди аны тюзюнлей кюфге уруп къойсанг да, не медет, ол андан ары эт къошмаз.

Таулагъа, таулулагъа да энчи хурмет бла жазылгъан тизгинле

Кеси заманында аты айтылгъан устаз Геннадий Коммодов малкъар халкъны огъурлулугъуну, аланы жашау болумларыны, тауланы да юсюнден кёп оюмларын къагъытха тюшюрюп къойгъанды. Аллай эсгериулеринден бирлери басмада да чыгъа тургъандыла. Бу жол да аны таулуланы кёчгюнчюлюкден тарыхлы Ата журтларына къайтхан биринчи жылларыны юсюнден жазгъанларындан юзюклени газетибизде берирге кёлленнгенбиз.

«Кёк бла жер арасында»

Быллай аты бла Зумакъулланы Танзиляны бир бирини ызындан келген эки китабы барды. Мен аланы къайтарып окъуучума.

Казбек Коков Россейни Жигити Тимур Тамазовха эсгертме ачылыууна къатышханды

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Карагач элде Россейни Жигити Тимур Тамазовха къууанч халда эсгертме ачылгъанына къатышханды.

«Сайлауума сокъуранмайма, ыразыма»

Фармацевт усталыкъ магъаналы болгъанына сёз да жокъду. Къайсы бирибиз тюбемегенбиз анга. Аптекагъа кирмеген, дарман сатып алмагъан, алагъа аны игисин, табын сормагъан хазна адам болмаз. Бюгюннгю ушакъ нёгерибиз жууаплы, низамлы фармацевт Кючмезланы Фатимады. Ол Нальчикде аптекаладан биринде ишлейди.

 

Газетибизни къадарына билеклик этейик

Хурметли жамауат!

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И