Маданият

Тепенаны юсюнден

Эртде заманладан бери да «Тепена» малкъарлыланы сюйген тепсеулеринден бириди. Келигиз, бизни аппаларыбызны кезиуюнде аны къалай жырлагъанларын бла тепсегенлерин къысха тинтейик.

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

(Баргъаны)

Сёз тутушланы эрттеледе къуралгъан, энчи магъаналы тюрлюлери – фразеология айланчла бизни тил байлыгъыбызны жаухарларыдыла. Аланы ангылап, керек жерде хайырланыу зауукълукълуду.

Жаш тёлюню ёсдюрюуде не заманлада да сакълыкъ, сабырлыкъ изленнгендиле

Къайсы дуниялада да къарачайлыла бла малкъарлыла сабийни багъалы кёргендиле, аны ёсдюрюу эм юйретиу бла байламлы жумушланы эм магъаналыладан бирлерине санагъандыла. Бу жаны бла  айтылгъан оюмла да сейирдиле.

Сахнагъа, поэзиягъа да илхам келтиргенди

Орусланы Роза КъЧР-ни сыйлы артисткасыды, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар драма театрны актрисасыды.1973 жылдан бери РФ-ни Театрда ишлегенлерини союзуну келечисиди, маданиятда  жетишимлери ючюн Мечиланы Кязим  атлы майдал къоллу да болгъанды. Ол эки къыз ёсдюргенди, насыплы ыннады.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны) 
 Суратлау магъаналы, бир бирлерине къошулуп,  энчи магъана къурагъан сёз тутушланы бизни ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла. Аланы билип, ушакъда хайырланыу уллу зауукълукъ береди.
 

Зояны илхамы

Баям, хар инсанны да болур жюрегинде назмучулукъ. Жашауну ангылай тебиресе, ол аны сёз бла айтыргъа итинеди. Бирле аны ариу тизгинлеге тизип белгили этедиле. Аланы окъуй, авторланы жюреклеринде болгъан сезимле бла шагъырейленебиз. Алагъа кёре оюм этебиз. Бирде уа жашаугъа жангы кёзден окъуна къарайбыз. Алайсыз тёгерек сейир да болмаз эди.

Ансамбльни къайда да сюедиле, багъалайдыла, сакълайдыла

Республикада не тюрлю байрам да «Терские казаки» жыр эм тепсеу къырал фольклор ансамбльсиз болмагъанын кёпле биледиле. Ол сахнагъа кесича къууат сала, залны къазакъ культураны энчилигине «бёлейди». Кёлню кётюрген, жашаугъа сюйюндюрген, бирде уа сагъышландыргъан тепсеулери, жырлары бла къараучуну къууандыргъанлай келеди. 

Къонакъны жери тёрде

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы, белгилисича, буруннгудан келген адетлери кёпдюле. Аланы энчиликлерин, ариулукъларын айтып тауусур онг жокъду. Бюгюнлюкде аланы  бир къаууму унутулгъанды, бирсиле унутулгъан чекге жетипдиле, бирсилери уа алыкъа саудула, жюрютюлюпдюле.

Малкъар халкъны музыкасын айнытыугъа къыйын салгъан

Быйыл РСФСР-ни, КъМАССР-ни  искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Трувор Карлович Шейблер туугъанлы 120 жыл болгъанды. Жашаууну къыркъ жылдан артыгъын ол композиторлукъ ишге жоралагъанды, аладан жыйырма бир жылны Къабарты-Малкъарда оздургъанды. Ол заманда фахмулу композитор малкъарлыланы бла къабартылыланы миллет макъамларын айнытыугъа уллу къыйын салгъанды. Аны таулула бла байламлыкъларыны юсюнден алтмышынчы жылланы аллында КъМР-ни халкъ артисти Отарланы Омарны эсгериулери къолубузъа тюшгендиле. Ол къыйматлы сёзлени бюгюн басмагъа жарашдырып беребиз.

«Къарачай-Малкъар фразеология сёзлюкден»

 (Баргъаны)

Суратлау ариулукълары, тасха магъаналары бла бизни тил байлыгъыбызны ёсдюрген кючдюле фразеология тутушла. Аланы иги билиу жюрекге зауукълукъ береди.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият