Маданият

КЪЫЗ КЕТГЕН КЪАЯ

Тау эл

Кёп жыл мындан алдача, бюгюн да сюеледи къая жуху сууукъ ташларын кюн таякъларына къыздыра. Бирде ала жылтырай, кёз къамата, бирде уа къызара, тюз да мыдыхча.

Жашауун жыргъа жоралап

Хар миллет маданиятны кесини энчи тарыхы, энчи айырмалы сыйлы инсанлары бардыла. Ол адамланы чыгъармачылыкълары культурада жангы ызны ызлап, жангы жулдузлай, андан ары барлыкъ, ызланырыкъ жолну кёргюзтедиле. Аллай инсанладан эди  КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы  Омар.  Бюгюн биз аламат фахмубузну, хурметли къарындашыбызны эсибизге тюшюре, аны юсюнден КъМР-ни сыйлы артисти, белгили жырчы эм педагог Владимир Кодзоков  «Певцы земли родной» (1992 ж.) деген китабында  жазгъан очеркин басмалайбыз. 

Жандан татлы болмаз

Гошахурайны жангыз жашы барды. Аты да Мухаммат. Ариу, тынгылы, низамлы жаш. Алайсыз да къалай болсун. Туугъан кюнюнден башлап къатын аллыкъ киши болгъунчунга дери анасы аны кёз жарыгъынча сакълап ёсдюргенди.

Патчах къызны сорууларына жууапла

Буруннгу  заманлада Малика деген патчах къыз болгъанды. Бир да болмагъанча субай, ариу жан. Байлыгъыны уа несин айтдыраса – чеги жокъ. Алай  ол ырысхыдан эсе  акъылны сайлагъанды. Заманы жетип, юйюр къураргъа  тебирегенде, акъылы,  билими болгъан эр излегенди кесине. Аны билир ючюн а жюз элли соруу къурагъанды. Алагъа тюз жууап бергеннге барыргъа айтханды. 

Алтын халыла бла накъышлагъа жан сала

Биринчи кере Мелюханланы Маратны къызы Феридени Хасанияны Маданият юйюнде бир къууанчлы жыйылыуда кёргенме. Бу алаша, назик  къызчыкъ,  университетни жетишимли бошап, искусстволаны 1-чи номерли сабий школуну Хасанияда филиалында ишлегенин айтханда, ийнанырыгъым окъуна келмегенди. 

Искусство эм асламлы информация амалланы факультетини декоратив-прикладной  бёлюмюн да ол бошдан сайламагъанды. Гитче заманында окъуна аны къолу хар неге да тап жарашханды, сурат ишлерге да бек сюйгенди, анга да хунери болгъанды. 

КЪЫШХЫ СОНЕТ ГЮРЕН

Мусукаланы Сакинатны  "Къышхы сонет гюрен" деген чыгъармасын  басмалайбыз. Анда ол къышда табийгъатны  ариулугъун толусунлай ачыкълайды. Аны сюйюп окъурсуз деп ышанабыз. 

КЪУУАНЧ КЪАЙТСЫН АРБАЗЫНГА

Иги кесек заман мындан алгъа басмада Басиян деген жашырын аты бла чыкъгъан назмуланы къайсыбыз да сюйюп окъугъанбыз. Аланы жазгъан ким болгъанын билмесек да, аны ич дуниясы туура болуп, биргесине жарсыгъанбыз, къууаннганбыз.

«ЖЫРЫ БАРНЫ ЖОЛУ БАР», – ДЕЙ ЭДИЛЕ ДА?

Абидин чабып эшикге чыкъгъанда, алыкъа къар сууугъу кеталмай, эрттен бузлауукъ булжуй тургъан арбазда атасы бла анасы дуу къатында къапчыкълагъа нартюх къуя тура эдиле.

Хорламын ёз журтуна жоралагъанды

Январьны ал кюнлеринде «Голос» жыр проектни сегизинчи сезонунда хорлагъан Аскер Бербеков туугъан жерине, Къабарты-Малкъаргъа  къайтханды. Анга миллет тепсеуле эмда жырла бла тюбегендиле. Тюбешиу Абхазия майданда ётгенди. Сууукъгъа да къарамай, жашны аллына мингден аслам адам келгенди.

Заман барады

Заман барады. Алай, ол бармай къалса да, ким тергерикди аны, ким сурарыкъды, алай ушайдыла кетген, келген кюнле да бир бирге.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият