Календарь событий

17 мая 2024

Ариу къызны жарсыулу къадары

Ёмюрледен бери да айбатлыкъны сыфатын ачыкълай, назмучула, акъылманла аламат сёзле айтхандыла, жырла жазгъандыла, макъамла къурагъандыла. Ала чырайлыкъны дуниягъа къууат берген кюн, къарангы кечени жарытхан ай, жаз башында къарны жырып чыкъгъан жанкъоз гюл эм кёп башха сейир затла бла тенглешдиргендиле. Болсада, не кёп сёз айтылгъан эсе да, хар кёргенинг сайын ариугъа бир жангы багъа биче бараса.

Таулуланы адетлеринден

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

Ахча алыргъа умуту юзюлгенди

Экономика аманлыкълагъа  къажау излеу-тинтиу мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге коммерциялы организацияладан бирини башчысыны аманлыкъчы ишин тохтатхандыла. 

«Маданият жашау сейир болур ючюн, къолубуздан келгенни аямайбыз»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлагъа болушлукъ этиу, маданият жаны бла тюрлю-тюрлю ишле бардырыу – была бары да  маданият учрежденияланы борчларыдыла. Бу  жумушланы Эльбрус муниципал районну Маданият  управлениясы къалай тамамлагъаныны юсюнден аны таматасы Толгъурланы Жаннет бла ушакъ этгенбиз.

Солуу учузуракъ болурча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

Оюнлагъа къатышхандыла

«Келир заманны къоруулаучулары» атлы аскер-спорт оюнну округлу уруму Ингуш Республикада «Мужичи» спорткомплексни мурдорунда бардырылгъанды. Ол а «Билим бериу» миллет проектни «Регионла жаш тёлюге» деген бёлюмню чеклеринде къуралгъанды эмда бирни сынамы бла шагъырейлениуню, ёсюп келген тёлюню патриот ниетледе юйретиуню майданына саналады. Анга уа Нальчикни алтынчы номерли школуну келечилери да къатышхандыла.

«Тауланы таза суулары – бизни байлыгъыбыздыла»

Хар жерни кесини ашы – сууу. Суу таулулада бек кючлю зат болгъанды. Алимле жаланда жыйырманчы ёмюрде билгендиле аны эси болгъанын. Алай таулу жомакъланы окъусанг, кёресе: ата-бабаларыбыз эртте билгендиле сууну кючюн, ансыз жашау да болмагъанын. Аны юсюнден биз химик, эколог эм психолог Азаматланы Малляш бла ушакъ этгенбиз.

 

«Сени ючюн, кесим ючюн да»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды. Анга аталып энчи поэмала, назмула, хапарла жазыладыла, китапла чыгъадыла. Аланы араларында бек белгили эсде къаллыкъ чыгъармала бардыла.

«Заман» газет тарыхыбызны сакъларгъа себеплик этеди

Хурметли жамауат!

Сейирге къалдыргъан музейле

Музейлени халкъла аралы кюню жыл сайын онсегизинчи майда белгиленеди. Быллай жерлеге баргъан адам, анда бурун заманладан бери сакъланнган харакетлени, эсгертмелени, къолдан устала ишлеген аберилени, дагъыда суратла кёрюрюн сакълайды. Алай бир-бир музейле уа башха жаны бла сейирге къалдырыргъа боллукъдула. Биринде губула, башхасында уа къар, аракъы, къыймала, хыйныланы тарыхы, къуртла окъуна бардыла. Бу материалда аллай сейир жерлени бир кесегини юсюнден айтайыкъ.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И