Алчы оноучуланы ачыкълап, алагъа билеклик этерге

Шимал-Кавказ федерал округдан къошулгъан конкурсчулагъа деп Пятигорскде 1 февральда  «Лидеры России-2020» деген эришиуню регионал жарым финалы ачыллыкъды. Келген 8334 заявкаладан жарым финалгъа 332 адам чакъырылгъанды, ала дистанцион халда урумда бек иги эсепле кёргюзтгенледиле.  Аланы араларындан Къабарты-Малкъардан 30 инсан да барды. Эндиги къураллыкъ очный халда сынамлагъа къатышыргъа эркинлик алыр ючюн, жарым финалчылагъа къайтарылып бардырыллыкъ компьютер тестированияда онлайн-урумну эсеплерин  шагъатларгъа керек боллукъду.

Жарым финалны эки кюнюнде – 1 эм 2 февральда – къатышханла  кеслерини алчы болалгъан ышанларын, очный сынамлада финалгъа жетерге тийишли болгъанларын кёргюзтюрге тийишлидиле.  Программагъа кёре тюрлю-тюрлю мастер-классла, аналитика ишчи оюнла къураллыкъдыла. 2 февральда эсепле чыгъарыллыкъдыла, СКФО-дан финалчыла белгиленирикдиле, аланы Сочиге суперфиналгъа чакъырлыкъдыла.

«Лидеры России» эришиуню  Россей Федерацияны Президентини  буйругъу бла РФ-ни Президентинде Эл мюлкню эм къырал службаны Россей академиясыны билеклиги бла «Россия – страна возможностей» автоном коммерциялы болмагъан организация жашауда бардырады. Ол кеси да аллай атлы платформаны  алчысыды, 23 проектни бирлешдиреди. Аны баш борчу  - алчы оноучуланы  ачыкълап, алагъа билеклик этергеди. 

Конкурс бардырылгъан эки жылгъа  бийик даражалы жерлеге 150-ден артыкъ адам тийишли кёрюлгенди: аладан экиси губернаторла болгъандыла, бешеулен – федерал министрлени орунбасарлары.

 

Жангуразланы Нажабат.
Поделиться: