Календарь событий

16 мая 2024

Саулукъгъа сакълыкъ-узакъ ёмюрню мурдору

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.

Терк район – биринчи жерде

«Жигитлени къаууму» билим-спорт эришиулени чегинде Къашхатауда грек-рим тутушуудан алтынчы республикалы командалы эришиуле бардырылгъандыла. Аланы къураугъа себепликни республиканы Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу этгенди.

Спартакиадада сермеширге эркинликни къоруулагъандыла

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Ишлери бла шагъырейлендиргендиле

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла. Бу жол анга алтмышдан аслам жаш фахму къатышхандыла.

Жангы даражагъа чыкъгъанды

Нальчикни «Успех» атлы билим бериу арасы ЮНЕСКО-ну Ассоциациялы школу деген даражагъа тийишли болгъанды. Быллай мектеплени къаууму уа эм алгъа 1953 жылда ачылгъан эди.

Къараучуланы тамашалыкъ жерлерибиз бла шагъырейлендиргенлей турадыла

Республикабызны табийгъатыны тамашалыгъы кёплени сейирге къалдырады. Аны бла байламлы белгили жолоучула кёп статьяла жазгъандыла, документли фильмле да алыннгандыла. Ара шахардан келип, Минги тауну этеклеринде, Чегем ауузунда да кинофильмле  алыннгандыла.

Жангы миллет проектлени мурдору салыннганды

РФ-ни Президенти бу кюнледе магъаналы документге къол салгъанды: «2030 жылгъа дери РФ-ни  айнытыуну миллет борчларыны юсюнден» Указгъа. Аны жорукълары 2036 жылгъа дери ишлериклери белгиленеди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

«Инсанны къууанчын ётдюрген бек уллу жууаплылыкъды»

Тойну ётдюрген инсаннга излемле салынадыла. Халимат айтханыча, ол ариу тилли болургъа тийишлиди, сора не тюрлю болумгъа хазыр болургъа керекди. Той къалай ётеригин алгъадан билир онг жокъду. Ал кезиуледе киеуню бу заманда чыгъарабыз, баш ауну бу заманда алабыз деп план жарашдырыучу эдим, деп эсгереди. Келеме сценарийни да алып, аны уа звукорежиссёрубуз эслейди да, ол санга хазна жарар дейди. Ийнанмайма. Киеуню чыгъарыргъа заман жетеди, анга хант къанганы хазырлайбыз, залда уа сабийле бир бирни къуууп ойнай. Аладан бири,  чаба келип, ол столгъа урулады, анда болгъан битеу зат жерге агъызылады. Звукорежиссёр да айтады, ма бусагъатда окъуна сценарий бузулду деп.

Жаш гёжефледе – алтын да, кюмюш да майдалла

Дондагъы Ростовда, СССР-ни спортуну устасы А.К. Харакашянны хурметине аталып, грек-рим тутушуудан биринчилик бардырылгъанды. Анга 2010-2011 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.

Жетишимли таулу къыз

Белгили эндокринолог, медицина илмуланы кандидаты, бызынгылы Ахкёбекланы Нелляны илму статьялары Испанияда, Англияда, Италияда, Польшада эмда Финляндияны медицина журналларында басмаланнгандыла.

Керти сёз нёгеригизден айырылмагъыз

Хурметли жамауат!

Басманы тарыхы неден башланнганды?

Францияда 1631 жылда La Gazette деген ат бла биринчи газет чыгъады. «Газета» деген сёз битеу тиллеге ма андан сора киргенди. Алай тарыхчыла оюм этгенлерине кёре уа, аны мурдорун бурун Римде излерге керекди.

Бу айда тюрлениуле

Биринчи майдан башлап, терек бахчачылыкъ биригиуле болгъан участкалагъа газны хакъ алмай тартырыкъдыла. Кёк отлукъ быргъыланы жашау журтлагъа дери ахча тёлетмей жетдирген программа шёндюге дери ишлеп турады, энди уа ары быллай жерлени да къошхандыла.