Календарь событий

15 мая 2023

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Бегими

«О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики»

Гиртчиликлерин кёргюзтгендиле

Черкесск шахарда каратени киокусинкай тюрлюсюнден Къарачай-Черкесни биринчилиги къуралгъанды, анга 150 спортчу къатышхандыла.

«Кийизле жарашдырыу халкъыбызны маданият хазнасыны бир кесегиди""

Кёп болмай Огъары Бахсанда Халкъ къолдан усталыкъланы Элбрус район арасы ачылгъанды. Анга таматалыкъны Джаппуланы Езетхан этеди, аны биргесине Чепкенчиланы Айшат, Хаджиланы Къралхан бла Асият, Ногъайлыланы Фатима ишлейдиле. Арада иш къалай къуралгъаныны, кийизлени жарашдырып къалай эм не мурат бла башлагъанларыны юсюнден бизге Джаппуланы Езетхан билдиргенди.

 

Бахсан ауузуну жоллары жангыртыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиригенлерича, «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре, бу кюнледе подряд организацияланы кючю бла Элбрус районда  бир къауум жолгъа къыстау тынгылы ремонт этиледи. Саулай алып айтханда, тийишли ишле алты километрге жууукъ жерде тамамланырыкъдыла.

 Сагъынылгъан проектни чеклеринде бусагъатда   Элбрусну  Мусука улу, Школьная эм  Бук орамларында  1,3 километр чакълы бирде жолну мурдорун кючлерча ишле тамамлана турадыла.  

Къайда да кесин иги жаны бла кёргюзтгенди

Къумукъланы Къурманны жашы Ибрагим 1911 жылда Быллымда туугъанды. Школну бошагъандан сора, Тырныауузну тау-байыкъландырыучу комбинатында ишлегенди. 1933 жылны февраль айында 347-чи мараучу Мелитополь Къызыл Байракълы дивизияда къуллукъ этип башлагъанды. Аскерден къайтханлай, Тырныауузну комбинатында уруннганды. Кесин иги жаны бла кёргюзтгени ючюн, аны Уллу Ата журт урушха жибермегендиле. Алай 1942 жылда ол кеси ыразылыгъы бла кетгенди фронтха.

Къабарты-Малкъарны гидроэнергетикасыны тарыхыны бетлери

 Бизни республикада электрификацияны биринчи атламлары озгъан ёмюрню ал жылларына келедиле. 1911 жылда инженер Ляпушинский Минги Тауну чыранларындан чыкъгъан Басхан сууну кючюн хайырланыу жаны бла проектин кёргюзтгенди.

Ахшы ишлери бла атын айтдыргъанды

Алтууланы  Рамазанны жашы Хажи-Мурат   66 жыл жашап, къыйын ауруудан сора дуниясын алышханды. Ёмюрю къысха болгъанлыкъгъа, кёп ахшы ишлери бла  атын айтдыргъанды. 

Аллай жырчы керек эди дуниягъа

Семенланы Смайылны «Минги тау» жыры уа бизге, битеу да Шимал Кавказгъа энчи белгиди. Ол: «Ёмюрле ёте, патчахла, ханла да бири бирин алышындыра турсала да, Тохтамышла, Темирланла къылыч ойнатсала да, биз бу жерни адамларыбыз, бизни ата-бабаларыбыз да, бизнича, былайлада жашагъандыла! Келлик тёлюлерибиз да былайлада жыр тагъарыкъдыла!» – деген магъананы тутады.

Хурметли жамауат!

Багъалы шуёхла!

Тёлеулени къаллай амал бла иерикдиле

- Уллу болмагъан УК-ла эм ТСЖ-ла квитанцияланы электрон почта бла жиберирге боллукъдула, алай сизге аны юсюнден алгъадан билдирирге тийишлидиле эм жиберирге ыразылыгъыгъызны алыргъа да керекдиле, - деп ангылатады «Билимни хайырланыучуну школасыны» таматасы Александр Козлов. – Аны себепли сизге билмей тургъанлай электронкагъа тёлеу квитанция кеслсе, ссылкала бла ётюп аны тёлерге ашыкъмагъыз.  Арт заманда аманлыкъчыла адамланы ЖКХ-гъа борчларыгъыз барды деп, жалгъан квитанцияла бла тёлеулени кеслерине ётдюрюрге ёч болгъандыла.

Асламысы – майдалла бла

Ата журтну къоруулай ёлген аскерчилени хурметлерине аталып, Москвада каратени зендокай будо тюрлюсюнден «Воин» деген эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни регионларындан, Япониядан бла жууукъдагъы тыш къыралладан жыйымдыкъ командала къатышхандыла.