Календарь событий

04 мая 2023

Таулу жашны даражалы иши

 

Сурат 1917 жылда Нальчикде Берсеневни сурат студиясында алыннганды. Революциягъа дери таулу жашла былай кийиннгендиле. Анала, эгечле, юй бийчеле тикген къапталла, чепкенле, бёркле

Къадау таш

Андан бери иги кесек заман озгъанды. Къарачайдан келген коллегаларыбыз, Терс-Къол тийрелеринде «Къарча таш» барды деп эшитгенбиз да, аны юсюнден бирле хапар айтыр эселе уа деп, ары элтирлерин тилейдиле. Алай бла Къарачай-Черкесни  телевидениясында ишлегенле бла бирге  талай адам болуп, ары барабыз.

Миллетни энчилигин ачыкълайды

Багъалы шуёхла!

 Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;

Эл мюлкге - къошакъ халда эки миллиард сом

Эл мюлк продукцияны темир жол бла учуз багъалары бла ташыугъа къошакъ халда  2 миллиард сом бёлюнюрюкдю. Аны юсюнден буйрукъгъа РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Ёрюзмеклары

Бири бирлерин къуугъан сагъышла бла чыкъды юйюнден Эфенди. Жол жингиригине дери келди да, уллу жолгъа къарады. Анда киши эслемегенине сейир да, къайгъы да этди – баям, шуёху Сахадин ауруп къалгъанды. «Жыл санынг келсе, хазнамыды», - деп, кеси-кесин сабыр этди да, межгит таба атлады. Жума кюндю.

Жамауатдан болушлукъ изленеди

Черкесланы Зухура, Барисбийни къызы, ракдан ауруйду. Шёндю ол къыйын халдады. Анга  Германияда операция этерге айтадыла, аны ючюн а 2 миллион сом керекди. 

Биреуню ачытмайма деп, кеси ачыгъан халал жан

Алтынчач  Кавказдан, сабий къызлай халкъыбыз бла кёчюрюлюп кетген эди. Ол урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйынлыгъын кёргенликге, узакъ Кавказда, жанкъоз гюл, жаз башында суукъ къардан чыгъып жашнагъанча, жашнап ариу къыз болуп ёсген эди.

Кёрюмдюлери, тюрсюнлюлери да тюрлю

Малкъарлылада аламат нарт сёз барды: «Жерине кёре жиляны», -деп. Хар континентни, аны къой, хар регионну окъуна башха континентледе, регионлада, таулада, жерледе болмагъан башха тюрлю жаныуарлары, къанатлылары бардыла

Ахшы башламчылыкъла, хайырлы келишимле

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан  билдиргенлерича,  быйыл 3-4  майда Минаральные Воды шахарда „МинводыЭкспо“ комплексде Кавказны биринчи  инвестициялы кёрмючю  ётерикди. Анда  Къабарты-Малкъардан  промышленность, эл мюлк, къурулуш эм информация технологияла жаны бла беш уллу инвестиция проект кёргюзтюллюкдю.  

Хорламны кюнюне жоралап

Нальчикде  3-чю номерли мектепде  бу кюнледе  «Хорлам» деген ат бла  бардырылгъан битеуроссей аскер-спорт эришиулени шахар  кезиую  башланнганды. Аны къууанчлы халда ачылыууна  урушну, урунууну, Сауутланнган  кючлени, право низамны сакълаучу  органланы ветеранларыны Нальчик шахар советини таматасы Абдуллаланы Мустафа, урунууну ветеранлары да къатышхандыла, алгъыш эмда насийхат сёзлерин да айтхандыла.

Эм къыйын болумлада да ачыгъанлагъа болушургъа хазырлылыкъда

«Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу» деген атха алгъаракълада Шауаланы Мухтар тийишли болгъанды. Ол Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядда кёп жылланы ишлейди, адамланы эм жерлени къыйын болумланы хатасындан къоруулауда, бийик таулада ачыгъанланы къутхарыуда жангы тёлюлеге ахшы юлгю кёргюзте, кесини да усталыгъын ёсдюре урунады.

Электрон тютюнню сабийлеге сатыугъа чекле кийириледиле

Пенсияланы тёлеу, энчи аскер операциягъа къатышханланы юйюрлерине себеплик, электрон тютюнлени сабийлеге сатыугъа чекле – быйыл майда федерал законлагъа кийирилген тюзетиулени юслеринден бу къысха статьяда окъугъуз.