Бахсан ауузуну жоллары жангыртыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиригенлерича, «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре, бу кюнледе подряд организацияланы кючю бла Элбрус районда  бир къауум жолгъа къыстау тынгылы ремонт этиледи. Саулай алып айтханда, тийишли ишле алты километрге жууукъ жерде тамамланырыкъдыла.

 Сагъынылгъан проектни чеклеринде бусагъатда   Элбрусну  Мусука улу, Школьная эм  Бук орамларында  1,3 километр чакълы бирде жолну мурдорун кючлерча ишле тамамлана турадыла.  

 - Бу  орамлада асфальт бир заманда да болмагъанды.  Игилендирирлерин,  мардалагъа келиширлерин кёп заманны сакълагъанбыз. Алада социал магъаналы объектле: элни администрациясы, мектеп, полицияны участогу эм башхала да  орналгъанларын эсге алсакъ,  танг кесек адам жюрюйдю. Энди элчилеге эм къонакълагъа да жолда  апчымай бир бирге чырмау салмай жумушларын эталлыкъдыла,  - дейди элде жашагъанладан  бири Къочхарланы Къурман. 

Ишлени кезиуюнде специалистле  жолланы мурдорларын кючлерикдиле, бордюрла, тротуарла саллыкъдыла эм асфальт жаярыкъдыла. Андан сора да, жорукъланы билдирген белгиле орнатыллыкъдыла эм ызла тартыллыкъдыла. Къоркъуусузлукъ жалчытылынырча да аслам  эс буруллукъду. 

Сагъынылгъан проектни чеклеринде Прохладный-Элбрус жолдан   «Джантуугъан» бла  «Шхелди» альплагерьлеге баргъан жолну  да  3,5 километр чакълы кесегин    жангыртып  башлагъандыла.  Ишлени кезиуюнде ол  жангы излемлеге келиширча эм къоркъуусуз болурча эс буруллукъду.  Ол санда Шхелди сууну кёпюрюне къараллыкъды, машинала сюелирча майданла ишленирикдиле эм  буруула да  тартыллыкъдыла.
 

Огъары Бахсанда да медицина учреждение, сабий сад эм межгит орналгъан социал магъаналы жолну 1,2 километр чакълы бирин игилендире турадыла. 

Бусагъатда подряд организацияны келечилери эски асфальтны кетерип кюрешедиле эм Сылтран сууну кёпюрюн да кючлерча  башына бетон къуядыла.   Ызы бла башха тийишли жумушла  тамамланырыкъдыла.

Объектни болжалдан  алгъа бошар мурат этиледи. 

Бизни корр.
Поделиться: