Календарь событий

24 мая 2023

Бал чибинлени тарыхындан

Бал чибинле, дунияны башына, адам улудан да иги кесек алгъа жаратылгъандыла. Къурт-къумурсха къауум 140 миллион жыл алгъа жайылгъандыла.

Аскерчилени урунуу, социал эркинликлери сакъланадыла

Энчи аскер  операциягъа къатышханлагъа къыралны жанындан себеплик жаны бла законлагъа къаллай тюзетиуле кийирилгенлерин бизге КъМР-ни прокуратурасында федерал законланы толтуруугъа къырал надзор жаны бла бёлюмюню тамата прокурору Ирина Маденова ангылатады.

Тыш къыраллы люстра

Болгъан иш

Къауум заман мындан алгъа болгъан ишди. Хасан бла Хусей деп элде эки туугъан къарындаш жашайдыла. Туугъан къарындашла да эгизле. Санлары, сыфатлары бир бирге асыры ушагъандан, устазлары, биргелерине окъугъан жашла, къызла окъуна ажашдырып болгъандыла. Бютюнда бирча кийинип келселе.

Ток ючюн тёлемегенле жууапха тартыладыла

 «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню Нальчикде бёлюмюню келечилери токну эркинликсиз хайырланнганланы тинтир ючюн терк-терк рейдле бардырадыла. Алай  бла быйыл беш айгъа токну эркинликсиз хайырланнганлары бла байламлы 93 шарт ачыкъланнганды. Ала кёп фатарлы эм энчи арбазлада жашагъанладыла. Бюгюнлюкде аланы компаниягъа 861 минг сом берликлери барды.

Къадар

Таулу халкъны таурухлары, жомакълары кёпдю, жарсыугъа, кёбюсю жазылмагъандыла. Аланы билгенле жашаудан кетип барадыла. Мен бу таурухну Яникой элде жашагъан жууугъум Газаланы келинлери Гуталаны Кенауат айтып жазгъанма. Бек огъурлу адам эди, жаннетли болсун.

 

Почтагъа барыргъа ашыгъыгъыз!

Багъалы шуёхла!

Сабийлени саулукъларын кючлейдиле

Инсанны гитчеликден да саулугъун сакълауда, аны низамгъа бла салгъан муратына жетиуде итиниулюкге юйретиуде физкультура энчи жерни алады. Совет Союзда, бюгюнлюкде Россейде да анга уллу магъана берилгенди, мектепледе физкультурадан дерсле дайым бардырыладыла. Бу предметден устаз дерсин сабийлени энчиликлерин эсге алып къураргъа, алагъа саулукълу жашау бардырыуну юлгюсю болургъа тийишлиди.