Календарь событий

26 мая 2023

Атыбызны иги бла айтдыргъанла

Алгъаракълада Къарачай-Черкесден Ёзденладан биреулен сёлешип: «Аланла, тюзюн айтсагъыз эди, Социалист Урунууну Жигити Ёзденланы Мариям къарачайлымыды огъесе малкъарлымыды. Кеси да къайсы элде туугъанды, сыйлы атха къайда, къачан эм нек тийишли болгъанды», - деп сорады.

ЭРТТЕГИ ОЮНЛАДАН ХАПАР

Хар бир миллетдеча, бизде да эрттеден келген халкъ оюнла жашаугъа юйретген этедиле, саулукъгъа жарайдыла, кюч-къарыуну айнытадыла.

«Сизни аламат ариу жеригизни унутмам»

Журналист жолла кёп сейирлик адамла бла тюбешдиредиле. Аллай тюбешиулеримден бири мени эсимде къалгъанды.  Ол жыйырма бла алты жыл мындан алгъа болгъан эди…

Закий шайырыбызны эсгере

Бу статьяны жазгъанланы – Акачиланы Софьяны бла Магулаланы Фариданы атлары Къарачай-Черкесде, Къабарты-Малкъарда да эрттеден белгилиди. Ала илму ишлери, жаш тёлюге билим бериуде этген жетишимлери бла белгилидиле жамауат арасында. 

Этген ишинге кёреди аллыгъынг

Бу швед халкъны жомагъын малкъар тилге Текуланы Жамал кёчюргенди                            

Хорламла, сыйлы атла да

Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталып, Нальчикни универсал спорт арасында боксдан битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа 22 региондан, ол санда Архангельск, Воронеж, Владимир, Омск, Ростов эм башха областьладан, СКФО-ну республикаларындан, Ямало-Ненецкий автоном округдан, 19-40-жыллыкъ 75 спортчу къатышхандыла.  

Жангы школланы асламы элледе орналыпдыла

Регионланы асламында школланы тынгылы жангыртыу эм ишлетиу жаны бла жумушла игиленнгендиле. Ала заманында бошалмазлыкъларына къоркъуу жаланда бешисинде барды.

Студентлени хайырлы ишлерге юйретирикдиле

Алагъа аллай онг Къабарты-Малкъарда «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген регион проектни чеклеринде берилликди, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Билимли адамла -къыралны тутуругъу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин быйыл Федерал жыйылыугъа этген чакъырыу сёзюнде къыралны Сауутланнган кючлерине, тыш политиканы бардыргъанлагъа, социал-экономиканы айнытыугъа жууаплы болгъанлагъа эм башха бёлюмледе ишлегенлеге салыннган борчланы юсюнден тынгылы айтханды. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Бегими

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

19 мая 2023 г.             No 91-ПП

г. Нальчик

Миллет магъаналы болгъан жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Сюймекликни къоруулагъанла уа болгъандыла

«Анам Герюкланы Хазизнер кёп хапар айтханды манга. Ала барысы да бизни халкъыбыз бла байламлыдыла. Мен анамы хар сёзюн да жазаргъа кюрешгенме. Таматаларыбыз билгенни биз билмейбиз, аланы айтханлары алтындан да багъалыды. Аллай бир хапарны бюгюн «Заман» газетни окъуучуларына айтыргъа сюеме», - дегенди Улбашланы Саният, редакциягъа келип. Биз Саниятны хапарын басмагъа хазырлагъанбыз.