Тёлеулени къаллай амал бла иерикдиле

- Уллу болмагъан УК-ла эм ТСЖ-ла квитанцияланы электрон почта бла жиберирге боллукъдула, алай сизге аны юсюнден алгъадан билдирирге тийишлидиле эм жиберирге ыразылыгъыгъызны алыргъа да керекдиле, - деп ангылатады «Билимни хайырланыучуну школасыны» таматасы Александр Козлов. – Аны себепли сизге билмей тургъанлай электронкагъа тёлеу квитанция кеслсе, ссылкала бла ётюп аны тёлерге ашыкъмагъыз.  Арт заманда аманлыкъчыла адамланы ЖКХ-гъа борчларыгъыз барды деп, жалгъан квитанцияла бла тёлеулени кеслерине ётдюрюрге ёч болгъандыла.

Адам ссылкала келтирген сайтлада кесини картасыны реквизитлерин кийирсе, хыйлачыла аны банк счётуна кирирча амал табадыла.  Алданып къалмазча, УК-да кесигизни борчугъузну билигиз неда къагъыт квитанцияны сакълагъыз.

Школдан юйге дери жолну узунлугъу къаллай бир болургъа тийишлиди?

Сабий садлагъа бла школлагъа биринчи январьдан жангы СанПин-ле кийирилгендиле.  Алагъа кёре юйден школгъа дери жолну узунлугъу 500-800 метрден, элде – 1 километрге дери узакъ болмазгъа тийишлиди.  Алай тюйюл эсе мектеп сабийлени жюрютюрча улоу бёлюрге тийишлиди.

Аны бла бирге бир жанына узакълыкъ 30 километрден кёп болмазгъа тийишлиди. Битеу школла, садла жылыу бла жалчытылыныргъа тийишлидиле. Сабийле школда тёрт сагъатдан аслам тура эселе, аланы исси аш-азыкъ бла да жалчытылыныу къуралады.  Анда дагъыда жик-жиги бла школну тийреси, оборудование, тийишли аш берген бёлюм, классла эм башхала къаллайла болургъа керклиси жазылады.

Къайсы къыраллада пионерле бардыла?

- Бусагъатда дунияда 90-ннга жууукъ компартияла бардыла: Къытайда, Испанияда, Грецияда, Чехияда, Японияда, Вьетнамда, Бразилияда, Аргентинада эм башхалада, - дейди Къырал Думаны депутаты, КПРФ-ни ЦК-сыны къыралла аралы эм экономика жаны бла байламлыкъла председатели Леонид Калашников.  – Хар белгиленнген къыралда сол жанлы жаш тёлю организацияла бардыла. Бек уллусу – Къытайны Жаш тёлю коммунист союзу».

Дунияда коммунист неда иннетлери анга ушагъан партияла башчылыкъ этген беш къырал къалгъанды: Къытай, Куба, Вьетнам, Лаос, Шимал Корея. Пионерле, комсомолчула эм октябрёнокла Белоруссияда бардыла, къызыл галстуклу сабийлени КНДР-де эм Вьетнамда кёрюрге боллукъду..

РФ-да пионерияны ишин официал халда «Россей школчуланы къымылдауу» бардырады, ол 2015 жылда къуралгъанды. Анга сабийге 8 жыл толгъанлай кирирге боллукъду. КПРФ-ни да кесини пионер организациясы барды.

Юйледе жылыу ючюн тёлеуле башха-башха боллукъмудула?

«Фатар къайсы этажда болгъанына кёре тёлеулени башха-башха этиу жаланда къатышлыкъгъа келтирликди,- деп ангылатады «ЖКХ Контроль» НП-ны толтуруучу директору Светлана Разворотнева. – Битеу фатарла жылыу бла бирча иги жалчытылыныргъа тийишлидиле.  Алай тюйюл эсе, юйню жылыу сакълагъан амалларын кючлерге керекди: регулирующий аппаратураны орнатыргъа, циркуляция насосланы эм башхаланы.  Аны ючюн жарсыуну Кёп фатарлы юйлени жылыу сакълагъан амалларын кючлеген арагъа билдирирге тийишлиди, ол бизни организацияны мурдорунда къуралгъанды. Юйде жылыулукъ берген системаны къырал ырысхыны болушлугъу бла да игилендирирге боллукъду».

Сёзге, 2021 жылда январьдан жылыугъа нормативле фатарны этажына эм юйню ишленнген жылына кёре тюрленирге керек эдиле. Аз этажлы гитче юйледе да (ала жангы ишленнгенледен эсе жылыуну кёбюрек къоратадыла) нормативле кётюрюлгендиле.

Ачыгъанны, аурутханны сейлейтген къайсы дарман эм къоркъуусузду?

Жууапны фармацевтика илмуланы кандидаты, фитохимия жаны бла специалист Игорь Сокольский береди:

- Парацетомол бирси противовоспалительный нестероид препаратладан эсе санны-чархны саулай да ишлеуюн бузмайды, аурууну  тереннге кетиуюне себеплик этмейди.  Аны себепли ол рецептсиз сатылгъан ауругъанны селейтген иги дарманнга саналады.

Алай аны аллай жумушакълыгъыны башха жаны да барды – кючлюлюгю бирсиледен эсе азды (дарман не къадар кючлю болса уа, аны саулукъда чыгъаргъан чурумлары да кёп боладыла). Аны ючюн анга обезбаливающий угъай, болеутоляющий деген тюзюрекди.

Ара газетлени материалларына кёре Айдаболланы Джамиля хазырлагъанды.
Поделиться: