Календарь событий

17 мая 2023

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

О внесении изменения в Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2021 года № 286-П-П "О предложении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики о присвоении безымянным горам наименований "Алима Кешокова", "Кайсына Кулиева", "Мустая Карима"

Борчларын жабаргъа ашыкъмайдыла

Быйыл, жыл башланнганлы, «Россети Северный Кавказ» биригиу   Къабарты-Малкъарны сюдлерини себеплиги  бла ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан 2 259 абонентден 326 миллон сом даулагъанды. Алай бла  1363 иск бла  байламлы 143 миллион сом чакълы  тёленнгенди. Аланы арасында былтырдан бери борч этгенле да бардыла.  Саулай алып айтханда, тёрт айны эсеплерине кёре, энергокюч бла жалчытхан биригиу сюдлеге  459 миллион сом  багъасына иск бергенди. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны Буйругъу

О мерах по внедрению свода инвестиционных правил

«Тилибизге жамауат бирден сакъ болургъа тийишлиди»

Аппайланы Мурадин былтыр  республикабызны башчысы Казбек Коков «КъМР-ни сыйлы устазы» деген даража бла саугъалагъанланы арасындады. Андан тышында да, ол «РФ-ни битеулю билим бериуюню сыйлы ишчиси» атны (2007 ж.) жюрютеди. «Зольск районну аллында къыйыны ючюн» майдал бла саугъаланнганды. 2015 жылда «Ана тилим – жаным-тиним» республикалы фестивальны «Ана тилни эм ахшы устазы» бёлюмюнде хорламгъа тийишли болгъанды.

Учхан адамла

Хапар

Эртде-эртде, бек бурун заманлада, малкъарлыла  бек уллула болгъандыла. Ала бир кёзлю, мазаллы эмегенле бла уруш-тутуш этгендиле, уча да  билгендиле. Бек акъыллыла, къарыуулула да болгъандыла. Уллу къалакъ ташланы жонуп, бийик, омакъ къалала ишлегендиле. Ол къалалагъа сары топуракъдан  быргъыла этип, суула жибергендиле. Акъ алтынны, сары алтынны, кюмюшню да, доммакъны, жезни, темирни да, сыйлы ташланы да таба билгендиле.

Ызына къайтхан къадар

Биз Мажит бла бир юйюрлю болуп жашагъанлы юч жыл бола эди. Къайынларым да бек ариу кёре эдиле. Болсада ала бла биз алай кёп жашамагъанбыз. Мажит шахарда жууаплы къуллукъда ишлегени себепли, тоюбуздан сора бир айдан шахарда фатар алып, ары кёчебиз. Ал кезиуде эрим менден аламат адам болмагъанча, аллай эс бура эди манга.

Окъуучула Басхан ГЭС-ни кёргендиле

РусГидро компанияны республикада бёлюмю энергетика объектледен бирине кезиулю экскурсия къурагъанды. Бу жолгъу къонакъла Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетинден келгендиле. Аны механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини окъуучуларына Басхан ГЭС-ни ичинде экскурсия бардырылгъанды. Станция къалай ишлегенини, анда не затла болгъаныны юсюнден Аслан Хацуков билдиргенди. Ол аны тарыхындан башлап, энчиликлерине, къаллай бёлюмлери болгъанына дери хар нени да жик-жиги бла хапарлагъанды.

Аш-суу, жатар жер да бёлюнеди

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу 2022 жылда 13 январьда «Стационарда сабийге, ол санда сакъат сабийге, медицина болушлукъ берилген кезиуде аны биргесине турургъа жарагъан кезиулени сорууларыны юсюнден»  энчи документ чыгъаргъанды. Анга тийишлиликде, ауругъан баланы (тёрт жылдан тамата) атасы, анасы, законлу келечиси саулукъ сакълау учрежденияда биргесине хакъсыз турургъа эркинди, анга аш-суу, жатар жер да бёлюнюрге керекдиле. Медицина организация саусузгъа энчи къараргъа керек болгъаныны бла къалгъаныны юсюнден оноуну чыгъарады.

Къыралны байрагъы эм гимни бла чыкъгъандыла

Къыйын, чурумлу болса да, россейли спортчула халкъла аралы аренагъа къайта башлагъандыла. Венесуэлада «Боливарианские игры АЛБА» деген оюнла башланадыла. Анда къыралыбызны жыйымдыкъ  командасы кесини байрагъы эм гимни бла чыгъарыкъды, деп билдиреди «Спорт-эксперсс» сайт.

«Жырны акъ мёлеги» дегендиле анга

Жырчы эм композитор, РСФСР-ни халкъ артисти Анна Германны башхалагъа ушамагъан тауушлукъ ауазы бюгюн да хычыуунду тынгылагъанлагъа. Кеси заманында уа аны бизни къыралда бек сыйлагъандыла. Бу кюнледе ол туугъанлы сексен беш жыл болады.

Аш-суу саулукъгъа себеп болурча

Саулукълу ашау диеталаны кёбюсюнден игиди,  аны баш магъанасы адамны артыкъ ауурлукъдан эм  семизликден  сакълагъаныды эм санланы бла ич органланы да кючлейди.   Аны бла бирге айырмай  ашау санланы, акъылны, иммунитетни  да осал этеди.

Хар кюнден да - байрам

Элбрус районда сабийлеге музыка, жыр-тепсеу эм художество жаны бла къошакъ билим сабий искусстволаны Абайланы Султан-Бекни атын жюрютген школда бередиле. Аны сейирлик архитектуралы мекямы 1986 жылда ишленнгенди, анга дери уа гитчелени 1955 жылда ишленнген музыка школда юйретгендиле.

Почтагъа барырыгъа унутмагъыз!

Хурметли жамауат!