Календарь событий

20 мая 2023

Ийнек бла бирге берекет келди

Телефонда жангыз  эки сёз - «атанг ёлгенди». Не салам берген жокъ, не ким болгъанын билдирген жокъ. «Атанг ёлгенди»… 
 

«Муратым бийик билим алып, врач болургъады»

РФ-ни Правительствосуну эки жыл мындан алгъа этилген оноуу бла 19 май бизни къыралда Фармацевтни кюнюне саналады.

Бу усталыкъ магъаналы болгъанына сёз да жокъду. Къайсы бирибиз тюбемегенбиз анга: аптекагъа кирмеген, дарман сатып алмагъан, алагъа аны игисин, табын сормагъан хазна адам болмаз. Бизни жерлешлерибизден да аллай усталыкъда ишлегенле кёпдюле. Бюгюннгю ушакъ нёгерибиз да жууаплы, низамлы фармацевт Кючмезланы Фатимады. Ол Санкт-Петербургда аптекаладан биринде ишлейди.

Эм ахшылагъа ахча саугъа берилликди

КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосу 2023 жылда усталыкъларында бийик жетишимле болдургъан ахшы устазлагъа премияла бериу бла байламлы конкурсну  бардырады.