Календарь событий

07 мая 2023

Ол жашаугъа башха тюрлю къарай эди…

Быйыл майда  фронтчу Гочияланы Кичибатырны жашы Назирге жюз жыл толлукъ эди. Аны юбилей эсгериу кюню  
фронтчуну  туугъан эм жашагъан эли Тёбен Чегемде  орта школда белгиленнгенди.