Асламысы – майдалла бла

Ата журтну къоруулай ёлген аскерчилени хурметлерине аталып, Москвада каратени зендокай будо тюрлюсюнден «Воин» деген эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни регионларындан, Япониядан бла жууукъдагъы тыш къыралладан жыйымдыкъ командала къатышхандыла.

Къабарты-Малкъардан анда 15 каратечи сермешгендиле. Эсеплеге кёре биринчи жерлеге Кючмезланы Айдар, Отарланы Алан, Бичийланы Къурман, Шахмурзаланы Кантемир чыкъгъандыла. Экинчи жерлени Отарланы Алихан, Имран Мендикеев, Гочаланы Темерлан бла Кязим алгъандыла. Гыллыланы Азрет, Балаланы Илияс ючюнчюле болгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: