Календарь событий

24 сентября 2021

Самолётдан отлукъ алып

 Хапар

 Сабий тууса, бек биринчиден, анга ат атайдыла. Аны да иги сагъыш этип. Ата-ана, аппа-амма, эгеч-къарындаш да бу ишге тири  къатышадыла. Хар бири кеслерини  оюмларын билдиредиле.

Ариу жашау излеп, насыпны къачыргъан

Жашауда болгъан ишди бу (жигитлени атлары тюрлендирилипдиле ансы, кишини жанына тиймезча). Барийна бек иги къыз эди, жигер, къолунда иши отча жаннган. Аны анасы  Бахыят юйретмегенди ишлерге, ол анга табийгъатдан берилген хунер эди. Анасы уа тышында, къайда болса анда, бир къоншуларында жубана, бирде уа телефон бла бошалмазлыкъ ушакълада.

Ёмюр бла тенгши таулу

Миллетни тарыхы аны адамларыны энчи къадарларындан, этген ишлеринден, жигитликлеринден, къууанчларындан, жарсыуларындан къуралады. Хар бир тёлюню кеси заманы, анга кёре жазыуу – жашау жолу болады. Бу уллу дунияда эки бирча адам жокъду. Ма аны ючюн сейирди бизни хар бирибиз.

Урушда – сапер, мамыр жашауда – агъач уста

Темуккуланы Аскербийни бек иги таный эдим. Биз къоншула эдик. Ол мал сояргъа уста эди да, орамыбызда той, къурманлыкъ болсун, тилете да турмай, ол жумушну айыпсыз тамамлаучу эди. Андан сора да, аны агъачдан абериле ишлерге уллу хунерлиги бар эди. Элде кёпле, аны билип, юй салсала, чакъырмай къоймай эдиле. Аны къолдан усталыгъы да ма алай бла кёплеге жарагъанды.

Жерлешибиз - Россейни чемпиону

Майкопда дзюдодан Россейни чемпионатында Къабарты-Малкъардан спортчу Алим Балкаров чемпион болгъанды, деп билдиргендиле эришиулени къурау комитетинден.

Тюнене, 23 сентиябрде Майкопну «Якуб Коблев» спорт арасында Россейни чемпионаты ачылгъанды, анга къыралны 61 регионундан 530 спортчу къатышадыла.

Бизни жерлешибиз беш кере тутушханында да, ол санда тёртюсюнде арсарсыз хорлап, 66 килограмм ауурлукъда Россейни чемпиону болгъанды.

Къабарты-Малкъарда "Агъачны сакълайыкъ" деген акция башланады

Къабарты-Малкъар Республика «Агъачны сакълайыкъ» деген битеуроссей акциягъа къытышыркъды. Ол акция ючюнчю жыл бардырылады, ол кезиуню ичинде россейли регионлада 80 000 000 терек орнатылгъанды, деп билдиреди регионну оноучусуну пресс-службасы.

 «Агъачны сакълайыкъ» деген акция жамауатны эсин Россейни агъач байлыгъын сакъларгъа эм аны байыкъландырыгъа  деп бардырылады.

Къабарты-Малкъарда  акцияны кезиуюнде паркла эм элле тёгереклеринде  жашиллендириу ишле бардырыллыкъдыла.