Календарь событий

08 сентября 2021

ТАУЛАНЫ КЁРГЕНЛЕЙ, СЮЙЮП КЪАЛГЪАНДЫ

Ингилизли альпинист, Англияны патчах география обществосуну президенти, битеу дуниягъа белгили алим Дуглас Фрешфильд юч кере келгенди Кавказгъа – 1868, 1887 эм 1889 жыллада. Ол биринчи экспедициясы бла Минги тауну кюн чыгъыш жанында тёппесине ёрлегенли бу кюнледе 150 жыл болады.

Битеу дуния музыкачыларын сейирге къалдыргъан макъам

Малкъарда, Кавказны башха жерлеринде да халкъ музыканы иги билген, жырларыбызны, тепсеу тартыуларыбызны жыйгъан, сакълагъан тёлюден-тёлюге аманат этген фахмулу адамла аз тюйюлдюле. Ол жаны бла малкъарлы бийле Абайланы Солтан-Бекни бла Орусбийланы Исмайылны, аны жашларыны эмда башхаланы атларын айтыргъа боллукъбуз.

ЖАШАУ ЖОЛУ - КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ХАЛКЪНЫ МУЗЫКА ИСКУССТВОСУНА КЪУЛЛУКЪ ЭТИУ

Рахайланы Исмайылны жашы Анатолий Искусстволаны Шимал Кавказ институтуну ректору, искусствоведение илмуланы доктору, профессор, Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Ингуш эм Север Осетия-Алания республикаланы да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду.

Сынауланы, ачлыкъны эмда жигитликни, чыдамлылыкъны 872 кюню

Ленинград - кишиликни, къатылыкъны, жашаугъа термилиуню, ышаныулукъну юлгюсюдю. Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринде душманны къуршоууна тюшюп, ленинградчыла 872 кюнню бла кечени ичинде ачлыкъны, сууукълукъну сынагъандыла, хар кюн да ёлюмню кёзюне къарап жашагъандыла. Алай шахар ол къыйынлыкълагъа чыдагъанды, душманнга баш урмагъанды, даражасын тас этмегенди.