Календарь событий

11 сентября 2021

Ёсюп келгенлеге тепсеуню, жырны дуниясын ача

Теммоланы Залина  Тырныаууз шахарда Абайланы Солтанбек атлы искусстволаны сабий школуну хореографиядан устазыды эм «Арабеск» ансабльни башчысыды. «Арабеск» республикалы, битеуроссей эм халкъла аралы  эришиуледе хорлагъан, аты айтылгъан ансамбльди. Залина бюгюн мени ушакъ  нёгеримди.

Бузлу булутланы хорлаучу айтхылы алим

Физика-математика илмуланы доктору, РАН-ны, Халкъла аралы чыгъармачылыкъ академияны, Петров атлы илму эм искусство академияны да академиги, Илму эм техника жаны бла СССР-ни, КъМР-ни эм Россейни Правительствосуну къырал саугъаларыны, ...

Элде кёп жумуш тындырылады

Уллу эм бек эрттегили тау эллерибизден бири Огъары Малкъарды. Ёмюрлени  саркъыуунда игиликле, ахшылыкъла, къайгъыла да кёре келген, къууана, жарсый да билген, кёп ахшы къызны, уланны ёсдюрген, къол къыйыны бла жашай билген буруннгу журтубуз.