Календарь событий

27 сентября 2021

Жашауну сакъларгъа боллукъ эсгертиуле

Кёп болмай «Россети Себерный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияны келечилери Нальчикде  «Радуга» санаторийде солугъан   школчулагъа  электрокюч бла байламлы  къоркъуусузлукъну юсюнден  билдирирча ачыкъ дерс бардыргъандыла.   

Тозурагъан юйледен кёчюрюу программа къалай толтурулады?

КъМР-ни прокуратурасында болгъан коллегияда инсанланы тилеклерин тинтиу эм приёмгъа алыу соруулагъа къаралгъанды, деп билдиргедиле бизге надзор ведомстводан.

Иш къылыгъын билген таулу халкъ

Малкъар халкъы бурун заманладан бери да мал тутуп, хайырланып келгенди. Аланы да тюрлю-тюрлю  къумалыларын  жайгъандыла.

Больничный – жангы жорукъгъа кёре

- 7 жылгъа дери сабий ауруса, анга къараргъа больничныйге чыкъгъан анагъа ахча жангы низамгъа кёре саналлыкъды деп эшитгенме. Ангы ангылатсагъыз эди.

 

Аллах харам этген зат бир заманда да къууанч келтирлик тюйюлдю

 Ислам    ёч оюнланы юсюнден не айтады, ахчагъа оюнла  эркин этилгенмидиле? Жууапны   Хасанияны иймамы Мисирланы Тимур береди:

КИМ ТЫЯЛГЪАНДЫ КЪАДАРНЫ?

Хапар 

Эрттен сайын арбазына чыгъып, элге бийикден къараргъа бек сюйюучюдю Ариужан. Ариу юйле кёпдюле. Ол бийик юйлени башлары бла бир ариу макъам жюзюп баргъанын ол къулакълары бла угъай, жюреги бла сезди да, анга тынгылап сюелди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Терс-Къолда къутхарыучула бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни МЧС-ни Эльбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны Терс -Къолда орналгъан базасында кенгеш бардыргъанды.

Казбек Коков Эльбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны келечилери бла тюбешгенди эм алагъа ыразылыгъын билдиргенди. Ала къыйын хауа болумлада беш минг метр бийикликден ёрге болгъан жерледе къыйынлыкъгъа тюше тургъан жолоучуланы излеп, табып энишге тюшюргендиле.

Республиканы саулукъ сакълау министри больницада жатхан альпинистлени жокълагъанды

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Республикалы клиникалы больницада болгъанды, ол анда Минги таугъа чыкъгъанда чылмыкъгъа тюшген альпинистлени жокълагъанды.

Казбек Коков Шимал Осетия-Аланияны Башчысын байрамла бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Шимал Осетия-Аланияны Башчысын Сергей Ивановоич Меняйлону Республиканы Кюню бла эм Владикавказны Кюню бла  алгъышлагъанды. Аны юсюнден ол Инстаграмны кесини энчи бетинде жазгъанды.

«Шимал Осетия-Алания бир ызгъа эки байрамны белгилейди: Республиканы Кюнюн эм Владикавказ шахарны Кюнюн.  Регионну Башчысын Сергей Иванович Меняйлону эм битеу республикада жашагъанланы магъаналы байрамла бла  къызыу алгъышлайма.

КъМР-ни Башчысы ставропольчуланы байрамлары бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ставропольчуланы Ставрополь крайны Кюню бла алгъышлагъанды, ол жыл сайын сентябрь айны ахыр шабат кюнюнде белгилениучюдю.

«Губернаторну Владимир Владимирович Владимировну Ставрополь крайны Кюню бла таза жюрекден алгъышлайма, - деп жазгъанды Къабарты-Малкъарны Башчысы Инстаграмны кесини энчи бетинде.