Календарь событий

29 сентября 2021

Къырал Думагъа депутатха айырылгъанды

Россей Федерацияны Федеральный Жыйылыууну Къырал Думасына депутатланы сайлау  бла байламлы чыгъарылгъан кёрюмдюлеге кёре, Анатолий Бифов КПРФ партиядан депутатха айырылгъанды.

Ж. Бифов Шимал Кавказ федерал округдан юч регионну- Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни эм Ставрополь крайны кёргюзтгенди.  Эсигизге салайыкъ, айырыула быйыл, 17 сентябрьден тебиреп, 19 сентябрьге дери бардырылгъандыла.

Эсеп жазыу ишни болжалы тохташдырылгъанды

Барыбыз да билгенибизча, 2014 жылдан бери школ программагъа эсеп кёлденжазма кийирилгенди. Аны кесин да онбиринчи классланы тауусурукъла жазадыла. Алгъадан тохташдырылгъан тёреге тийишлиликде аны саулай да къыралны  мектеплерини выпускниклери да декабрь айны биринчи ыйыгъында бериучюдюле. Бу сынауну кесине да «зачёт-незачёт» деген халда багъа салынады. Экзаменде алгъан кёрюмдюсю уа окъуучугъа ЕГЭ-леге барыргъа эркинлик береди.

Борчларын толтуруугъа хазырлыкъларына бийик багъа

Россейни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюнде ачыкъ инструктаж бардырылгъанды. 

Сакълыкъгъа чакъыргъандыла

Дунияны бла Россейни чемпионлары бла тренер Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну ыйыгъына къатышхандыла. Спортчула сабийлени жолдан къалай ётдюрюрге кереклисин кёргюзтгендиле.

«Жашау дерсле унутулмасынла»

Педагогика илмуланы доктору Байчеккуланы Нина Харуновна жаш тёлюню билимин, культурасын ёсдюрюуге битеу жашауун жоралагъанды. Бюгюн ол  устазлыкъ бла байламлы сагъышларын айтады.

«Бизни ишибизде жетишимлеге жетер ючюн, юйретиучюню терен билими бла керти даражасы болургъа керекди»

Арт кезиуде школгъа дери билим бериуге  къайгъырыулукъ эсленмезча тюйюлдю. Садикледе жерле жетишмеген проблема бюгюнлюкде (3-7 –жыллыкъла) кетерилгеннге саналады. Шёндю тау эллерибизде сабийчикле да, бирсиледен артха къалмай, быллай учреждениялагъа жюрюйдюле. 

Университетни даражасы кётюрюлгенди

Къабарты-Малкъар къырал университет эки бёлюмю бла  дунияны башында  бек иги кёрюмдюлери болгъан вузланы санына киргенди. Ол билдириуню халкъла аралы Round University Ranking агентство жайгъанды, деп билдиреди бийик билим берген учрежденияны пресс-службасы. 

КЕСИНЕ ЖАРАМАГЪАН ДОКТОР

Асхат  Марзиятха жетинчи классда окъугъанында тюбеген эди. Ала ол заманда кёчюп келген эдиле элге Алма-Атадан. Таулу тилден эсе къазакъ тилни иги билген ариу къыз Асхатха жомакъ къаласындан чыкъгъан хангошача кёрюннгенди.