Календарь событий

01 сентября 2021

Биринчи курсха уллу муратла бла

Биринчи сентябрьде Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-ни къыраллыгъыны бла Билим бериуню кюнюне жоралап биринчи курсну келечилери бла тюбешиу болгъанды. Вузну ректору Аслан Апажев къууанч жыйылыуну ача бийик билим алыргъа биринчи атлам этген жаш адамланы, ата-аналарын да жарыкъ байрамла бла алгъышлагъанды.  

Экстремистге болушуп тургъаны ачыкъланнганды

Кёп болмай РФ-ны МВД-сыны Къабарты-Малкъарда следствие бёлюмю Экстремизмге къажау араны материалларына кёре ачылгъан уголовный ишни бардырып бошагъанды.

АХШЫЛАНЫ САНЫНА КИРГЕН ТАУЛУ

Къабарты-Малкъарда, андан тышында да белгили этнограф эм краевед Шаханланы Тимур халкъыбызны билимли, хатерли, маданиятха къуллукъ этген интеллигент жашларындан бири эди. Аны эсгериу не заманда да жюрегинги жылытады.

Кёгетледен бла наныкъладан бай тирлик жыйылырын сакълайдыла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны  кёгетле бла наныкъла ёсдюрген мюлклеринде 100 тонна чакълы алма, эрик, кертме, алыча, шаптал жыйылгъанды.

Мектепден тышында юйрениуню ахшы амалы

Жангы окъуу жыл жетди, 1 сентябрьде сабийле къуру школда угъай, къошакъ билим берген учреждениялада да окъуп башларыкъдыла. Бюгюнлюкде къошакъ билим бериу бла республиканы жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла, Спорт эм Культура министерстволарыны мурдорларында къурагъан учрежденияла, энчи иели организацияла эм предпринимательле къурагъан организацияла.

Тыш къыраллада жашагъанлагъа себеплик этилликди

РФ-ни Пенсия фондуну правленини башчысы Максим Топилин бла Росcотрудничествону таматасы Евгений Примаков бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла. Анга кёре Россейни Законодательствосуна эм аны халкъла аралы актларына тийишлиликде фонддан тыш къыраллада жашагъан жерлешлерибизге социал эм пенсия тёлеулени этиуню юсюнден видеосвязь бла консультацияла берилликдиле. Бу амал бла, эм алгъа, Израильде жашагъан пенсиячыла хайырланаллыкъдыла.

Республикагъа, къыралгъа да кёп къыйыны тийгенди аны

Иги адамны алтын бла тенглешдиредиле. Сагъыш этип къарасанг а, алтын неди? Жылтырауукъ темир! Атаккуланы Исмайылны къызы Хафисатны юсюнден «ол алтын адам эди» деп эшитгенме бир къауумладан. Мен а аны алтындан да бийикге саллыкъ эдим.