Календарь событий

25 сентября 2021

Баший тас болгъан сызгъа

Герпегежден Къашхатау таба элден юч километр чакълы баргъанлай, жолну сол жанында, тал терекле тюбюнде сууукъ шаудан чыгъады. Анга Баший кезлеу дейдиле.

АНЫ ЖАШАУУ БЮГЮН ДА ДЕРСДИ БИЗГЕ

Кёп магъаналы адамлагъа тюбейсе жашауда, ол андан сейир кёрюнеди. Дунияларын алышсала да, ала жашап турадыла сени сагъышларынгда. Ма алай болуп, эшитесе ауазларын, кюлгенлерин, кёз аллынга келеди жарыкъ, мудах да къарамлары.