Календарь событий

21 сентября 2021

«Заман» – сизни газетигизди

Хурметли жамауат!

Жангыртыу ишле къыстаудула

«Автомобиль  жолланы  айнытыугъа себеплик этиу» деген программагъа тийишлиликде  Урван муниципал районда Нарткъала-Озрек-Эски Урух жолну  жангыртыу ишле къыстау бардырыладыла.

Патчахны фаэтонун жюрютген таулу

Жыйырманчы ёмюрню биринчи жарымында халкъыбызны жигит жашларындан бири Холамханланы Жашарбек эди. Ол 1882 жылда Бызынгыда туугъанды. Эки-ючжыллыгъында анасы сабий таба туруп ёледи. 

Адыр-Сууда гитче электростанция ишленирикди

РусГидро компанияны Шимал Кавказда энтта да юч гитче электростанция ишлерге мураты барды. Саулай алып айтханда, аланы кючлери   96 МВт  жетерикди. Ала  конкурсну эсеплерине кёре  къыйматлы  инвестиция проектлеча   айырылгъандыла.  Жангы объектлени къурулушу  Къабарты-Малкъар, Чечен эм Дагъыстан республикалада  бардырыллыкъды, ала  2027-2028  жыллада битерге керекдиле.

Жангы камерала орнатылгъандыла

20 сентябрьден республикада жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъланы эсепге алгъан 15 жангы видеокамера ишлеп башлагъандыла. Ала жолда барыргъа эркин этилген марданы бузгъанланы аллыкъдыла эсепге. Камерала бу жерледе салыннгандыла:  

Регион жоллагъа энчи эс

«Къоркъуусуз  эм качестволу жолла» миллет проектни жашауда бардыра, Къабарты-Малкъар Республикада жашагъанланы жолда жюрюулерин къоркъуусуз этер ючюн кёп иш тамамланылады.  

Акъ- Сууну жоллары тапландырыладыла

Быйыл республиканы эллеринде жолланы тапландырыу ишле къыстау бардырыладыла.

Гитче эм орта бизнесни айнытыугъа алланып

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде республиканы  Экономиканы айнытыу  министерствосу да къатышып гитче эм орта бизнесни   айнытыугъа жораланнган   конференция болгъанды.

«230 сабийни ауушдан ётдюрюп, фашист ёлетден къутхаргъандыла»

1942 жылда август-сентябрь айлада Огъары Бахсан элде, бюгюнлюкде   Тырныаууз шахар, жашагъанла душман аскерледен къутхарыла,  Уллу Кавказ таулада Бечо аууш бла Грузиягъа ётгендиле. 

Республикада айырыула тийишли халда озгъандыла, адамла кёз къарамларын эркин билдиргендиле»

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъат» бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Айырыу комиссиясыны председатели Вячеслав Гешев, биринчи вице-премьер Муаед Кунижев, КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри Алим Бербеков, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс, муниципал къуралыуланы таматалары къошулгъандыла.

Огъары Малкъардан жюзжыллыкъ ынна айырыулагъа къатышханды

 Огъары Малкъар элде жашагъан, Уллу Ата журт урушну дуниясын алышхан ветеранны юй бийчеси Муртазланы Кызыка, юйюнде къол кётюрюп, айырыулагъа къатышханды.

КъМР-ни Башчысы Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны келечилери бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны президенти Хаути Сохроков эм тамбла Нальчикде кесини ишин башлагъан, Халкъла аралы Черкес Асоциацияны ХIII конгрессине келген делегатланы келечилери бла тюбешгенди.