Календарь событий

07 сентября 2021

ТОЛТУРУЛМАГЪАН ОСУЯТ

Керти хапар

Уруш барады, къыяма айланнган кибик. Топла, от къуса, улуйдула. Кечемиди, кюнмюдю? Солдатла къырыладыла, сабан кюеди.

Къабарты-Малкъарда нартюхню тирлигин жыйып башлагъандыла

Къабарты-Малкъарны сабанчылары мирзеулюк нартюхню тирлигин жыйып башлагъандыла. Эл мюлкде уруннганла 680 гектарда нарюхню оргъандыла, деп билдиреди республиканы эл мюлк министерствосуну пресс-службасы.

Аллыннган кёрюмдюлеге кёре, орта эсеп бла айтханда бир гектардан 46,4 центнер тирлик жыйылады, ол кёрюмдю озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде 103 процентни тутады.

Казбек Коков Къарачай-Черкесни Башчысын Республиканы кюню бла алгъышлагъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Инстаграмда кесини энчи бетинде Къарачай-Черкесни Башчысын Республиканы кюню бла алгъышлагъанды.

«Къарачай-Черкесни Башчысын Темрезланы Рашидни эм битеу республикада жашагъанланы Республиканы эм Черкесск шахарны кюнлери бла къызыу алгъышлайма.

Къарачай-Черкес бюгюнлюкде иги айныгъан регионлагъа саналады. Артыкъда бек аны болдургъан жетишимлери къууандырады, ол аламат жерде бирликни, ангылашыныулукъну эм къуралыулукъну кёребиз.

БАТА БАРГЪАН КЮННЮ КЪЫЗЫЛ СУУ ЖАРЫГЪЫНДА

Кюз арты толу иелик этип тебирегенли, кюнле салкъын, кечеле уа сууугъуракъ болгъандыла. Саният сюймейди бу заманны. Алгъан болмаса, ол анга зат берип эсине да тюшюралмайды. Атасы, анасы, баш иеси… Насыплы уа болгъанды. Баш иеси бла жашагъан кезиую аны эсинде жайча къалгъанды. Къышы, кюзю да алай жарыкъ. алай жылыулу эди…

«Тынчайтмагъан ич сезимлерими баямлагъан темаланы сайлайма, жюрек учунууларымы сабырландырырча»

КъМР-ни Художниклерини союзуну члени, Ингушетия Республиканы искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Баккуланы Владимир Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны  тамата художник-постановщигиди. Андан сора да, «Къайсыннга жюз атлам» проектни алчыларындан бири, жамауат жашаугъа тири къатышхан, миллетине жюреги бла жарсыгъан тынгысыз адам.

Картофдан бай тирлик жыйылады

Къабарты-Малкъарны мюлклеринде къыстау картофну жыйып кюрешедиле.

Къабарты-Малкъардан фермер ата журтлу продукцияны сатылыууна ахшы себеплик этеди

Россельхозбанкны коммуникация кампаниясы ата журтлу продуктланы белгили этиу жаны бла кюч ала барады. Ресторан иш бла кюрешген Аркадий Новиковха бла аш-азыкъ бла байламлы телевиденияда бериуле бардыргъан Юлия Высоцкаягъа фермерле бла артистле, жазыучула, жолоучула, спортчула, блогерле эм  башха затла бла кюрешген Россейни кёп регионунда жашагъанла да къошулгъандыла.  

Битеу ала,  качестволу россейли продуктланы адамлагъа билдиредиле, эл мюлкде уруннганланы уа даражаларын кётюрюрге себеплик этедиле. 

Машинасыз, телефонсуз да къалгъанды

Кёп болмай Зольск районда ОМВД-ны келечилерине такси службада ишлеген эр киши ол элтген адам алдау бла машинасын алгъанын эм тюйюп хуржун телофонун сыйыргъанын билдиргенди. Аны аты Рамазан болгъанын да билдиргенди.