Календарь событий

13 сентября 2021

Мария Ласицкенеге аэропортда къууанч халда тюбегендиле

Бийикге секирип Олимпиадалы чемпионкагъа Мария Ласицкенеге эм аны юйретиучюсюне, Россейни сыйлы тренерине Геннадий Габриляннга Минеральные Воды шахарны аэропортунда Къабарты-Малкъардан баргъан келечиле тюбегендиле.

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ ЫШАННГЫЛЫ МУРДОРУ

Озгъан ёмюрню 20-30-чу жылларында жангы къуралгъан къыралны культура ёсюуюне бек уллу эс бёлюннгенди. Элледе, шахарлада школлада, башха окъуу мекямлада да театр кружокла ишлегендиле, халкъ сахна оюнлагъа сюйюп къарагъанды. Театр искууствону кючю алай уллу болгъанын кёрюп, къыралны оноуда сюелген адамлары аны юсю бла инсанланы ол замандагъы саясат излемлеге кёре юйретир умутда, миллет театрланы къураугъа киришгендиле.

Жигерлигини белгиси – Ленинни ордени

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле. Жерлешлерибизни араларында анга тийишли болгъанладан бири Жанхотия элден Ёзденланы Шаухалды.

Уулу кырдык сыйырылгъанды

«Шах-шах-2021» ведомствола аралы операцияны эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол республикада майдан октябрьге дери кезиуде бардырылгъанды. Кеси да наркотиклени хайырланыу жаны бла аманлыкъланы тохтатыр, уулу кырдык ёсген жерлени ачыкълап, аланы жокъ этер мурат  бла къуралгъанды. Андан сора да, наркотиклери болгъан кырдыкланы ёсдюрюу, аны сатыу бла кюрешгенлени ачыкълау жаны бла тийишли жумушла да толтурулгъандыла.  

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганды

КъМР-де МВД-ны Следствие управлениясыны къуллукъчулары Чегем райондан 35-жыллыкъ тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол культура хазнаны эсгертмелерин къоруулау жаны бла къырал учрежденияны башчысыны къуллугъун толтургъанды алгъаракълада.

Студентлеге бир ненча квалификацияны бирден алыргъа эркин этилликди

Вузланы студентлери бир жолгъа бир ненча усталыкъгъа юйренирге эркиндиле. Дагъыда экинчи курсдан сора башха усталыкъны сайларгъа, факультетни алышыргъа да болллукъдула. Ол жаны бла федерал закон быйыл 1 сентябрьде кючюне киргенди.

Уллу Ата журт урушну фронтларында – таулу танкчыла

13 сентябрь – Танкчыны кюню

Россейде сентябрьни экинчи ыйых кюнюнде кеслерини профессионал байрамларын танкчыла эмда бу кючлю машинаны ишлетиуге, хайырланыугъа къошумчулукъ этгенле, ол санда конструкторла, инженерле, танкланы чыгъаргъан заводланы ишчилери, профильли вузланы окъуучулары, устазлары да белгилейдиле. Быйыл а ол 12 сентябрьге тюшгенди.  

Россельхозбанкны карталарына сурам дайым ёседи

Быйылгъы жыл башланнганлы Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  клиентлерин сегиз минг тёлеу карта бла жалчытханды.

Эсепле белгили журналлада басмаланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны къырал университетинден билдиргенлерине кёре, бу кюнледе булутланы физикасы эм гидрометеорология процесслерини къуралгъанлары бла байламлы Битеуроссей конференция ишин бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Бийик-тау геофизика институтда ётгенди.