Календарь событий

23 сентября 2021

Нальчикде Шогенцуков орамны жангыртырыкъдыла

Тюнене республиканы ара шахарыны А.А. Шогенцуков атлы орамында «Къоркъуусузлу качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде къурулуш ишле башланнгандыла.

«Жашаугъа къууана билгенле къартаймайдыла»

Социальный соруула  жаны бла журналистле къартла тургъан интернатлагъа терк– терк барадыла. Насыпха, таулулада къараргъа адамлары болмагъан абаданла бек аздыла. Бизде тюзюнлей кесини сабийи болмаса да, жууукъла – тенгле билеклик этедиле, атып къоймайдыла. Интернатда жашагъанла бла мен кёп ушакъла этгенме. Алагъа кёп зат керекмейди. «Къызым сёлешир деп сакълайма, ол а сёлешмейди», - дейди бири, экинчисини уа  туудугъу аны кёре келмегенине  жюреги къыйналады.

МУРДОРУБУЗ БИРДИ

Бронтой Янгович Бедюров, алтай поэт, Алтай Республиканы халкъ жазыучусу, шаркъ тилледе тинтиуле этген тюрколог 1947 жылда Онгудай элде туууп, Куладада ёсгенди. Москвада М. Горький атлы адабият институтда эм СССР-ни Илму Академиясыны востоковедение институтуну аспирантурасында окъугъанды. 

 

Сёз регионланы айнытыуну юсюнден баргъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснулинни башчылыгъында видео-конференция амал бла бардырылгъанды.

Аллахутала бизге кесини атын бергени муслийманлагъа уллу саугъады

Иймамла Бухарини эм Муслимни Абу Хурайрадан келген тюз хадислерини жыйымдыкъларында былай жазылыпды: «Аллахуталаны 99 аты барды - бирсиз жюз.  

«Сен юйретген инсан къатындагъыланы жюреклерин къууандыра эсе, ол керти насыпды!»

Къазакъланы Мустафаны жашы Борис Огъары Малкъарда 1939 жылда туугъанды. Ёз элинде устазлыкъ ишге ёмюр жарымдан артыкъ заманны бергенди, аладан онсегиз жылны мектепни директоруну къуллугъунда.

 

Республикада дарман салдырыу барады

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Республиканы битеу минициал районларында дарман салдырыргъа  82 жер барды. Андан сора да Нальчик шахарда эм районлада да энчи автомашиналаны юсюнде  жарашдырылгъан жерлеге кирип,  вакцинацияны ётерча онгла къуралгъандыла.

Солургъа сюйгенле Къабарты-Малкъарны сайлайдыла

Ростуризм Россей Федерацияны табигъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден, беш жерни белгили этгенди. Ары Россейни юг жанындан (Кърым бла Краснодар край), Шимал Кавказдан  (Дагъыстан, Къабарты-Малкъар, Карачай-Черкесия), Уралдан (Башкортостан бла Челябинск область) эм Алтай бла Карелия киредиле.