Беш майдал бла къайтхандыла

Бу кюнледе Волгоград шахарда дзюдодан спортну устасы Евгений Погореловну хурметине тёрели Битеуроссей турнир бардырылгъанды. Ары къыралыбызны онбир регионундан 150-ден артыкъ спортчу къатышханды.  

Эришиуледе Къабарты -Малкъар Республиканы сортчулары беш майдал алгъандыла. Эм башына Балаланы Мажит (81 кг.) бла Мырзабекланы Илияс (90кг.) кётюрюлгендиле.

Байсыланы Таулан  кюмюш майдалгъа тийишли болгъанды. Доммакъланы уа Алихан Балкизов бла Астемир Абазов алгъандыла. Ючюсю да 81 килограмм аурлукъда тутушадыла.
Додуланы Мадина.

Поделиться: