Кёлю бла сюйюп болушхан керти сууап алады

Нальчик шахар округну Урунуу эмда социал къоруулау арасы шахарда Къайсын атлы проспектде орналгъан «Эдельвейс» арада ишлегенле бла бирге жандауурлукъ ишни дайым бардыргъанлай турадыла. Алай бла къарыусуз, къолайсыз юйюрлеге, аланы сабийлерине, санларында чекленнген онглары болгъан эмда энчи балалагъа да байрам ингирле, сурат кёрмючле къурайдыла. Бу жол да ары аналары, аталары, ынналары бла келген къызчыкъланы бла жашчыкъланы жарыкъ ауазчыкълары алгъаракъдан окъуна араны жыйылыула бардырылыучу залында эшитиле эдиле. Ол а аланы байрамны къурагъанлагъа ыразы болгъанларына шагъатлыкъчады.

Тюбешиуню аллында социал арада акъылбалыкъ болмагъанла бла ишлеу бёлюмню таматасы Аминат Бадракова бек алгъа жандауурлукъгъа юлюшлерин къошханлагъа ыспас этгенди. «Бери келип, кимге болушханыгъызны кёргенигиз, ала да сизге ыразылыкъларын билдиралгъанлары бек игиди. Сиз жаланда ырысхы бла себеплик этип къалмайсыз, берген жюрек халаллыгъыгъыз аланы кёллендиреди. Биз да ма аны ючюн сизсиз кёп муратларыбызгъа жеталлыкъ тюйюл эдик», - дегенди.

Кертиди, жандауурлукъну, жюрек халаллыкъны чеги жокъду. Ол ингирде къарыусузлагъа жан аурутуп, къолдан келгенни аямагъанланы юслеринден дагъыда кёп огъурлу сёзле айтылгъандыла, юлгюле да келтирилгендиле.

Аллайланы араларында социал ара бла алты жылдан артыкъ заманны байламлыкъ жюрютюп келген, беш жюзден аслам сабийни къууандыргъан Артур Шегай башчылыкъ этген «Дом надежды» биригиуге, Александр Толстокоровну «ПиНиБум» байрам агентствосуна, «Батут» арагъа (башчысы Эфендиланы Тимур), «Нарния» солуу арагъа (башчысы Виктор Жулин), «Орешкагъа» (директору Дана Канокова), Кёп функциялы жаш тёлю арагъа, «Саулукълу жашау ючюн» жандауурлукъ фондха (башчысы Жаникаланы Махти), «Радуга путешествий» сабий туризм агентствогъа (башчысы Гузийланы Лейля) эм кёп башхалагъа энчи ыспас этгендиле. Алай махтау сёзле бла чекленип къалмагъандыла араланы оноучулары – аланы грамотала бла да белгилегендиле. Сабийле уа дайым кёз-къулакъ болгъанлагъа кеслери ишлеген затчыкъладан саугъала этгендиле. Тюбешиуню ахырында концерт болгъанды. Анда Залина Лафишева жырлап, тепсеп да жыйылгъанланы къууандыргъанды.

Жандауурлукъну кюню аны бла бошалып къалмагъанды. Токъсандан аслам сабий ол кюн Нальчикде маданият эм солуу паркга барып, къылауучлада учхандыла, тюрлю-тюрлю оюнла бла  кеслерин булжутхандыла, зоопаркда болгъандыла.

Холаланы Марзият.
Поделиться: