Жаш спортчула кючлю болурларына, аны бла бирге уа жамауатыбызгъа да игилик келтирирлерине къайгъыргъан тренер

Озгъан ёмюрню токъсанынчы жылларында «Ачемез» атлы жаш тёлю араны башчысы болгъан кезиуюнде бюгюнлюкде белгили тренер Герийланы Хусей аскер къол тюйюш (АРБ) бла жетишимли кюрешгенди, сабийлени да юйретгенди. Он жыл озгъандан сора, 2002 жылда, ол Бабугент элде спортну бу тюрлюсюнден бёлюм ачханды. Ол кезиуде Герий улу жарау этдирген жашчыкъла хорламла келтирирле деп ышаннганлыкъгъа, аланы тынгылы не спорт заллары, не башха кереклери болмагъанды. Алай уллу итиниулюк, сабийлени юйретирге талпыныу а жете эдиле.

 Аланы кеслерини, ата-аналаны, элчилени кючлери бла эски клубну спорт зал этгендиле, жыйылгъан ачхагъа инвентарь, энчи «кюйюз» алгъандыла. Сохтасы эм керти тенги, элде спортну биринчи устасы Къабардокъланы Алим бла (жаннетли болсун) Хусей 10-17-жыллыкъ жашчыкъланы, жыл санларына кёре юч къауумгъа юлешип, юйретип башлагъанды. Ала жарауну бир кюннге да тохтатмагъандыла, битеу бу къыйынлары да зырафына кетмегенди – сабийле, кёп да сакълатмай, эришиулеге къатышып тебирегендиле.

Биринчи уллу хорламны 2007 жылда Россейни Тольяттиде бардырылгъан онючюнчю биринчилигинден Герийланы Руслан келтиргенди. Ол анда алтын майдалны къытханды, Мокъаланы Кемран а – «кюмюшню». Аны ызындан быллай жетишимле аслам бола тебирегендиле. Бёлюм ишлеген он жылны ичинде ары жюрюгенле атларын айтдыргъанлай тургъандыла.

 - Жаш адамла аскер къол бла кюрешгенлерини талай ахшы жаны барды. Биринчиден, ала кюч-къарыу аладыла. Алай бек башы уа ала мында ниет жаны бла айныйдыла, секция Ата журтха сюймекликни, не заманда да аны къорууларгъа хазырлыкъны школуду. Ол а бек магъаналыды. Бизге келгенлени асламысы бюгюнлюкде Россейни Сауутланнган кючлеринде къуллукъларын бет жарыкълы бардырадыла, аскер билим берген вузлада жетишимли окъуйдула, аланы атларындан даражалы турнирледе эришедиле, - дейди бийик категориялы тренер, КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы ишчиси Герийланы Хусей. Къарындашла Бёзюланы Салим бла Рашид къуллукъ этген Россейни космос къорууланыу аскерлерини частыны командири Герий улугъа ийген ыразылыкъ къагъыты уа анга шагъатлыкъ этеди.        

Башха спортчуланы юслеринден айтханда, ала да элчилерин къууандырмай къоймайдыла. Аланы санларында битеуроссей, халкъла аралы турнирледе хорлай келген спортчула – Нёгерланы Артур, Герийланы Руслан, Гуппойланы Альберт, Мокъаланы Кемран, Башийланы Альберт, Тюменланы Ислам бла Бийберт, Керменланы Керим, Аккыланы Хызыр бла Илияс, Мырзантланы Магомед бла Мурат, Улбашланы Элдар бла Руслан, Мокъаланы Рашид бла Аскер, Тогъузаланы Батыр, Эндрейланы Аслан эм кёп башхала бардыла. Жетишимли дзюдочу къызыбыз Гуппойланы Алина да спортха биринчи таукел атламларын Герийланы Хусейни къолунда юйрене этгенди. Анда Алина къол тюйюшге 4-10-чу класслада окъугъанында кюрешгенди, артда, дзюдогъа кёчгенинде, бу сынамы анга уллу себеплик да этгенди. Бюгюн ол кёп республикалы, округ эм башха даражалы эришиуледе эм кючлюлени санына къошулмай къалмайды. Спортчулары къайда болсала да, биринчи тренерлери - Герийланы Хусейни унутмайдыла, ол да алагъа жюрекден ыразыды. Аланы юслеринден айта, ол жашла жамауатыбызгъа жангыз да игилик келтирирлерине ишексизлигин белгилейди.

Жаш спортчула жетишимли болурларына уллу къыйын ала кеслери, ата-анала, тренерлери эмда алагъа дайым болушуп тургъан адамла - Темиржанланы Махти, Жекейланы Рамазан, Улбашланы Тахир салгъандыла. Аны ючюн Герий улу алагъа, ыспас эте, ыразылыгъын билдиреди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: