Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кеп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтаууу да бошду – алчылыкъны бир-тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмерка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

Жазыучу эм бизнесмен, 500 миллионер эм башха-башха сфералада чемпионла бла сёлеше, аланы ишлеринде айырмалы этген 8 жорукъну жарашдыргъанды. Байлыгъ а алагъа андан сора келгенди. 

1. Ахчаны угъай, тутхан ишигизни сюйюгюз

Тюзюн айтханда, ол сюймеклик угъай, итиниулюк окъунады. Былайда сёз 9-дан 18:00 сагъатха дери ишчи кюн къачан тауусулады деп сакълап  урунууну юсюнден бармайды. Баш магъана кёбюрек, хайырлыракъ, игирек ишлеудеди. Кече да, солуу кюнледе да.

Аны юсюнден айта, автор Apple компанияны къурагъан Стив Джобсну: «Сайлагъан ишигизден ырахатлыкъ табар ючюн, сиз анга энчи магъана берирге керексиз. Тамамлагъан жумушугъузну алай кётюрюр ючюн а  аны сюерге борчлусуз», - деген сёзлерин келтиреди.

 Ричард АБШ-ны бусагъатдагъы президенти Дональд Трампдан да алгъан эди интервью. Анда къырал башчы былай айтханды: «Этген ишими бек жаратама. Адам тутхан ишин сюйсе, саулайда анга бериледи. Башхала уа манга: «Да сени уллу муратларынг бардыла», - деучю эдиле». Бусагъатда уа Трамп къуллугъуна къалай къарай болур?    

Бу сёзлени магъаналары инсан ишини 80 процентинден ырахатлыкъ табаргъа кереклисиндеди, къалгъан 20 проценти уа этерге борчлу болгъан жумушладан къуралады. Бу тарихле сизде башхаракъ эселе, кесигизни ишигиз бла кюрешмейсиз, деп эсеплейди жазыучу.

2. Ишлерге, дагъыда жангыдан ишлерге

Арымай-талмай урунуу – ол жетишимликни багъасыды. Айтхылыкъ адамла барысы да тохтаусуз ишлегенлей турадыла.

- Интернетде излеу системабызны жарашдырыр ючюн, кече-кюн да  24 сагъатны  ишлегенбиз. Жангыз да талпыныу азлыкъ этеди. Бийик кёрюмдюлеге терлегенинг барып ишлесенг келликсе, - деп белгилейди Google-ни къурагъан Ларри Пейдж.

 Айтхылыкъ адамла башхаладан эсе кёп урунадыла. Алай ала ишлеринде кюедиле дерге жарарыкъ тююйлдю, ала аны сюйген этедиле, андан насып табадыла. 

Белгили инвестор 86-жыллыкъ Уоррен Баффет дунияны эм бай адамларындан бириди, солургъа кетерге да боллукъ эди. Алай ишин сюйгенден, ол аны къоялмайды. Уоррен кеси былай айтады: «Эрттен сайын, офисге тебирегенде, кесими Сикстинский капеллагъа фрескала ишлерге баргъан сунама». Сиз а жолгъа чыкъгъанда къаллай сагъышла этесиз?

3. Эсигизни баш магъаналы борчлагъа беригиз

Адамланы асламысы, кеслерин башха-башха жерледе сынаргъа кюреше, асыры кёп затха бёлюнедиле. Сора уа хар затны юсюнден бираз ангылаулары болады, алай терен билим а, сынау а жыйылмайдыла. Жетишимлиле уа бир сайлагъан ишлерин тутадыла, битеу эслерин-къарыуларын да аны не къадар ахшы тамамлаугъа бередиле эм айырмалы боладыла. Битеу аламгъа белгили велосипедчи Лэнс Армстронг топ бла артыкъ иги ойнаялмайды. Алай ол педальланы кимден да терк бургъан чакъда аны топ бла ойнауу кимге керекди?

Битеу эсни бир муратны толтурууда тутар ючюн, битеу чырмагъан затланы кетеригиз. Жазыучу Стивен Кинг былай юйретеди: «Сиз жазыучу болургъа сюе эсегиз, кабинетигизден телефонну, бютюнда уа телевизорну бла тели-мели видеооюнланы къурутугъуз. Терезе бар эсе, анга жабыу тагъыгъыз неда жалюзи салдырыгъыз».

Жазыучу болмай, офисде ишлей эсегиз алай этерге онг табылмаз. Алай чырмагъан затланы бир жанына уа кетераллыкъсыз.

4. Кеси кесигизге кюч этерге юйренигиз

Жетишимликге элтген жолда кимден да бек адамны ол кеси чырмайды.  Аны ючюн кеси кесигизге кюч этерге юйренигиз. Биринчиден, уллу муратлагъа итинигиз. Экинчиден, аланы тамамлаугъа болжал салыгъыз.

«Режиссёр Джеймс Кэмерон былай терк-терк айтыучу эди: «Аллымдагъы борч не къадар къыйын болса, ол манга аллай бирге да сейир кёрюнеди». «Титаник» киноэпопеяны къурау бла байлымлы къыйын проблемаланы тамамлау аны кинематографны эм башына чыгъаргъанды, дуния бла бир «Оскарла» келтиргенди», – деп жазады Ричард Сент-Джон.

 Уллу борчланы салыргъа башха затла да кёллендиредиле, сёз ючюн эришиулюк.

5. Жангы оюмлагъа тынгылагъыз, аланы жазып алыгъыз

Бизнес жангычылыкъны сюеди. Кёп предпринимательле чыгъармачылыкъ жаны бла суратчыланы окъуна озадыла. Нек дегенде,  хайырланыучула къуруда бир затны алып турлукъ тюйюлдюле. Жангы сейир затланы къурап, аланы сейирлерин дайым къозгъагъанлай турургъа тийишлиди. Тюрлю-тюрлю оюмла уа алай бош жаратылмайдыла. Аны ючюн жетишимли адамла башхала да тынгылай, аланы оюмларын эсге ала барадыла. Артда уа аланы кеслерине табынлай толтурадыла.

- Мен жетишимли адамладан дайым юйреннгенлей турама. Аны ючюн биргеме къачан да къагъытла бла эки къалам жюрютеме, бир бошалып къалса, экинчиси бла жазарча. Сора гитче диктофон да жанымда турады. Ол себепден сизге тюзюнлей айтайым: башыма бир сейир оюм келип къалса, мен аны унутурукъ тюйюлме, - дейди Ричард Сент-Джон. Сёз ючюн, ол кеси да кёп жылланы реклама бизнесде ишлегенди, бу усталыгъы бла иги кесек саугъа да алгъанды.

6. Къуруда билимигизни ёсдюргенлей туругъуз

 Жетишимли адамла барысы да бир жорукъну таймагъанлай тутадыла – хар кюнден игиден иги бола барыргъа. Айтхылыкъ гольфчу Тайгер Вудс былай айтады: «31-чи декабрьда кеси кесигизден быйылны 1-чи январындан эсе игирек ойнап башлагъанмамы деп соругъуз. Хау деп жууапласагъыз, жыл жетишимли ётгенди. Ол халда дайым да ишлеп турсагъыз, жылдан-жылгъа бийикден-бийикге ёрлей барлыкъсыз».

Сайлагъан ишигизде айырмалы болур ючюн  къуруда кюрешгенлей, сынамны ёсдюргенлей турургъа тийишлиди. Аны ючюн сиз бусагъатда кесигизни жашауугъузну планын жарашдыра эсегиз, ол китапны тышында «Кеси кесин игилендириу» деп жазылыргъа керекди, деп чертеди автор.

7. Башхалагъа хайыр келтиригиз

Америкалы миллиардерлени тизмелерине къарасакъ, ала ол байлыкъларын адамлагъа жараулу жумушланы тамамлап жыйгъанларын кёрлюкбюз. Билл Гейтс бизге керекли программаланы жарашдырады, Сэм Уолтон кесини Wal-Mart тюкенлеринде багъаланы тюшюреди. Башхала ахчаны халкъ излеген учуз товарланы чыгъарып аладыла. Сёз ючюн, IKEA халкъла аралы гипермаркетлени таматасы Ингвар Кампард миллионларын битеу дунияда да адамлагъа мебельни учуз багъала бла сатып этгенди.

Кёп ахча ишлер ючюн, жангыз да сюйген ишигизни тамамлау азлыкъ этеди, дейди Ричард Сент-Джон. Ол мурат бла адамлагъа ала жаратхан затланы тапдырыргъа керекди. Ала уа аны ючюн тёлерикдиле. Сора, не бек жаратсала, ол къадар кёп тёлерикдиле.

8. Сайлагъан жолугъуздан таймагъыз, артха къарамагъыз

Жетишимли адамла барысы да халатла жибергендиле. Аласыз да болмайды. Алай бирле ала ючюн кёп заманны жарсыйдыла, башхала уа, жангыдан къобуп, ишлерин биягъы бардырадыла.

«Муратыгъызгъа жетмей къалсагъыз, айхай да, жарсыйсыз. Алай сайлау сизни къолугъуздады: неда бир затха юйренип андан ары барасыз, неда акъыртын къабырла таба сюркелесиз.  Ол дерсден хайыр чыгъарып, алгъа тебирей эсегиз - ол сизни университетигизди. Къолларыгъызны ийип, артха турсагъыз – ол сизни къабырыгъызды. Окъургъа сюймей эсегиз да, ол ёлюмден кёпге игиди. Аны ючюн жетишимли адамла чурумлагъа университетлегеча къарайдыла», - деп бошайды сёзюн китапны автору.

Басмагъа Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: