Эл мюлкню айнытыугъа - аслам эс

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, ведомство  Май районну  эл мюлкде уруннган предприятияларына дайым ахча бла  болушлукъ тапдыргъанлай турады.  Ол шарт саулай бёлюмню айнытыуда да уллу къошумчулукъ этеди, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.    

Алай бла былтыр  предпринимательлеге   федерал эм республикалы бюджетден 119,4 миллион сом субсидия берилгенди. Ол санда битимчиликге  91,6 миллион сом, «Россейни мелиораиция комплексин айнытыу» программаны чеклеринде  жауун халда суу чачдыргъан машинала алыргъа 83 миллиондан аслам сом эм малчылыкъ бёлюмге да 27,6 миллион  сом жиберилгенди.  
Сагъынылгъан болушлукъну хайырындан  аграрчыла  быйыл  4 миллиард бла 100 миллион сом  багъасына эл мюлк продукция чыгъаргъандыла. Буруннгу жыл  бла тенглешдиргенде,  ол 107 процентге кёпдю.

Быйыл  жылны биринчи кварталында Май районну битимчилик бёлюмюнде къармашханла жаз башы кезиулю ишлени бардырырча  11 миллион сом берилгенди. Аны бла бирге къумалы малланы жаяргъа да мюлкле  14 миллион сом алгъандыла.  Алай бла  озгъан алты айгъа Май районнга 25 миллион сом ётдюрюлгенди. Андан  сора да, «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектге кёре, районда Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» деген проект бардырылады. Аны чеклеринде 200 гектарда  жауун халда суу сугъаргъан машиналаны  ишлетирча  мадар этергеди. Проектни  багъасы 20 миллион сомгъа жетеди. 

Аны бла бирге сагъынылгъан программагъа тийишлиликде «Россейни мелиорация комплексин айнытыу» деген  ведомстволу программа бардырылады. Анга кёре 58,37 гектар сабанлыкъ  сугъарыллыкъды.  Аны  да багъасы 9 миллион бла 700 минг сомгъа жетерикди. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: