Малчылыкъ айный барады

Зольск районда дайым малчылыкъ бёлюм айный барады, аны бла байламлы  продукцияны ёсюмю да ахшыды, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

Белгиленнген эсеплеге кёре, муниципалитетде хайыуанланы санына былтырдан бери  танг  къошулгъанды. Бюгюнлюкде 51 531 – тууар (104%),  89 763 - ууакъ аякълы мал (102%) эм 5328  ат (101,3%) барды.   

Аны бла бирге быйыл 52 054 тонна сют сауулгъанды, этден да  5 182 тонна сатылгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, биринчиси - 104 процент эм башхасы да 106,2 процент болады.  Бюгюнлюкде Зольск район сют сауулгъан бла  муниципалитетлени арасында алчы жерни алады. 

Лескен районда да  фермерство  тири айныйды. Сёз ючюн, энчи предприниматель, элчи фермер мюлкню таматасы  Алим Апеков  2015 жылда КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  «КъМР-де малчылыкъ жаны бла юйюр фермаланы айнытыу» программасына къатышып,  ферма  къурарча федерал эм республикалы бюджетледен грант хорлагъанды. Анга  уа багъаргъа  жюз бугъа алып бакъгъанды. Ол, аны бла  тохтап къалмай, ишге тюзеле, жыл сайын аланы санын кёбейте  баргъанды.
Алай бла шёндю  фермада 400 тууар барды, аладан 300 сауулгъан ийнекледиле. Аланы хар бири эм азындан суткагъа 16 литр бередиле.

Бусагъатда мюлкде къыстау  къышха  мал  аш хазырлау бла кюрешедиле. Орта эсеп бла алып айтханда, бир хайыуаннга  эм азындан 27 центнер керек боллукъду.  Фермада он адам чакълы къармашадыла. Ол да адамланы иш бла чалчытыуда ахшы себепликди.  Быллай  мюлклени санына къошула барса элде да  жашау къайнарыкъды, ол санда къыралны аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлугъу да жалчытылынырыкъды.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: