Сабийлени саулукълары эмда къоркъуусузлукълары ючюн

Къабарты-Малкъарда МВД-ны Наркотиклеге контроль этиу жаны бла управлениясында  «Сабийлерибизни саулукълары эмда къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны бардырыу жаны бла штабны жыйылыуу болгъанды. Анга КъМР-де УФСИН-ни, жарыкъландырыу, саулукъ сакълау, граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда  спорт министерстволаны келечилери къатышхандыла.  Аны юсюнден Къабарты-Малкъар Республикада МВД-ны пресс-службасындан билдиргендиле.

Бу акцияны мураты -  ата-анала, устазла, жамауат да наркоманиягъа къажау кюрешге не къадар тири къатышырча этиудю, акъылбалыкъ болмагъан сабийлени бла жаш адамланы саулукълу жашау этерге кереклисине тюшюндюрюудю, информация ишни бютюн къуралыулу бардырыуду.

Кенгешде акцияны экинчи кесегинде  (ол 1 сентябрьден башлап 15 декабрьге дери ётерикди)  этиллик мадарла сюзюлгендиле. Баш ишле билим бериу махкемеледе, ёксюзле тургъан юйледе бла интернатлада бардырыллыкъдыла эмда профилактиканы тюрлю-тюрлю формалары бла амаллары хайырланыллыкъдыла. Ол санда лекцияла, семинарла, форумла, ушакъла, тёгерек столла да къураллыкъдыла. Тюкенле, аптекала, акъылбалыкъ болмагъанла бла жаш адамла кёп жыйылыучу жерле, той-оюн къурагъан арала тинтилликдиле.

Акциягъа республиканы белгили спортчулары,артистлери, культураны башха келечилери да къатышырыкъдыла.

КъМР-де МВД-ны  управлениясы энтта да эсгертеди: наркотиклени законсуз сатыу бла кюрешгенлени, ала сатылгъан жерлени, аланы юслеринден билдириулени басмалагъан интернет-ресурсланы юслеринден 02 неда 102 (мобиль операторлагъа) телефон номерлеге, МВД-ны дежурный бёлюмюне (8662) 40-49-10 неда (8662) 49-50-62 телефон номерлеге сёлеширге боллукъду. 

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.
Поделиться: