Календарь событий

18 сентября 2019

Грантха кёре – социал-культура ара

Къабарты-Малкъар  Республиканы кёзлери иги кёрмегенлени библиотекасыны таматасыны Жанна Хамдохованы  проекти РФ-ни Президентини грантына тийишли болгъанды. Жууукъ заманда анга кёре сокъурлагъа бла кёзлери иги кёрмегенлеге социал-культура ара ишлерге мурат барды.

Бир къауум предприятияла ыйыкъгъа тёрт кюн ишлерикдиле

Алгъаракъда РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведев къыралда тёрт кюнлю ишчи ыйыкъны кийирирге кереклисини юсюнден айтханды. Бюгюнлюкде аны юсюнден кёп тюрлю даулашла бардыла.

Олимпиадалы чемпион- Тюркню къарачайлы гёжефи

Къарачай-малкъар халкъны келечилери политикада, экономикада, спортда, культурада атларын къуру Кавказда угъай, битеу къыралда, дунияда да белгили этгендиле. Аллай сейир адамларыбыздан бири уа Ахмет Айикди. Къарачайлы гёжеф эркин тутушуудан дунияны эм Европаны эки кере чемпиону болгъанды. Тюркде уа анга жетген болмай, къыралны чемпионатларында он кере алчы болгъанды.

Кавказны табийгъатына сакъ кёзден

Бу кюнледе Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Л. Ткаченко атлы музейинде «Кавказны табийгъаты» деген кёрмюч ачылгъанды.

Жерле нек тозурайдыла?

Жер къайда да эм магъаналы табийгъат байлыкъгъа саналады. Эл мюлкде производствону эмда адамны жашау болумуну экономиканы жаны бла мурдору да олду.

Америкалы преподавательледен къыйматлы дерсле

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни право, экономика эм финансла институтуну студенти  Муртазланы Лана АБШ-ны Массачусетс штатыны ара шахары Бостонда «Women2Women international Leadership Conference» деген халкъла аралы конференциягъа къошулгъанды.

«Ана тилни мурдор ташы юйюрдю, гыржын бишген от жагъады»

Созайланы Солтанны жашы Ахмат, Къабарты-Малкъарны, Къарачай -Черкесни да халкъ поэти, КъМР -ни Къырал саугъасыны лауреаты 1941 жылда Акъ-Суу элде туугъанды.  1969 жылда ол КъМКъУ-ну  тарых- филология факультетин жетишимли бошагъанды. Окъуундан бёлюнюп, аскер борчун да сыйы-намысы бла толтуруп къайтханды.

«Журналист къараучуну кесини ызындан сайлама сейир жолла бла элте билирге керекди»

Бир ненча жылны ичинде республикада «Алтын нал» деген телевидение-информация бериулени фестивалы бардылып тургъанды. Анга  багъа берирге, барыу халына къараргъа, республикагъа кёп белгили репортёрла келиучю эдиле.

Тазалыкъ ахшы экологияны баш жоругъу

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла алгъаракъда Нальчикде «оБЕРЕГАй» деген кезиулю экология акция ётгенди.

Заявленияны электрон халда берирге боллукъду

Биринчи октябрьден башлап отпускга кетиу бла байламлы жангы жорукъла кийириледиле.

«Сабийле дерсиме сюйюп келселе, алагъа ол ауур кёрюнмегенин сезсем, къууанама»

Устаз усталыкъны сайлап, анга кертичилей къалып, жаш тёлюню къадалып окъутханладанды Шауаланы Мадина. Ол тамата педагогду. Аслам жылны ичинде Нальчикни онсегизинчи номерли мектебинде математикадан дерсле бере, сынамлыгъа саналады. Биз, анга тюбеп, школ жашауну, дуниягъа кёз къарамыны эм бирси затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз.

Къашхатауну бла Чирик кёлню араларында жолну тапландырадыла

 «Урвань-Огъары Малкъар-Уштулу» федерал  автомобиль жолну тапландырыу ишле къыстау  бардырыладыла.

Энди тап юйюр болуп жашайдыла

Лейля, шахар тауушдан, гузабадан къачып, элде юйчюгюне бир-эки кюннге кетерге сюйюучюдю. Анда уа тёгерекни-башны тизгинин жыйып  къайтыучуду. Орамгъа чыкъгъан адети болмаучуду, ол себепден къоншуларын окъуна танымайды. Энди уа, нек эсе да, ары кёчюп жашаргъа  эсине тюшгенди. «Таза хауа бла да солуп, тахта кёгетле да ёсдюрюп турсам, саулугъума да ол игиди. Тауукъчукъла, бир эчки да алама», - деп оюмлайды.  

Кязимни назмулары Малкъарда айтылгъандыла

Республикада назму сюйгенлени араларында  «Круговорот  поэзии» деген  проект жашауда бардырылады. Бу жолгъу тюбешиу онбиринчи кере къуралгъанды. Кеси да бийик тау элде, Огъары Малкъарны башында,  «Къуш уя» къонакъ юйню  арбазында болгъанды.

«Тахир бла зухура» – сюймекликни сёнгмез эсгертмеси

Мечиланы Кязимни «Тахир бла Зухура» атлы халкъ ауузунда жюрюген поэмасын, сюжет ызына кёре, шаркъ чыгъармагъа санайдыла. Бу сюймеклик баян башха халкълада да жюрюйдю. Болсада Кязим жазгъанны къуралыу жаны бла, айтылыу ёню бла да башхалыгъы барды.

Сейирсиндирме сёзлюкню баргъаны

Даган – Отун жюклерча, къылычлары болгъан иер. Къарачайда тиреуюч, таянчакъ, билек деген магъанада жюрюйдю.

Мухаррам айны магъанасы

Аллахутала бир-бир айланы, кюнлени энчи сайлагъанды. Аллай сыйлы кезиуледен бирине Мухаррам  саналады - муслийман рузламаны биринчи айы

Сууукъ-Къолда жан сермеш

Малкъар ауузладан биринде, ташдан-ташха секире, чокъуракъ тамычыны тауусулмазлыкъ  жырын айта, сабанланы, биченликлени суудан къандыра, чукуйлары бла акъ булутладан бийик тик къаяланы жырып жортады узакъ ёзенлеге тау череги.

Кино бла телевиденияны «Кунаки» атлы онючюнчю ачыкъ фестивалыны чеклеринде 59 кинофильм кёргюзтюллюкдю

Конкурс кино ишлеге къарау 5 октябрьде Нальчикде Къырал концерт залда (ГКЗ) башланырыкъды. Ары келгенле бек биринчи  режиссёр Люаза Макоеваны «Эльбрусград»  киносуна къарарыкъдыла.  Фестивальны бардыргъанла Къабарты-Малкъарда жашагъан жаш режиссёрланы  ишлери бла къараучуланы шагъырей этерикдиле.