Кино бла телевиденияны «Кунаки» атлы онючюнчю ачыкъ фестивалыны чеклеринде 59 кинофильм кёргюзтюллюкдю

Конкурс кино ишлеге къарау 5 октябрьде Нальчикде Къырал концерт залда (ГКЗ) башланырыкъды. Ары келгенле бек биринчи  режиссёр Люаза Макоеваны «Эльбрусград»  киносуна къарарыкъдыла.  Фестивальны бардыргъанла Къабарты-Малкъарда жашагъан жаш режиссёрланы  ишлери бла къараучуланы шагъырей этерикдиле.

6 октябрьде ингирде Анзор Емкужну «Терс тюйюлдю» («Не виновен») фильми кёргюзтюлюнюрюкдю. 7 октябрьде уа – Къумукъланы Магометни «Минги Тау» кинолентасы.

Фестиваль беш кюн барлыкъды. Ол заманнга Къырал концерт залда россей, беларус, къазах, къыргъыз, серб эм эстон режиссёрланы элли тогъуз документли эм телевидение ишлерине къараллыкъды.

«Проектле, темала бири бирине ушамайдыла, алада эсинге келмезлик затланы кёрюрге да боллукъса. Къууанчлы эм мудах, женгил эм къайгъылы… Мен оюм этгенден, къараучула ыразы боллукъдула. Хар бир фильм башха затны юсюнден хапарлайды. Бир къауум жыл мындан алгъа биз культурагъа бла искусствогъа атап алдыргъанбыз киноларыбызны асламысын.

Бюгюн хал башхады, аллай фильмле аздыла. Шёндюгю заманда режиссёрла жамауатны, юйюрню, озгъан эм келлик затланы юслеринден кино алдырадыла. Биз а, программаны къурагъанда, къараучуланы кёллерине жетерге кюрешгенбиз», – дейди Кинону бла телевиденияны «Кунаки» атлы кинофестивалыны директору Багъатырланы Илияс.

Проект кесини ишин, алда сагъынылгъаныча, 5 октябрьде 17.00. сагъатда башларыкъды.  Ол жыйылыуда келгенле белгили тележурналист, «Кунаки» фестивальны мурдорун салгъан эм аны биринчи президенти болуп тургъан Сулиета Кусова-Чухогъа аталгъан «Сулиета» деген киногъа къарарыкъдыла.

Лауреатлагъа саугъала уа 9 октябрьде берилликдиле эм аны бла Кинону бла телевиденияны «Кунаки» атлы онючюнчю ачыкъ фестивалыны кезиулю иши бошаллыкъды.

Къараучула кинолагъа кюнню биринчи жарымында 10.00.–14.00. сагъатха дери, ингирде уа 16.00.–20. 00. сагъатха дери къараргъа боллукъдула.

Фестивальны программасы бла кенгирек шагъырей болургъа сюйгенле анга http://Kunakifest.ru сайтда къарасынла.

Кертиланы Сакинат.
Поделиться: