Календарь событий

13 сентября 2019

Жамауатны, къыралны къоркъуусузлугъун жалчытыуда къуллукъ этедиле

КъМР-де МВД-ны Миграцияны соруулары жаны бла управлениясында РФ-ни Ич ишле министерствосунда бу структура къуралгъанлы 300 жыл толгъанына аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды.  Юбилярланы республиканы ич ишле министрини орунбасары Владимир Атаров алгъышлагъанды: «Кёп жылланы ичинде инсанл агъа тийишли болушлукъ бересиз, къыралыбызны, жамауатны къоркъуусузлугъун жалчытасыз. Сизге, юйюрюгюзге да тынчлыкъ, ырахматлыкъ тежейбиз»,-дегенди.

Бёрю

Бёрю жигит,  хыйлачы, жыртхыч жаныуарды. Ол Къабарты-Малкъарны тауларында,  агъачларында да жашайды. Хайыуанлагъа уллу  заран келтиргени ючюн анга уу  саладыла, къыргъан да этедиле, алай    азайталмайдыла.  

Сейирсиндирме сёзлюкню баргъаны

Габаш, гамож – кийизден не сахтияндан этилген юйде кийиучю женгил аякъ кийим.

Габушур – ташны юсюн жапхан къаты топуракъ.

Адамны саны - жаныны кюзгюсюдю

Инфаркт бла инсульт шёндю бек терк тюбейдиле. Жашаудан замансыз кетгенле кёпдюле. Узакъ ёмюрлю болур ючюн не зат этерге керекди, аны юсюнден врач-кардиолог, медицина илмуланы кандидаты, КъМКъУ-ну доценти  Владислав Василенко бла ушакъ этгенбиз. 

 

Вузланы студентлери бир бирлеринде къонакъда

Кёп болмай студентле бла алышындырыу «Эрасмус+» деген программаны чеклеринде Къабарты-Малкъар къырал университетде  Тюркню Бурса шахарындан «Улудаг» университетини келечилери – медицина факультетни деканы, профессор Экрем Кайа, клиника фармаколог, университетни келечилерин башха вузлада, ол санда тыш къыраллада, окъургъа болушхан  бёлюмюню таматасы профессор Гёкхан Гёкталай келгендиле.

Бир кюннге юч бузукъчу табылгъанды

Бахсан районну полициячылары бир кюнню ичинде федерал излеуде болгъан эки эр кишини бла  тиширыуну ачыкълагъандыла. Ала башха субъектледе уручулукъ этгенлерине ишеклик барды. 
Аланы 11 сентябрьде оператив-излеу жумушланы  кезиуюнде РФ-ни МВД-сыны «Бахсан» муниципалитетле аралы бёлюмюню уголовный розыскыны къуллукъчулары  тутхандыла. Аладан бири, 23-жыллыкъ жаш адам, аны башы бир ненча кере сюдлюк болгъанды, Москвада уручулукъ  ючюн (РФ-ни УК-сыны 158-чи статьясы) терсленеди. 

Аты бюгюн да жигитлени арасындады

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан  жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам да таныучу эди аны. Хаписни туугъан келини Нану да кёп хапар айтханды аны юсюнден.

Ариу чачны ким да сюеди

Тиширыула тюбешип ушакъ бардыргъан кезиуде  бир бирлерини чачларына эс бурадыла. Ариу, къалын чач а хар адамгъа да табийгъат берген саугъады. Алай ол кесине энчи багъыуну излейди. Аны юсюнден парикмахер-стилист Сослан ШАШЕВ былай айтханды:

 

МАЛКЪАР САХНАНЫ ЖАРЫТХАН, БИЙ АТЛЫ, БИЙ СЫФАТЛЫ ТАУБИЙ

1935 жылда белгили режиссёр И.Я.Судаков Москвадан келип, кесини студиясына актёр фахму жилтинлери болгъан  таулу жашланы бла къызланы сайлагъанды. Ала ара шахаргъа окъургъа кетгендиле. Ол къауумгъа «Уллу студия» деп атагъандыла. Ала бери къайтхынчы Нальчикде да Гитче студия ачаргъа оноу этилгенди. Анга «Колхоз-совхоз театр студия» дегендиле. Аны къурауну, анга башчылыкъ этиуню да оноуун ол кезиуге Москвада театр институтну (ГИТИС-ни) административ (театрны оноучусу) бёлюмюн бошап келген Акъайланы Къасымгъа бергендиле. 

Алтын терек

Халкъны тарыхы бир кюн башланып неда бир белгили заманда бошалып къалмайды. Халкъ жашагъан къадарда аны биргесине атлайды, хар кюню, айы, жылы бла ыз къоя барады. Биз а, миллетни хар инсаны, тарыхыбыз  къалын, басымлы, кёрюмдюлю болуруна къайгъырыргъа борчлубуз. Бюгюн ол борчубузну толтуралмай эсек, тюненеги тарыхыбызны къарыусузлугъу ючюн ата-бабаларыбызгъа кёлкъалды болургъа, ке¬лир тёлюледен кёп зат сураргъа эркин тюйюлбюз.
 

Суратны сатып алгъан художникни жюрегини, кёлюню бир кесегинден юлюшлю болады

Оруслу художник къыз Светлана Кузнецованы республикада, аны тышында да кёпле биледиле. Аны фахмусуну элпеги, ишине уллу сюймеклиги жазгъан ишлеринде ачыкъ баямланады. Кузнецованы  кёрмючлеринде кёргюзтюлюннген суратларыны кёбюсю энчи иели коллекциялада сыйлы жерлерин тапхандыла.

Жаш тёлюню дипломатия жаны бла сейирлерин къозгъарча

Къабарты-Малкъарны къырал университети Нальчикде 4-чю номерли гимназия бла бирге бу кюнледе «Келир заманны дипломатлары» деген биринчи илму-практика конференцияны бардырадыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, ол жаш тёлюню дипломатия бла кюрешиуге сейирлерин къозгъар умутда къуралгъанды. Аны кезиуюнде орта, энчи орта эмда бийик билим бериу бёлюмледе байламлыкъланы кючлендириуге, битеу да билим бериу системаны айнытыуда социал эмда культура башламчылыкълагъа да асламыракъ эс бурулгъанды.

Тутулуп тургъанлагъа къуралгъан болумланы сюзгендиле

Ведомствола аралы комиссия бузукълукъла этгенлерине ишеклиле болжаллы халда тутулгъан жерлени, аланы айландыргъан машиналаны да тинтгендиле.

Атлары айтылгъан медицина араладан специалистле тюбеширикдиле

Къабарты- Малкъарда 18-20 сентябрьде нейрохирургияда  нейрореабилитация жаны бла тёртюнчю халкъла аралы илму-практика конференция къураллыкъды, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосундан.

Жай солуу кезиу тийишли халда ётгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда жай каникуллада  эки жыйырма учрежденияда  8621 сабий солугъанды. Ол санда  тёрт стационар  саулукъгъа багъыу лагерьде – 3679, саулукъгъа багъыу онбир  учрежденияда - 2380, школланы мурдорларында къуралгъан лагерьледе – 1872 эм бир  санаторийде 690 сабий солугъанды, деп билдириледи Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясыны сайтында.

Къоншу участкаланы иелери бла арада чеклени тохташдырыу

Быйыл июньда РФ-ни Президенти къабыл этген закон бла «Кадастр ишни» эмда «Жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал регистрациясыны» юсюнден законлагъа тюрлениуле сингдирилгендиле. Алагъа кёре, къоншула бла келишип, Федерал кадастр палатада арада чекни тохташдырыу инструкцияны хазырлагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Бармакъларыгъыз ариу кёрюнюрча

Тиширыула къолларына бла тырнакъларына аслам эс бёлгенлерин барыбыз да билебиз. Жылдан-жылгъа аланы тап халда тутуу ызда жангы амалла чыгъадыла. Ол санда ариу бояуда бла  дизайнда да. Бир жыл алгъа бек омакъ кёрюннген, быйыл магъаналыгъын тас этип къояды. Бюгюннгю сайламада шендю тырнакъланы къалай боямазгъа кереклисини юсюнден айтырыкъбыз. Бу ишде мени консультантым а тырнакъ уста Жангоразланы Хакимни къызы Светланады (@svetik_nail_nalchik). 

Манга жаланда тауларыбыз жетишмейдиле

Тикаланы Рамазанны жашы Элдар   Татарстанны ара шахары Къазанда онкохирург болуп ишлейди. Ол Нальчикни 2-чи номерли лицейин алтын майдалгъа бошагъанды,   Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетинде окъугъанды. Ол жашаууну 20-гъа жууукъ жылын медицинагъа бергенди. Кеси да бийик категориялы врачды, медицина илмуланы кандидатыды. Къазанны бир ненча клиникасында ишлеп, ёпкелеринде, аш орунларында онкологиялары болгъан саусузланы багъады.  Элдар бир ненча кере Нальчикге келип, операцияла бардыргъанды.   Биз аны бла Интернетни болушлугъу бла ушакъ этгенбиз: