Календарь событий

25 сентября 2019

«Россейни жаш предприниматели»

«Гитче эм орта предпримательство эм энчи  предпринимательство башламчылыкъда болушуу» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарны  Предпринимательствогъа себеплик этиу арасы  «Россейни жаш предприниматели» деген битеуроссей конкурсну республикалы кесегин бардырады. Аны магъанасы жаш тёлюню эсин  предпринимательствогъа бурургъады  эм жаш  бизнесменлеге болушлукъ тапдырыргъады. 

Эл мюлк бла кюреширге сюйгенлеге - ортакъгъа жерле

Къабарты-Малкъарны иелигинде болгъан эл мюлк бла кюреширге жараулу жерлени юсюнден информацияны басмалагъандыла бу кюнледе КъМР-ни Жер эм ырысхы бла байламлы халла министерствосунда. Анда айтханларына кёре, бу иш республиканы Башчысыны коррупциягъа къажау туруу жаны бла оноуларын толтурур муратда ачыкъ халда бардырылады.

Энтта да бир ясли ишлеп башларыкъды

Нальчикде онекинчи номерли орта школну мурдорунда жангы ясли ишленип бошала турады. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аны узунлугъу элли метрден артыкъ боллукъду, эни уа онюч метрге жете къаллыкъды.

Энергияны аяулу хайырланыргъа юйрете

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, #ВместеЯрче деген, кеси да энергияны аяу эмда экология жаны бла бардырылгъан Битеуроссей фестивальны чеклеринде Зарагиж ГЭС-де «Ачыкъ эшиклени кюнюн» бардыргъандыла. Бу ишге Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни энергия бла жалчытыу факультетини экинчи курсуну студентлери да къатышхандыла, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Социал проектлени эм игилерин ачыкълар умут бла

Къабарты-Малкъарда социал предпринимательство сферада «Жылны эм иги социал проекти» деген бешинчи Битеуроссей конкурсну регион кезиую бардырылып  башланнганды. Эришиуню РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосуну (АСИ) болушлугъу бла Россейни къырал социал университети къурагъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Педиатрла усталыкъларын ёсдюргендиле

Бу кюнледе КъМКъУ-да «Сабийле-миллет байлыкъ» деген ат бла экинчи регионла аралы илму-практика конференция ишин бардыргъанды. Форумгъа Москвадан, Санкт-Петербургдан, Ставрополь крайдан, Чечен Республикадан, Шимал Осетиядан, Къабарты-Малкъардан да юч жюзден аслам педиатр, неонатолог, пульманолог эмда битеулю практиканы врачлары къатышхандыла. Ала саулукъну сакълауда эмда ёсюп келген тёлюге медицина болушлукъ этиуде билимни, усталыкъны даражасын ёсдюрюуню юсюнден кенгешгендиле.

Предпринимательлени жарсыуларына энчи эс

Кёп болмай КъМР-ни прокуратурасында гитче эм орта бизнес бла байламлы  законнга бузукълукъ этилген шартлагъа оператив халда эс бурулурча   приём бардырылгъанды, деп билдириледи бизнес-обудсменни сайтында.

Ветеринар препаратланы жалгъан тюрлюлери

Ветеринар аптекалада эмда малланы багъыуда хайырланылгъан препаратланы сатыу жерледе Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясы контроль ишни дайым бардыргъанлай турады. Аны чеклеринде, бу айны ичинде ведомствону келечилери талай дарманны жалгъан тюрлюлерин тапхандыла. Управлениядан билдиргенлерине кёре, ала ма быладыла:

Полицияны ишини юсюнден оюмларын сабийле билдиргендиле

Полицияны генерал-лейтенанты Игорь Ромашкин «Полицейский дядя Стёпа»   битеуроссей сабий чыгъармачылыкъ конкурсда республикабыздан  хорлагъан сабийлени алгъышлагъанды.

Бу эришиу жамауат советле эмда Россейни Ич ишле министерствосуну регион бёлюмлерини органлары бла бирге жыл сайын бардырылады. Аны мураты полицияны иш бардырыууна жамауатда ахшы оюм къурауду.

Энди ишлеп башлагъан фермерлеге эмда юйюр мюлклери болгъанлагъа себеплик

Къабарты-Малкъарда энди ишлеп башлагъан фермерлеге эмда юйюр мюлклени айнытыугъа субсидияла бла себеплик этилликди. Республиканы Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, тийишли конкурслагъа заявкаланы алыу башланады.

Къарачай-малкъар байракъла

Тарих материаллагъа кёре, дунияда халкъла байракъла бла биринчи хайырланып тебирегенлеринден бери талай минг жыл болады. Битеу миллетледе да байракъгъа бек уллу сыйы берилгенди. Не ючюн десегиз, ол миллетни неда къауумну - тукъумну «бетине» тергелгенди. Урушда байракъ тёгереги аскерни  жюрегича болгъанды, ол себепден аны эм ётгюр, эм кючлю адамлагъа ышаннгандыла. Байракъны тас этгенден уллу бет жоймакълыкъ болмагъанды. Къуру урушда тюйюл, мамыр жашауда да.

Полициячыла бла кадетле терекчикле орнатхандыла

Бу кюнледе Черек районну ОМВД-сыны кадр эм штаб бёлюмлери, къыралавтоинспекциясы, участковыйлери  эм акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторлары,  муниципалитетни ич ишлерини Жамауат советини  келечилери  Уяналаны Виктор бла

Къутургъан ауруугъа къажау амалла

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия-Аланияда Управлениясыны къырал ветеринар надзор этиу бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, алгъаракъда Хушто-Сыртда къутургъан ауруугъа жукъгъан жаныуар (ит) табылгъаны ючюн элни ичинде талай орамла бла чекленнген тийреде 60 кюннге карантин кийирилгенди. Ол заманны ичинде анда итлени бла киштиклени тышына чыгъарыргъа, малланы уа сюрюуге  къыстаргъа жарамайды. Юй малланы бла жаныуарланы сатыу-алыугъа да чек салынады.

Инжилиуден бла жюрек жарсыудан жаратылгъан тизгинле

Дунияда адам улу сынамагъан, ол тёзалмагъан къыйынлыкъ, ачылыкъ жокъду, дейдиле.  Аланы бирлери табийгъатны кюйсюз кючю бла, башхалары уа бир-бирлени чексиз огъурсузлукълары, къара ниетлери бла жаратыладыла. Адамны кеси башына тюшген палахла бара баргъанда унутулгъан да этедиле. Алай, бурун заманладан айтыла келгенича, бичакъ жара сау болса да, жюрекге тюшген жара сау болмайды.

Кадастр ишлени тамамлауда шёндюгю амалланы сингдириуге эс бурмай жарамаз

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни агрономия факультетинде бу кюнледе АБУКО ассоциацияны жер эм ырысхы бла байламлы халла сферада регионла аралы илму-практика конференциясы бардырылгъанды. Аны ишине Юг эмда Шимал-Кавказ федерал округланы келечилери къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Алиментле заманында тёленирча

Россейни КъМР-де Сюд приставларыны управлениясында  болгъан тюбешиуде  ведомствону башчысыны орунбасары, КъМР-де баш сюд приставны орунбасары Эфендиланы Олег  аланы  ишлеринде бек башы акъылбалыкъ болмагъан сабийлени сейирлерин эмда праволарын къоруулау болгъанын чертип айтханды.

Сейирсиндирме сёзлюкню баргъаны

Ж

Жабала – чепкенден тигилген, аллы ачыкъ, тюйген тюймели, узун жыйрыкъ. Къаплама неда халат.

Жада – хомух, жалынчакъ, баш кётюрмеген адам.

Жадакъ – учу жютю жонулгъан, андан ары  базыкълана, ахыры токъмакъ болгъан билек узунлугъу таякъ.

Производствода ачыгъанлагъа – автомашинала

Кёп болмай  Социал страхование фондну КъМР-де бёлюмюнде  производствода  ачыгъан Черек райондан экеуленнге жангы «Лада-Гранта» автомашинала берилгендиле. Нальчикден биреуленнге уа кеси транспорт сатып  алгъаны ючюн компенсация тёлегендиле.

Жыр эмда тепсеу къауумла Санкт-Петербургга барлыкъдыла

Бешинчи октябрьде Санкт-Петербургда «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» деген ат бла къуралгъан экинчи фестивальны гала-концерти боллукъду.  РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну эмда ТАСС-ны информагентствосуну башламчылыкълары бла  бардырылгъан тематикалы культура форумну баш мураты уа къыралны жамауатын регионну  миллет искусствосу, туристлени алыу жаны бла онглары бла шагъырейлендириудю, Россейде жашагъан халкъланы араларында шуёхлукъну, бирликни кючлеудю.

Огъурлулугъун, таза ниетин сезгенледен ыразылыкъ таба

 Кеслерине  уллу махтау излемей, болсада къолларындан келгенни аямай, заманларын да къызгъанмай, тутхан ишлери бла кёплеге болушлукъ эте келгенле тюбегенлери жюрегибизге хычыуун тиеди. Баям, аллайла болмасала,  бирде ахшылыкъны аманлыкъдан айыргъан да къыйын  болур эди.  Кертиди, аланы бир къауумуну ёхтемленирча, не билейик, махтанырча дипломлары да болмаз, алай а биреуге къайгъыра билгенлери, жюреклери, таза ниетлери бла къатындагъылагъа эс тапдыргъанлары уа  хурметге, ыспасха да тийишлиди.

Ол бизге къайсы жаны бла да юлгю эди

Усталыкъланы араларында устаз бек жууаплыланы бирине саналады. Ол да бошдан тюйюлдю. Сабийни окъургъа, жазаргъа юйретиу бла къалмай, аны халин, къылыгъын, сезимин адамлыкъ даражагъа жетдирген бек ауур ишди.  Артыкъда бу къыйын заманда. Аны бет жарыкълы тамамлар ючюн, фахму, уллу тёзюмлюк, адамлыкъ да керекдиле.

«Къадар мени таулу халкъ бла танышдыргъанына бек ыразыма»

Талай жыл мындан алгъа  Элбрусну тийресиндеги «Чегет» къонакъ юйде бир ненча кюнню ичинде «Алтын майдан» деген фольклор фестиваль бардырылгъанды. Аны ишине белгили болгарлы жырчы Бисер Киров  да къатышханды, жюриге председательлик да этип. Мен ол заманда аны бла тюбешип, мында болгъан кезиуюню юсюнден оюмун айтырын тилеген эдим. Ол кеси да сентябрь айда туугъан эди да, бу кюз артыны ал кюнлеринде аны бла жылы ушагъыбызны эсгерирге излегенме.