Календарь событий

27 сентября 2019

Иги тирлик аладыла

Бахсан  районда тёрели эм терк айныгъан  терек бахчалада  саулай да 2693 гектарда къыстау алманы жыядыла. Тирликни асламысы уллу сурам болгъан «Гала», «Редчиф», «Ред Джонапринц» эм «Джеромини» сортлададыла, деп билдиредиле муниципалитетни  администрациясыны пресс-службасындан.

Наркомания багъаргъа онг ахырда болмагъан аурууду

Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну 8-чи классыны окъуучулары «Сабийлени къоркъуусузлукълары эм саулукълары ючюн» деген акциягъа къатышхандыла. Алагъа къонакъгъа Элбрус районну прокуроруну орунбасары Азамат Кокоев, прокурорну болушлукъчусу Узеланы Жамиля эмда акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла келгендиле.

«Живопись – ол терен магъаналы музыкачады»

КъМР-ни Художниклерини союзуну члени, Ингушетия Республиканы искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Баккуланы Владимир Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны  тамата художник-постановщигиди. Андан сора да, «Къайсыннга жюз атлам» проектни алчыларындан бири, жамауат жашаугъа тири къатышхан, миллетине жюреги бла жарсыгъан тынгысыз адам.

Бу аламат жерден айырыллыгъыбыз келмейди

Бу кюнледе «Маяки дружбы, Россия сближает-2019» деген жаш тёлю проектге кёре Россейни кёп регионларындан жаш адамланы къаууму  Къабарты-Малкъарны жокълагъанды. Ала он кюнню ичинде мында жашагъан халкъланы адет-тёрелери, маданиятлары, тарых эсгертмелери, табийгъатыбызны тамашалыкълары бла да шагъырейленнгендиле, бу жерли жаш тёлю бла бирге тийрелени тазалау  ишлеге да къатышхандыла.

Таулу тиширыуну сыфатын, ич дуниясында ачыкълагъан Нюржан

Сабийлигимден бери таныгъан огъурлу, не заманда да жумушакъ, ариу сёлешген Ёзденланы Нюржан (Этезланы Жамалны (жаннетли болсун) юйдегиси) ким да юлгю алырчады. Мен аны бла къоншулукъда жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме,  кёп туз - гыржынын ашагъанма. Кесине да биз келин деген болмасакъ, атын бир заманда айтмагъанбыз, хурмет этип. Ол Быллымданды, Тёбен Чегемде  уа келинди.  Элде аны  намысы-сыйы бек жюрюйдю.

Школчулагъа законла ангылатылгъандыла

Черек районну полициячылары школчула бла тюбешип, аланы праволу билимлерин игилендиририрге болушадыла. Бюгюннге право низамны сакълаучула районну 8 школунда болгъандыла, лекциялагъа 300 школчу къатышханды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Окъутханларына къачан да, не жаны бла да кёлю бла къайгъырады

Башийланы Магометни уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъ гитчелигинден да биле эди къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин. Ким биледи, Фатиманы  педагогикагъа сюймеклиги  эм  алгъа анасы Къайгъырмазланы Абидатдан да келе болур. Ол малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла Орта Азиягъа кёчюрюлгюнчю Хабазда тиширыуланы жазаргъа, окъургъа юйретип тургъанды.

«Сизни жеригизге, адамларыгъызгъа сюймеклик, хурмет да жюрегимде бютюн кючленнгендиле»

Нальчикде бардырылгъан Халкъла аралы кинофестивальгъа Къыргъызстандан Тынчтык Абылкасымов да келген эди. Ол кеслеринде Искусстволаны къырал институтуну режиссёрла хазырлагъан бёлюмюн тауусханды. Бюгюнлюкде Бишкекде «Киргизфильм» киностудияда ишлейди.

Миллетлени эм динлени келечилерини араларында келишиулюкге – баш магъана

Элбрус районну администрациясында  миллетлени эмда динлени араларында халланы тапландырыу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды. 

Видео жорукъланы бузгъаны тохташдырылгъанды

Нальчикни транспорт прокурору Интернетде басмаланнган материалгъа чек салыуну юсюнден дауну сюдге бергенди, деп билдиргенди бизге прокурорну болушлукъчусу Эсен Маргушев.

Оюнну да оюн биледи

Юй бийчесини  атын айтмагъан, аны жашыргъан таулу эр кишиге тёреди.  Бирле «эй», бирле кампыр дейдиле, тукъум къызы дегенле  да бардыла. Омар-Алий кёп сагъыш этди не айтыргъа билмей юйдегисине.

Нарт сёзле -акъылманлыкъны жарыгъы

Таулуланы бла къабартылыланы нарт сёзлерин акъылманлыкъны жарыгъына санагъанды Къули Къайсын. Керти да: «Даулаш урушха жетсе, жаланда терсни къаны тёгюлмез». Ким айтхан болур  бу терен магъаналы сёзлени? Къошдагъы сюрюучюмю  огъесе мирзеу битдириучюмю? Къалай алай болса да,  ала аууздан чыкъгъан халкъ чыгъармачылыкъны китабында жазылгъандыла. Мынга ушагъан акъыллы сёзле таулулада энтта да бардыла: «Ахшы тамата халкъгъа тынчлыкъ келтирир, осал тамата аны  тынчлыгъын къурутур». Нечик кертиди  бу оюм.

Сейирсиндирме сёзлюк (баргъаны)

                                                                                      Ж

Жабала – чепкенден тигилген, аллы ачыкъ, тюйген тюймели, узун жыйрыкъ. Къаплама неда халат.

Жада – хомух, жалынчакъ, баш кётюрмеген адам.

Жадакъ – учу жютю жонулгъан, андан ары  базыкълана, ахыры токъмакъ болгъан билек узунлугъу таякъ.

Жадау – жюрюшю бузулгъан не арталлыда жюрюшю болмагъан, жегерге не минерге жарамагъан мытыр ат.

«Элли жылдан аслам озгъан эсе да, аланы атлары бюгюн да жюрегимдедиле»

«Заманны» редакциясына   Мухамед Газов келгенди. «Мен газетни юсю бла юйюрюме аягъы юсюне болургъа болушхан адамла Отарланы Исмайыл бла аны юй бийчеси Мариягъа эмда Къазакъланы Исхакъгъа жюрек ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Ала дунияларын алышхан эселе да, мени, эгечлерими бла къарындашымы жюреклерибизде бюгюн да сакъланадыла.

Шуёхлукъну жырчысы

Гадийланы Ибрагимни аты малкъар адабиятны сюйгенлеге эрттеден белгилиди. Аны хапарлары, повестьлери, «Нарт уя» деген романы да энчи китапла болуп, окъуучуланы къууандыргъандыла. Таулула Ата журтларына къайтхан биринчи жыллада окъуна «Шуёхлукъ» альманахда аны «Сурат» деген хапары басмаланнганды.