Календарь событий

04 сентября 2019

Жулдузлагъа жол ачхан

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 

Абыннганны да ол ахшы ышанларын кёрюрге итинеди

Къайсы иш да тынч тюйюлдю, анга кёлюнг бла берилсенг.  УФСИН-де уа бютюн  къыйын сунама. Кюн сайын  аманлыкъчыла бла бетден-бетге тюбеген артыкъ хычыуун болмаз.  Кертиди, аланы ичлеринде, жашлыкъдан, женгиллик этип тюшгенле, тобагъа къайтханла да бардыла. Ма аланы тюз жолгъа салыр ючюн УФСИН-де ишлегенледен кёплери  билимлерин, усталыкъларын, заманларын, къарыуларын да аямайдыла.  Ма аллай насийхатчыладан  бири бла  газет окъуучуланы  танышдырыргъа  сюеме.

Батыр уланны сёзю бла иши бир болгъандыла

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Макытланы Исхакъ эмда аны тёрт жашы – Юсюп, Сафар, Магомет, Жагъафар – Уллу Ата журт урушха къатышхандыла. Хапарыбыз а Магометни юсюнденди. Аны жигитлигини юсюнден а ма бу шартла шагъатлыкъ этедиле:

Деу фахмугъа уллу хурмет эте

Малкъар халкъны айтхылыкъ шайыры Мечиланы Кязим хажи туугъанлы быйыл 160 жыл толады.  Ол датагъа жоралап газетибизде энчи цикл ачылгъанды. Ол материалланы авторлары белгили алимледиле, кесаматчыладыла, адабиятчыладыла. Хар бирини кесини энчи оюму, фикири, акъылы.  Бюгюн биз басмагъа хазырлагъан  магъанлы материал  философия илмуланы доктору, профессор Эфендиланы Салихни поэтни чыгъармачылыгъына жоралагъан статьясындан юзюкдю. 

Хар тизгинде – адамны, миллетни къадары

Нальчикни  «Эльбрус» издательствосунда  «Хорлатмаз адам эси. Эсгериуле бла суратлау чыгъармала»  деген  китап къауум жыл мындан алгъа дуния жарыгъын кёргенди. Биз аны юсюнден газетибизде толу хапар да билдирген эдик. Ол  малкъар халкъ Ата журтундан зор бла кёчюрюлгенли  70 жыл толгъаны бла  байламлы Кавказгъа  термиле жоюлгъан, киши жерини сууукълугъун сынагъан адамларыбызгъа эсгертмеди дерге эркинбиз.

Аслам контрактха бла келишимге къол салыннганды

Алгъаракълада ара шахарыбызда  Сколково илму эм технологияла институтда битеуроссей билим бериу  «Остров 10-22» атлы интерсив ётгенди. Аны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъар къырал университет къыралны алчы вузлары эмда илму-билим бериу аралары бла аслам контрактха къол салыу жаны бла алчыланы санына къошулгъанды. КъМКъУ-да ётген конкурсну эсеплерин чертип, анда къурашдырылгъан цифралы тюрлениулени концепциясын жарашдырып башлагъандыла.

Огъары жанны – узунурагъы, пальтону уа - кенгиреги

Жылы жаз кюнлени кюз арты алышыргъа алай кёп къалмагъанды. Ол себепден тиширыуланы, сабийлерин школгъа хазырлагъандан сора, кеслерине эс бёлюр заманлары жете келеди.  Ётюрюкден не асыу, хар бирибиз да жангы зат сатып алып, кесибизни къууандырыргъа бек сюебиз. Келигиз, быйыл къаллай къумачладан тигилген огъары жанлагъа сурам уллу боллугъуна къарайыкъ. Бютюнда таулу тиширыуланы кюбюрлеринде къумачла табыллыкъларына  мен аз да ишекли тюйюлме.

Акъ жарда Къайсынны сураты

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды. Акъ жарны юсюнде Къайсынны суратын  эм аны «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула»,- деген ёмюрлюк сёзлерин кёребиз.

Таш бла заман

Малкъар ауузларында

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан.

Огъурлу юйюр ёсдюргендиле

Онжети сабий ёсген Афашаговланы юйюрлерини юсюнден эшитмеген Къабарты-Малкъарда хазна адам болмаз. Галим бла Валентина, жаннетли болсунла, жашларын бла къызларын ариу къылыкълы, таза ниетли ёсдюргендиле. Мен аны бош алай угъай, билип айтама.