Кязимни назмулары Малкъарда айтылгъандыла

Республикада назму сюйгенлени араларында  «Круговорот  поэзии» деген  проект жашауда бардырылады. Бу жолгъу тюбешиу онбиринчи кере къуралгъанды. Кеси да бийик тау элде, Огъары Малкъарны башында,  «Къуш уя» къонакъ юйню  арбазында болгъанды.

Анга Огъары Малкъарда Уммайланы Мухажирни атын жюрютген 1-чи номерли орта школуну  8-9-чу классларыны окъуучулары Османланы  Камилла, Самира, Улбашланы Жаннет, дагъыда Къашхатауда  мектепден да Каркаланы Аминат, Жангуразланы Асият, Локияланы Самира, Герузланы Фатимат эмда КъМКъУ-ну филология факультетини малкъар тил бла литература бёлюмюню  студенти  Маммеланы Ариужан,  устазла Геляланы Чомай, Къулбайланы Лариса да къатышхандыла.

Тау элде  тюбешиу малкъар адабиятны мурдорун салгъан Мечиланы Кязим туугъанлы 160-жыллыгъына жораланнганды. Бу  эл  нек сайланнганыны юсюнден айта проектни автору Зарина Канукова былай дегенди: «Университетде биргеме окъугъан огъарымалкъарлы Геляланы Чомай назмуланы сюйген адамды. Ол бизни бери, кесини туугъан элине, чакъыргъанды, Кязим хажини чыгъармалары мында дагъыда бир кере  эшитилсинле деп».

«Круговорот поэзии» –  ол кёп жанлыды. Аны магъаналы кесеги  уа бизни жарыкъландырыучуларыбыз Мечиланы Кязимге бла Бекмурза Пачевге  жораланады. Ишлерин сюйген, билген устазланы хайырларындан а сабийле поэтлерибизни чыгъармаларына бютюн терен тюшюнедиле. Аны бла бирге уа аланы  жашау жолларындан да  хапар биледиле.

Жууукъ заманда  проект Абхазиягъа жетерикди. Анда  барыбызгъа да бирча багъалы жазыучу Фазиль Искандерни 90-жыллыгъы белгиленирикди. Ол байрамда, жаш тилманчланы кёчюрме  ишлерича, аны назмулары малкъар, къабарты тилледе эшитилликдиле.

Быйыл республика, ол санда Черек район да,  Мечиланы Кязим туугъанлы 160-жыллыгъын кенг халда белгилерикди. Быллай жарыкъ, магъаналы ишле алгъа элтген атламладыла. Андан сора да, маданият проектле, ёсюп келген тёлюлеге бек керекдиле, ала жамауатны бирикдиредиле. Жаш адамланы къатышыулары уа аланы бютюн магъаналы этеди.

Тюбешиуню ахырында  Зарина Канукова  устазлагъа «Жан» жамауат организацияны атындан «Круговорот поэзии» адабият проектге къатышханлары ючюн  сертификатла, школчулагъа уа  Кязим хажини китапларын саугъагъа  бергенди.
                                                             
Суратлада: назму айтхан къызчыкъла устазлары Геляланы Чомай эмда Къулбайланы Лариса, Сабанчыланы Арипа Зарина Канукова бла ; Османланы Камилла; Зарина Канукова устазлагъа  сертификатла бергенди.. 

Холаланы Марзият.
Поделиться: