Календарь событий

21 июня 2019

«Хар студентге энчи амал табаргъа итинеме»

Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых-филология факультетини тыш къыраллы тиллени бёлюмюн бошагъынчы окъуна Тюргельдиланы Зухура гид болуп ишлеп тебирейди. Инструкторланы  алтыайлыкъ курсларын бошап, тыш къыраллы туристлени кавказ таулагъа жюрютеди. Аланы ашыргъаны бла чекленип къалмай, республиканы, аны халкъыны, культурасыны, тарыхыны, адеп-къылыгъыны юсюнден да толу хапар айтады. Алай бла жашлай окъуна республиканы культурасын, туризмни да айнытыугъа юлюшюн къошады.

Бал чибинлени жашаулары

Жаз башында, эрттенликде эртте, кюнню биринчи таякълары тийреде тауланы башларын алтын бет алдыргъандыла. Март айны биринчи кюнлериди. Тёгерекде къар эригенди. Алай, Чегем жанында, эки бир бирлерине ушагъан таулада, къар кюмюшча жылтырайды. Шошлукъну Гестенти сууну тауушу бузады ансы, тёгерекни ырахатлыкъ алгъанды. Жаз келгенликге, бир жерде да кырдык чыгъып кёрюнмейди. Чыпчыкъла да алай кёп учмайдыла, бир жаныуар да къымылдамайды. Бу кезиу кюз артына ушайды.

Белгили алимле электроникада жангылыкъланы сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрус районда окъутуу-илму комплексинде «Электроникада микро- эмда нанотехнологияла» деген онбиринчи халкъла аралы илму-техника конференция бардырылгъанды.

Токну урлагъанлагъа - бютюн уллу тазирле

Ток неда жылыу бла жалчытыучу сетьлеге эркинликсиз эмда бир ненча  кере къошулгъанлагъа энди алгъындан эсе юч кереге уллу тазир тёлерге тюшерикди.

НАЗМУЛАРЫ ПОЭЗИЯНЫ СЮЙГЕНЛЕНИ ЖЮРЕКЛЕРИН КЪОЗГЪАГЪАНЛАЙ ТУРАДЫЛА

Россей адабиятда бек белгили поэтледен бири Анна Ахматова туугъанлы бу кюнледе 130 жыл болады.

Юйюрюн сюйген анга эс тапдырыр амал табарыкъды

Бизге кёпле жазадыла тарыгъыуларын, телефон бла сёлешип да айтадыла жарсыуларын. Алагъа кёре юйюрлени насыпсыз болууларыны сылтаулары бирчадыла:  ишсизлик, ахча къытлыкъ. Алай аладан да бек, билемисиз, тиширыугъа не зат ачыу тиеди? Бек къыйын кезиулеринде эрлерини кёлсюзлюк этгенлери. Ала юйюрню къыйын кезиуюнде не ичгиге бериледиле, неда юйден кетип къаладыла, бар ауурлукъну да тиширыуну юсюне атып. Анга сатхычлыкъ дегенден башха не айтыргъа боллукъду? Мен бир-эки юлгю келтирейим да, кесигиз да сагъыш этигиз.

Солууну бузмаз ючюн

Жай башланнганлай  Россейден тышында  солургъа  кёпле атланадыла.

Болушлукъларын тийдирирге ашыкъгъандыла

Донорну битеудуния кюнюнде (14 июнь) Черек районда танымагъан адамларыны саулукъларына эмда жашауларына себеплик болур ючюн къан берирге келгенле аз тюйюл эдиле.

Кърымдан – майдалла бла

Симферопольда каратеден талай эришиу бардырылгъанды – «Олимпиада ышаныула» турнир эм шахарны биринчилиги бла чемпионаты.

Гёжефлерибизни барысында да - майдалла

Анапада "Содружество - 2019 " деген ат бла спортну асламлы тюрлюлерини фестивалы бардырылгъанды.

Федерал законла жууаплылыкъны къатыландыргъандыла

Июньда  бир ненча федерал закон кючюне киргенди, ол санда сотовый байламлыкъгъа роуминг кетерилгенди, цифралы телевиденияны сингдириуню ючюнчю бёлюмю башланнганды.