Календарь событий

07 июня 2019

Адам эм закон

Бугъаны сатып, ахча къоллу болгъанды 
Быйыл 4 июньда РФ-ни Ич ишле министерствосуну Зольск районда бёлюмюне   36-жыллыкъ кичибалыкъчы ким эсе да аны бугъасын урлап кетгенине тарыкъгъанды.  

Конкуренцияны айнытыуну амалларын сюзгендиле

РФ-ни монополиялагъа къажау службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясында (УФАС) бардырылгъан кенгешде сёз конкуренцияны айнытыуну юсюнден баргъанды. Анга КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Элбрус районну спорт школундан гёжефледе – беш майдал

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне аталып Бахсан шахарда 2009-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында грек-рим тутушуудан республикалы эришиу бардырылгъанды.

Кинологла эришгендиле

КъМР-де УФСИН-ни 4-чю номерли тюзетиучю колониясында итлени юйретиучюлени араларында эришиулени экинчи кесеги бардырылгъанды. Аны кезиуюнде  кёп тюрлю жаны бла сынаула болгъандыла. Ит  иесини  айтханын къалай этгенине, тыйгъычладан ёте, транспортда адамны, букъдурулуп тургъан   наркотиклени  таба билгенине бла къалгъанына къарагъандыла.

Юс кийимледен – мебельге дери

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле аланы бёлюмлеринде чыгъарылгъан продукцияны кёрмючюн къурагъандыла. Анга къараргъа Россейде ФСИН-ни  Тутулгъанланы производство ишлерин къурау эмда урунуу бла тюзетиу жаны бла управлениясыны башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан  Валерий Пантелеев,  СКФО-да къырал, муниципал эм коммерциялы структураланы башчылары эмда  уголовный-толтуруучу  органланы  жер-жерли  производство службаларында ишлегенле да келгендиле.

Даражалы конкурсда – сыйлы жерле

В.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни студентлери Битеуроссей илму конкурсда эм сыйлы жерлеге чыкъгъандыла.

Бахсанчыланы проектлерине – ахча саугъа

Кёп  болмай Воронежни къырал концерт залында «Зодчество VRN» форумну чеклеринде 50-100 минг адам жашагъан  гитче шахарланы болумларын игилендириу жаны бла проектлени  битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъандыла.

Хунерли жаш тёлюге – махтау эм саугъала

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бизнес билим бериуге жораланнган «тёгерек столну» чеклеринде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню таматасыны орунбасары Гузеланы Индира бизни къыралны предпринимательствосуну тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кесегинде хорлагъанланы саугъалагъанды. Бу эришиуню организация кеси эмда Россейни тарых жамауаты къурагъандыла. Анга школчула бла студентле къатышхандыла. 

Ишни къарасы-агъы болмайды…

Перестройканы жылларындан бери  «Къайда табайым иш?» деген соруу адамланы къайгъы этдиргенлей келеди. Бу жарсыу бла байламлы кёп оюмла бардыла. Республикабыз ишсизлерини саны бла алчыладан бириди, статистика башха эсе да. Кёпле Сибирьге, Уралгъа, Краснодар крайгъа кетедиле урунургъа. Анга сейир этерча да тюйюлдю, нек дегенде къолайсыз жашаудан  башха къыйынлыкъла да чыгъадыла. 

«Врач хар кюнден юйренип турмаса жарарыкъ тюйюлдю»

Хасания аягъындан юйюне келе туруп, артда кесини отоуунда олтуруп, китап окъургъа кюрешген заманында да бюгюн операция этген тиширыуну сыфаты Аккыланы Махтини кёз аллындан кетмеди. Аны юсюнден оюмла анга ахырда тынчлыкъ бермейдиле.

Азатлыкъны, жарыкълыкъны жырчысы

Россейни белгили назмучусу Александр Сергеевич Пушкин туугъанлы быйыл 220 жыл болады. Арада ёмюрле кетгенликге, бюгюн да  аны чыгъармаларын жерни къалайында да окъуйдула.  Ол ала бла къуру кесин угъай, саулай орус халкъны да ёлюмсюз этгенди.

Спортчуларыбызда – эки «доммакъ»

Новочеркасск шахарны Буз мекямында дзюдодан, Г.П. Недвигинни хурметине аталып, «А» класслы XX битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анда майдалла эм Россейни чемпионатына къатышыр ючюн, 17 региондан 180-ден аслам дзюдочу кюрешгендиле.

Узакъ къазах жеринде

                                                                                Хапар

Сюргюнню кезиуюнде анам, тамата къарындашым, онтёртжыллыкъ жаш Масхут, мен кесим, онеки жылым толгъан Хамит, Къазахстанны Шимал жанында шахардан, район арадан да бир бек узакъда Сары Тюз деген эллерине тюшебиз. Атабыз къазауатдан немис-фашистле бла сермешеди. Ал кезиуде къагъыт келе да тургъанды. Бираздан бери ол да тохтапды. Анам аны жарсыуун этгенлей турады.

Роуминг кетерилгенди

Энди мобиль телефонлагъа  къыралны башха регионларындан келген звоноклагъа  ахча алынырыкъ тюйюлдю.  Аны юсюнден законнга тюрлениуле кийирилгендиле эм ол юсюбюздеги жылны июнь айындан ишлеп башлагъанды.

Оноучугъа тазир салыныргъа боллукъду

Быйыл къабыл этилген жорукълагъа кёре, энди оноучу отпускасын экиге неда ючге бёлюп солурча дау эталлыкъ тюйюлдю.