Календарь событий

19 июня 2019

Предпринимательлени эркинликлерин сакълау энчи контрольдады

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде предприниматель сферада уголовный ишлени тинтгенде законлукъ къалай жалчытылыннганы сюзюлгенди. 

Борчунг бар эсе,аны берип къутулгъандан игиси жокъду

  Алиментлерин тёлемей къутулур мурат этгенле азаймайдыла. Аладан ал бугъартханланы арасында   тиширыула да кёпдюле. Аллайланы  терсликлерине жолукъдургъан амалла да аз тюйюлдюле. Аланы ангылатырын Сюд приставланы федерал  службасыны КъМР-де Управлениясыны  таматасы Бауаланы Каллетни жашы Ахматха тилегенбиз. Бу къуллукъда ол былтыр кюз артындан бери ишлейди.  

Аны жюрегини излеми - къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады. Билими, сынамы бла да хайырлана, къоншулукъда, бирси жерледе тургъанлагъа капельницала, уколла эте, къайгъыра, барысындан да ыспас сёзлени эшитеди. Себеплик излеп аллына келгеннге не заманда да эс тапдырмай къоймайды.

«Мигрень къаты тутду эсе, жашил алманы туурап, ашыкъмай ашагъыз»

Школ программагъа кирген чыгъармалада биринчи кере окъугъан эдик «мигрень» деген сёзню. Жарсыугъа, уллу болгъаныбыздан сора кёбюбюз аны не зат болгъанын башыбыздан сынадыкъ. Бюгюн аны юсюнден «Ваш Доктор» деген клиниканы врач - терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ бардырабыз.

Токну юсюнден ачыкъ эмда ангылашыныулу ушакъ

Майский шахарны 14-чю номерли орта школунда сабийлеге жай солуу кезиуде электрокючню къоркъуусузлу хайырланыучуну юсюнден дерс бардырылгъанды. Тёртюнчю классны тауусханла бла районну электросетини электромонтёру Виктория Базылева тюбешген эди, деп билдиргендиле «Каббалкэнергону» пресс-службасындан.

Токну хайырланыу ёсе барады

Электросетьледе къоранчланы азайтыуну, алада ремонт ишлени бардырыуну, ток ючюн тёлемей тургъанланы жууапха тартыуну юсюнден сёлешгендиле «Каббалкэнергода» бардырылгъан кенгешде. Аны ишине районланы электросетьлерини башчылары да къатышхандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

Ичги - гюняхланы бек уллуларындан бири

Къолайлыкъ жаны бла къарасакъ, жашау къыйындан-къыйын бола барады десек, жангылмакъ. Аны юсюне да ичгичилик, наркомания, саякълыкъ кенг жайылгъандыла. Эллерибизде кеслерин ичгиге бергенлени санына къошула баргъан болмаса, ала азаймайдыла. 

Адамлыгъы да, фахмусуча, деменгили Магомет

Мен, Мокъаланы Магометни кесин таныгъынчы, назмулары бла шагъырей болгъанма. Аланы терен магъаналарына, тилибизни байлыгъына, аны жыр макъамлы, ариу болгъанына да аланы окъугъандан сора эс буруп тебирегенме. 

«Тиширыу не ишде да айныуну, игиликни башламчысыды»

  Бюгюнлюкде политикада, къырал къуллукълада да тиширыула кёпден-кёп болуп барадыла. Демократия сынаулары уллу болгъан къыраллада аллай болумгъа  сейир этерча да тюйюлдю. Алай Кавказдача  юйюр тёреле къаты сакъланнган регионда уа ол тюзмюдю? Мени ушакъ нёгерим Хасаитова (Жолабланы Локъманны къызы) Лиза оюм этгенича, тиширыу болгъан жерде низам, тизгинлик, оюмлулукъ бардыла, аны ючюн ол политикада, жамауат ишде да тири болургъа   керекди.   Тиширыу  не ишде да айныуну, игиликни башламчысыды. 
 

Юй да сюегенди, жашла, къыз да ёсдюргенди, терекле да салгъанды

Гергъокъланы Магометни жашы Барисбийни кеси тенглилеринден артыкъ уллу башхалыгъы жокъду. Холамда туугъанды, уллу юйюрде ёсгенди. Атасы урушда, Ата журтну къоруулай къазауат этгенде, юйюрюн Орта Азиягъа кёчюредиле. Ала Къыргъыз ССР-ни Кант районуна тюшгендиле. Ол алты жылында, абаданыракъ жашчыкъладан да артха къалмай, чюгюндюрде ишлегенди. Артда уа школгъа баргъанды. Кёп башхалача, дерследен  къачхан заманлары да болгъанды.