Календарь событий

26 июня 2019

Жаш тёлюню алчы, жангычы оюмлары, башламчы ишлери тинтилликдиле

Шимал-Кавказда «Машук» жаш тёлю форум Россейде жаш тёлю форумладан эм уллусуду. 2019 жылда онунчу юбилей форумгъа Шимал-Кавказ федерал округдан, Россей Федерацияны бирси субъектлеринден эмда жууукъ тыш къыралладан 3000 жаш адам къатышырыкъды.

Тюзлюкню излей ажашханла

Барийна бек иги къыз эди, жигер, къолунда иши отча жаннган. Аны анасы  Бахыят юйретмегенди ишлерге, ол анга табийгъатдан берилген хунер эди. Анасы уа тышында, къайда болса анда, бир къоншуларында жубана, бирде уа телефон бла бошалмазлыкъ ушакълада.

Жигитлиги - ёсюп келген тёлюге юлгю

Мечукъаланы Мурадин 1941 жылда  комсомолну буйругъу бла НКВД-гъа келеди. Жашха мында  бек  къыйын эмда къысха заманны ичинде толтурулургъа керек  болгъан тасхачы буйрукъланы берип тургъандыла. Ол кесини профессионализмин кёргюзтгенди.

Хар ким да ишлеген жеринде бир иги мурат салып, анга жетишир ючюн битеу билимин, къарыуун салса, ол толмай къаллыкъ тюйюлдю

Беккиланы Иссаны жашы Азрет эркин тутушуудан СССР-ни спортуну сыйлы устасыды, РСФСР-ни эркин тутушуудан, самбодан СССР-ни, тутушууну миллет тюрлюсюнден Шимал Кавказны да чемпионуду.   

«Сабийни саулугъу, насыбы да ёсген юйюрюне кёре боладыла»

Сабийлени саулукълу, насыплы да болурун битеу ата-анала да сюедиле. Алай, жарсыугъа, аны хар анагъа да сынаргъа тюшмейди. Нек? Жашлары неда къызлары насыплы болалмай не ючюн къаладыла? Бу соруугъа жууап излей, биз медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейля  бла ушакъ бардыргъанбыз.

Жолчула арымай - талмай къармашадыла

Шалушкадан энди ишлене тургъан «Северный» автовокзалгъа элтген жолну къурулушу къыстау бара турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Чегем тарым, Чегемим…

Москвадагъы архивледеги документлеге кёре, миллетибизни юсюнден «балкарцы» деп жазыу биринчи кере 1629 жылда белгиленеди. Беш тау обществогъа кирген Чегем тарыны юсюнден а аллай жазылыу 1718 жылда этилгенди. Ол кезиуде анда 700 юйюр жашагъанды. 

«Чегем» барысын да озгъанды

Ыйых кюн Тёбен Чегемде «Биз биргебиз, андады бизни кючюбюз» деген ат бла футбол турнир бардырылгъанды. Аны  жаш тёлю администрация къурап ётдюргенди.

Ахырзаман

Бюгюн да, хар замандача, акъсакъал танг аласы бла тенг турду, арбазгъа чыкъды, нюрюн тёге тургъан кюннге къарады. Эки къолун анга узатды да, жюреги жылынды. Сора узакъ аламгъа кёз къарамын бурду да, дунияны жаратхан, кёп жылладан бери кюнню жарыгъын анга кёргюзтюп  тургъан, сыйлы Аллахха баш уруп, шукур, ыспас этди, махтау  берди.

Контроль-касса техниканы жангы тюрлюсюне кёчмей боллукъ тюйюлдю

Келир айны биринчисинден башлап контроль-касса реформаны ючюнчю кезиую бардырылып тебирерикди. Аны бла энди  бирикген налог (ЕНВД) тёлеген эмда ишлерин патент алып бардыргъан энчи предпринимательле сатыу-алыуда быллай техниканы хайырланыргъа керекдиле. 

Къыйын болумлада бирлешип, мадар этерге

Аушигерде гидроэлектростанцияда бу кюнледе от ёчюлтюу жаны бла юйрениуле бардырылгъандыла. «РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, анда ГЭС-ни администрациясы, республиканы от ёчюлтюучю-къутхарыучу службасы эмда МЧС-ни КъМР-де баш Управлениясы быллай къыйын болумлада бирге къалай ишлерге кереклисин белгилегендиле. Юйретиуге битеу да 60 адам къатышханды эмда онбир энчи машина хайырланылгъанды.

Сабий садиклени санына къошуллукъду

Былтыр Аушигерде орта школну къатында сабий садикни къурулушу башланнган эди. Бу иш «Демография» деген миллет проектни чеклеринде бардырылады, анда битеу да 40 жер боллукъду.

Окъуучулары аны бюгюн да жюрек ыразылыкълары бла жокълагъанлай турадыла

Устаз усталыкъны сайлап, анга артда кертичилей къалгъанлагъа хурмет этгенлей турлугъунг келеди. Бютюнда, жылдан-жылгъа угъай, кюнден-кюннге окъутууда жангычылыкъланы кёргенлей турсанг.

Атасыны ызы бла

Школгъа устаз болуп ишлерге бирле сюйюп, экинчилери башха амал болмай, ючюнчюлери да бир тюрлю  сылтау бла келедиле.  Мени бюгюннгю жигитим а бу усталыкъны кеси да билмей тургъанлай сайлагъанды. Аны атасы Мечиланы Хаким  кёп жылланы Хасанияда 16-чы номерли орта школда устазлыкъ этгенликге, атасыны къарындашы Малик а директор болуп тургъанлыкъгъа, къыз медицинагъа барса сюе эдиле. 

«Озай» - биринчи халкъ театр

Эрттеден бери жюрюп келген адет-тёрелени ёсе келген тёлюге юйретирге борчлубуз. Ол санда халкъны къууанчын, жарыкълыгъын, лакъырда сёзюн, оюннга, жыргъа да усталыгъын ачыкълагъан аламат тепсеулени да унутургъа жарамаз. Аланы  бизни белгили балетмейстерибиз Къудайланы Мухтар терен тинтгенди. Бюгюн аны «Озайны» юсюнден билгени, эшитгени бла окъуучуларыбызны шагъырей этерге сюебиз.